Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy socjologii 380-SS1-1SOC
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

Giddens A., Socjologia, Warszawa 2006.

Giza A., Sikorska M., Współczesne społeczeństwo polskie, Warszawa 2012.

Goodman N., Wstęp do socjologii, Poznań 1997.

Przymeński A., Socjologia. Wykłady i materiał do ćwiczeń, Poznań 2008.

Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003.

Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2003.

Turner J. H., Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, Poznań 1994.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Jamrożek B., Sobczak J., Komunikacja interpersonalna. Przedsiębiorczość cz.I, Poznań 1996.

Pease A., Mowa ciała. Jak odczytywać myśli innych ludzi z ich gestów, Kielce 2003.

Szacki J., Historia myśli socjologicznej, Warszawa 2003.

Turowski J., Socjologia. Małe struktury społeczne, Lublin 2001.

Turowski J., Socjologia. Wielkie struktury społeczne, TN KUL, Lublin 2000.

Ziembiński Z., Elementy socjologii, Poznań1994.

Żygulski K., Problemy współczesnej socjologii, Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

1. Wiedza: ma uporządkowaną elementarną wiedzę na temat procesów społecznych. Zna wybrane koncepcje człowieka – przede wszystkim społeczne stanowiące teoretyczne podstawę pracy socjalnej. KA6_WG3

SPOSÓB WERYFIKACJI: kolokwium zaliczeniowe

2. Ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych, więzi społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjami. KA6_WG5

SPOSÓB WERYFIKACJI: kolokwium zaliczeniowe, prace grupowe

3. Umiejętności: potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działań w pracy socjalnej w Polsce i w Unii Europejskiej. KA6_UW4

SPOSÓB WERYFIKACJI: prace grupowe, dyskusja podczas ćwiczeń

5. Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pracy socjalnej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania, interpretowania problemów społecznych z zastosowaniem strategii ich rozwiązywania KA6_UW5

SPOSÓB WERYFIKACJI: dyskusja podczas ćwiczeń, burza mózgów, prace grupowe

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest:

a) obecność na ćwiczeniach;

b) znajomość wybranych fragmentów lektur podstawowych.

Formą końcowego zaliczenia ćwiczeń jest kolokwium (zaliczenie na ocenę) – pytania mieszane: zamknięte i półotwarte. Dodatkowo na ocenę końcową wpływa liczba zdobytych punktów za aktywność na zajęciach w ciągu całego semestru.

51% punktów uzyskanych przez studenta w trakcie trwania semestru oraz z kolokwium zaliczeniowego (łącznie) jest niezbędne do uzyskania przez niego oceny pozytywnej z ćwiczeń z przedmiotu Podstawy socjologii.

Dopuszczalna liczba godzin nieobecności studenta na zajęciach, która nie wymaga zaliczenia podczas indywidualnych konsultacji oraz nie wpływa na ocenę końcową z ćwiczeń – jedne zajęcia [2 godz.].

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne. Wprowadzenie w tematykę zajęć. [2 godz.]

2. Pojęcie struktury społecznej. Elementy konstrukcyjne społeczeństwa. [2 godz.]

3. Grupy społeczne - ich istota, warunki powstania, procesy wewnątrzgrupowe [2 godz.]

4. Jednostka w społeczeństwie – interakcje społeczne. [2 godz.]

5. Rodzina jako podstawowa grupa społeczna. [2 godz.]

6. Zjawisko stratyfikacji społecznej. [2 godz.]

7. Dewiacja i kontrola społeczna. [2 godz.]

8. Kolokwium zaliczeniowe. [1 godz.]

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone w formie warsztatowej, opierające się na korzystaniu z materiałów źródłowych i z wybranych fragmentów lektur podstawowych (praca z tekstem). Metody dydaktyczne wykorzystywane w trakcie ćwiczeń to również:

- dyskusja prowadzona podczas zajęć przez nauczyciela,

- praca w grupach (do jej wykonania potrzebna jest znajomość tekstów zadanych do przygotowania na dane zajęcia),

- analiza treści,

- burza mózgów,

- prezentacje multimedialne,

- konsultacje indywidualne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 12:00 - 13:30, sala C2.19
Emilia Kramkowska 17/ szczegóły
2 co drugi wtorek (parzyste), 12:00 - 13:30, sala C2.19
Emilia Kramkowska 16/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.