Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonometria 330-MS2-1EKN
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

Dziechciarz J. (red.), Ekonometria. Metody, przykłady, zadania., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.

Gruszczyński M., Podgórska M. (red.), Ekonometria, SGH, Warszawa 2004 i nast.

Kufel T., Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN, Warszawa 2007.

Maddala G.S., Ekonometria, PWN, Warszawa 2008.

Sobczyk M., Ekonometria, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca:

Grabowski W., Welfe A., Ekonometria – zbiór zadań, PWE, Warszawa 2010.

Nowak E., Zarys metod ekonometrii. Zbiór zadań., PWN, Warszawa 2006.

Witkowska D., Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania. Podręcznik z przykładami i zadaniami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006

Studenmund A. H., Using Econometrics: A Practical Guide, 7th edition Published by Pearson, 2017

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1EKN_W01 Ma wiedzę na temat specyfikacji i estymacji modelu ekonometrycznego oraz etapów jego weryfikacji KP7_WG5

Sposób weryfikacji: egzamin

1EKN_W02 Ma wiedzę na temat pozyskiwania danych ilościowych dotyczących badania zjawisk społeczno-gospodarczych oraz metod i narzędzi służących do ich analizy i prognozowania KP7_WG5

Sposób weryfikacji: egzamin

UMIEJĘTNOŚCI

1EKN_U01 Umie budować (specyfikować, szacować, weryfikować i interpretować) modele ekonometryczne i wykorzystywać je w analizach ekonomicznych KP7_UK4

1EKN_U02 Umie interpretować związki przyczynowo-skutkowe zachodzące pomiędzy podstawowymi kategoriami z zakresu ekonomii KP7_KK2

1EKN_K01 Potrafi zaplanować i zrealizować badanie wybranego zjawiska społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem modelowania ekonometrycznego KP7_KK2

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągniecie założonych efektów kształcenia.

Do egzaminu dopuszczone są osoby posiadające zaliczenie ćwiczeń. Egzamin w postaci testu w trybie zdalnym na platformie Blackboard lub w postaci przygotowania projektu zaliczeniowego.

Zakres tematów:

Specyfikacja i estymacja modelu ekonometrycznego oraz etapów jego weryfikacji

Pozyskiwanie danych ilościowych dotyczących badania zjawisk społeczno-gospodarczych oraz metod i narzędzi służących do ich analizy i prognozowania

Budowa (specyfikować, szacować, weryfikować i interpretować) modele ekonometryczne i wykorzystywać je w analizach ekonomicznych

Interpretacja związków przyczynowo - skutkowe zachodzące pomiędzy podstawowymi kategoriami z zakresu ekonomii

Planowanie i realizacja badań wybranego zjawiska społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem modelowania ekonometrycznego

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne

Metody podające (wykład z wykorzystaniem prezentacji w Power Point), metody praktyczne oraz aktywizujące (praca indywidualna przy tablicy, praca w grupach, praca samodzielna), zajęcia w trybie stacjonarnym i zdalnym (z wykorzystaniem platformy USOS, a także kontaktu e-mailowego).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (parzyste), 11:30 - 13:00, sala 303
Paweł Konopka 30/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.