Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoretyczne podstawy pracy socjalnej 380-SS1-1GPI
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Badura-Madej W., Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej, Katowice 1999.

Czechowska – Bieluga M., Kanios A., Adamowska L. (red.), Nowe przestrzenie działania w pracy socjalnej w wymiarze etyczno-prakseologicznym, Kraków 2010.

Danilewicz W., Izdebska J., Krzesińska – Żach B.: Pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym, Białystok 1999.

Dubois B., Miley K. K., Praca socjalna – zawód, który dodaje sił, Warszawa 1996, cz. 1-2.

Granosik M., Profesjonalny wymiar pracy socjalnej, Katowice 2006.

Gray M., Webb S.A., Praca socjalna. Teorie i metody, Warszawa 2012.

Howe D., Krótkie wprowadzenie do teorii pracy socjalnej, Warszawa 2011.

Jundziłł E., Potrzeby psychiczne dzieci i młodzieży. Diagnoza i zaspokojenie, Gdańska 1998.

Kamiński T., Praca socjalna i charytatywna, Warszawa 2004.

Kantowicz E., Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, Olsztyn 2001.

Kantowicz E., Olubiński A. (red.), Działanie społeczne w pracy socjalnej na progu XXI wieku, Toruń 2003.

Kantowicz E.: Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, Olsztyn 2001.

Kawula S. (red.)., Pedagogika społeczna. Dokonania-aktualność-perspektywy, Toruń 2001.

Kawula S.: Człowiek w relacjach socjopedagogicznych, Toruń 1999.

Kaźmierczak T., Łuczyńska M. (red.), Wprowadzenie do pomocy społecznej, Śląsk, Katowice 1998.

Kromolicka B. (red.), Praca socjalna w organizacjach pozarządowych. Z problemów działania i kształcenia, Toruń 2005.

Lishman J., Podręcznik teorii dla nauczycieli praktyki w pracy socjalnej, Katowice 1998.

Marynowicz-Hetka E. (red.), Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki, Warszawa 2006.

Olech A., Etos zawodowy pracowników socjalnych. Wartości, normy dylematy etyczne, Katowice 2006.

Olubiński A., Praca socjalna. Aspekty humanistyczne i pedagogiczne. Teoria i praktyka, Toruń, 2004.

Pawlas – Czyż S. (red.), Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych, Toruń 2007

Piątek K., Karwacki A. (red.), Aktywna polityka społeczna z perspektywy Europy socjalnej, Toruń 2007.

Pilch T. (red.).: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Warszawa 2003.

Pilch T., Lepalczyk I.(red.): Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie, Warszawa 1995.

Piorunek M., Pomoc-wsparcie społeczne-poradnictwo. Od teorii do praktyki. Toruń, 2010.

Popiołek K., Człowiek w sytuacji pomocy. Psychologiczna problematyka przyjmowania i udzielania pomocy, Katowice 1991.

Rajkiewicz A., Supińska J., Księżopolski M., (red.), Polityka społeczna, materiały do studiowania, Śląsk, Katowice 1998

Rybczyńska D. A., Olszak-Krzyżanowska B., Aksjologia pracy socjalnej –wybrane zagadnienia. Pracownik socjalny wobec problemów i kwestii społecznych, Katowice 1999

Skidmore R. A., Thackeray M. G., Wprowadzenie do pracy socjalnej, Katowice 1998.

Sutton C., Psychologia dla pracowników socjalnych, Gdańsk 2007.

Szpunar M., (red.), Badania w pracy socjalnej, Gdańsk 2014.

Trawkowska D., Bariery rozwoju pracy socjalnej w pomocy w perspektywie systemowej. Przykład pracy socjalnej z rodziną. „Rocznik Socjologii Rodziny”, XX, UAM. Poznań, 2010

Wódz K., Piątek K. (red.) Socjologia i polityka społeczna a aktualne problemy pracy socjalnej. Dylematy teorii i praktyki społecznej, Toruń 2004.

Wódz K., Praca socjalna w środowisku zamieszkania, Katowice 1998

Ustawodawstwo socjalne.

Efekty uczenia się:

Student

-rozumie źródła pracy socjalnej; zna terminologię używaną w pracy socjalnej, jej znaczenie i zastosowanie KA6_WG1, sposób weryfikacji konsultacje, dyskusja, egzamin pisemny

-ma elementarną wiedzę o miejscu pracy socjalnej w systemie nauk społecznych oraz jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi KA6_WG2, sposób weryfikacji konsultacje, dyskusja, egzamin pisemny

-zna istotę klasycznych oraz nowych podejść w pracy socjalnej; ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą założeń pomocy społecznej w oparciu o aktualne ustawodawstwo KA6_WK1, sposób weryfikacji konsultacje, dyskusja, egzamin pisemny

-potrafi stosować i ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami pracy socjalnej KA6_UW6, sposób weryfikacji konsultacje, dyskusja, egzamin pisemny

-jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach społecznych; jest w stanie porozumiewać się zarówno z osobami będącymi specjalistami jak i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie KA6_UK5, sposób weryfikacji konsultacje, dyskusja, egzamin pisemny

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu (wykłady):

- pisemna praca egzaminacyjna sprawdzająca znajomość omawianych treści, wykonanie zadań do modułów oraz aktywność podczas zajęć

- uzyskanie pozytywnej oceny z przedmiotu na podstawie pracy pisemnej egzaminacyjnej oraz aktywności na zajęciach stacjonarnych i z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość (od 51% pkt. możliwych do uzyskania ).

Nieobecność na ponad połowie zajęć nie kwalifikuje do zaliczenia przedmiotu. Nieobecności zaliczane są w formie wypowiedzi ustnej.

Zakres tematów:

Geneza, istota, misje, cele, zadania, funkcje pracy socjalnej.

Rozwój profesjonalny służb społecznych i role zawodowe pracownika socjalnego.

Interdyscyplinarny charakter pracy socjalnej. Praca socjalna a nauki społeczne i humanistyczne. Ujęcie ekologiczne i koncepcja sił społecznych.

Aksjologiczny kontekst pracy socjalnej - etyka zawodowa.

Teoria i praktyka pracy socjalnej. Metody pracy socjalnej (fundamentalne zasady, możliwości i ograniczenia w pracy z indywidualnym przypadkiem, grupą, społecznością lokalną) oraz podstawowe narzędzia pracy pracownika socjalnego.

Poradnictwo i aktywizacja w pracy socjalnej.

Ubóstwo, marginalizacja i wykluczenie w kontekście asynchronii zmian społecznych

Funkcjonowanie systemu zabezpieczenia społecznego.

Metody dydaktyczne:

Podczas wykładów prowadzący omawia treści z wykorzystaniem:

• dyskusji

• prelekcji

• narzędzi multimedialnych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (parzyste), 10:15 - 11:45, Budynek Wydziału Nauk o Edukacji, sala B224
co drugi piątek (parzyste), 12:00 - 13:30, (budynek nieznany), (sala nieznana)
co drugi czwartek (parzyste), 13:45 - 15:15, Budynek Wydziału Nauk o Edukacji, sala A236
Joanna Szymanowska 33/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.