Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse i bankowość 330-PS1-1FIB
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa:

1. Owsiak S., Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, PWN, Warszawa 2017.

2. Alińska A., Woźniak B. (red.), Współczesne finanse publiczne, Difin, Warszawa 2015.

3. Podstawka M. (red.), Finanse, PWN, Warszawa 2010.

4. Zaleska M. (red.), Świat bankowości, Difin, Warszawa 2018.

5. Kosiński B., Nowak A.Z., Karkowska R., Winkler-Drews T.,Podstawy współczesnej bankowości, PWE, Warszawa 2017.

6. Hubbard R. G.,‎ O'Brien A. P., Money, Banking, and the Financial System, 2nd Edition, Pearson Education Limited, Harlow England 2014

Uzupełniająca:

1. Ostaszewski J. (red.), Finanse, Difin, Warszawa 2010.

2. Pietrzak B, Polański Z., Woźniak B. (red.), System finansowy w Polsce, cz. 1 i 2, PWN, Warszawa 2008.

3. Szczodrowski G. Polski system podatkowy, PWN, Warszawa 2013

4. Świderska J., Galbarczyk T., Klimontowicz M., Marczyńska K., Bank komercyjny w Polsce. Podręcznik akademicki, Wydanie 2, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016.

5. Iwanicz-Drozdowska M., Jaworski Wł. L., Szelągowska A., Zawadzka Z., Bankowość :instytucje, operacje, zarządzanie, Poltex, Warszawa 2017.

6. Dylewski M., Finanse publiczne: aspekty teoretyczne i praktyczne, CH Beck, Warszawa 2014.

7. Tarchalski K., Podatkowa i regulacyjna rola państwa w alokacji zasobów a dobrobyt, Wyd. KUL, Lublin 2006.

Efekty uczenia się:

KA6-UW1: potrafi w stopniu podstawowym analizować oraz interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych oraz zdarzeń prawnych;

KA6-UW2: potrafi w stopniu podstawowym wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną i gromadzić dane na potrzeby analizy konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych i prawnych;

KA6-UW3:potrafi w stopniu podstawowym przewidywać konkretne procesy i zjawiska ekonomiczne z uwzględnieniem obowiązującego ustawodawstwa;

KA6-UW4: posługuje się w stopniu podstawowym systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami prawnymi w celu rozwiązywania problemów gospodarczych;

KA6-UW5: potrafi w stopniu podstawowym wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu ekonomii i prawa w podejmowaniu i rozwiązywaniu problemów w pracy zawodowej;

KA6-UW6: rozumie i analizuje w stopniu podstawowym zjawiska gospodarcze uwzględniając obowiązujące ustawodawstwo;

KA6-UW7: potrafi w stopniu podstawowym wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu ekonomii i prawa do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów, proponując odpowiednie ich rozwiązania;

KA6-UK1: potrafi w stopniu podstawowym przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne poświęcone konkretnemu zagadnieniu z zakresu nauk ekonomicznych i prawnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowywania prac;

KA6-UK2: potrafi w stopniu podstawowym przygotować wypowiedź ustną poświęconą konkretnemu zagadnieniu z zakresu nauki ekonomia i finanse oraz nauk prawnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowanych wystąpień ustnych;

KA6-UO1: potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych, w tym w zespołach ekonomiczno-prawnych;

KA6-UO2: potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespołach ekonomiczno-prawnych;

KA6-UU1: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności;

KA6-KK1:potrafi krytycznie analizować posiadaną wiedzę w zakresie nauki ekonomia i finanse oraz nauk prawnych;

KA6-KK2: uznaje znaczenie wiedzy ekonomicznej i prawniczej w rozwiązywaniu problemów poznawczych;

KA6-KO1: potrafi brać udział w opracowywaniu projektów społecznych uwzględniając aspekty ekonomiczne i prawne;

KA6-KO2: wykazuje postawę kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości w podejmowanej aktywności społeczno-gospodarczej.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu: obecność na zajęciach, uzyskanie wymaganej liczby punktów z aktywności na zajęciach i kolokwium. W ramach aktywności na zajęciach student może uzyskać 130 punktów (10 na każdych zajęciach, 13 spotkań tematycznych). Metoda oceny: obserwacja ciągła podczas zajęć, zaliczenie pisemne, praca w grupach, prezentacje prac domowych.

Ocena końcowa stanowi średnią ważoną o następujących wagach: aktywność podczas zajęć i na platformie - 0,4, kolokwium - 0,6 (maksymalna liczba punktów do uzyskania podczas kolokwium wynosi 195).

Ogólne warunki uczestnictwa w zajęciach określa Uchwała nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uzgodnienia Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku.

Nieobecności:

- dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach (4 godz. dydaktyczne); nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach (w przypadku 30h ćwiczeń lub jedna w przypadku 15 h ćwiczeń);

- więcej niż 50% nieusprawiedliwionych i nieodrobionych nieobecności na ćwiczeniach kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do finansów - Istota i funkcje finansów

2. Rynek finansowy.

3. Elementy finansów publicznych

4. Podatki centralne i składki na ubezpieczenia społeczne

5. Podatki i opłaty lokalne

6. Elementy finansów przedsiębiorstw

7. Elementy finansów gospodarstw domowych - budżet gospodarstwa domowego

8. Banki i system bankowy

9. NBP, instytucje nadzoru bankowego oraz instytucje wspierające sektor bankowy

10. Operacje bankowe czynne - kredyty, procedura kredytowa oraz zabezpieczenia kredytów

11. Operacje bankowe bierne i pośredniczące

Metody dydaktyczne:

metoda projektów, dyskusje, praca w grupach, praca z tekstem źródłowym, studium przypadku, ćwiczenia praktyczne, metody podające : prezentacja,

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 16:45 - 18:15, sala 318
Magda Wiśniewska-Kuźma 26/30 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, sala 133
Magda Wiśniewska-Kuźma 26/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.