Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo prywatne 330-PS1-1PPR
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

A. Doliwa, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2012

A. Doliwa, Prawo rzeczowe, Warszawa 2012

A. Doliwa, Zobowiązania, Warszawa 2012

A. Doliwa, Prawo spadkowe, Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

P1_W01: ma ogólną wiedzę na temat podstawowych pojęć ekonomicznych i prawnych

P1_W04: zna terminologię oraz podstawowe zasady działania prawa, a także posiada wiedzę o podstawowych kategoriach ekonomicznych i mechanizmie funkcjonowania gospodarki rynkowej

P1_U02: potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk w zakresie ekonomii i prawa

P1_U06 potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu ekonomii i prawa w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów w pracy zawodowej

P1_K01: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego uczenia się ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie

P1_K04: prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z aktywnością w otoczeniu społeczno-gospodarczym i wykonywaniem zawodu

P1_K06: potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia ćwiczeń może przystąpić osoba, która uczestniczyła we wszystkich zajęciach w semestrze. Dopuszczalna jest jedna nieobecność na zajęciach. W razie nieobecności na 2 lub większej ilości zajęć, należy zaliczyć na dyżurze treści omawiane na zajęciach, na których student nie był obecny. Student ma obowiązek stawić się na dyżur celem zaliczenia nieobecności w terminie 2 tygodni od ustania przyczyny nieobecności na zajęciach. Trzy nieobecności, w tym dwie niezaliczone w powyższy sposób nieobecności na zajęciach uniemożliwiają przystąpienie do zaliczenia ćwiczeń. Zaliczenie ćwiczeń ma formę pisemną i polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania opisowe.

Zakres tematów:

Prawa podmiotowe – pojęcie, nabycie i utrata prawa podmiotowego, wykonywanie prawa podmiotowego.

Podmioty prawa prywatnego (osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej ale posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych)

Przedmioty stosunków cywilnoprawnych (pojęcie i podzuiały rzeczy, części składowe i przynależności, rodzaje pożytków).

Czynność prawna – pojęcie, podziały.

Forma czynności prawnych (forma pisemna zwykła i forma kwalifikowana, forma następczych czynności prawnych, pactum de forma)

Zawarcie umowy (oferta i jej przyjęcie, negocjacje, aukcja i przetarg).

Wady oświadczeń woli (brak świadomości lub swobody, pozorność, błąd, podstęp, groźba).

Przedstawicielstwo ustawowe i umowne.

Przedawnienie w prawie cywilnym. Terminy zawite

Prawo własności. Własność nieruchomości.

Współwłasność (rodzaje współwłasności, zarząd rzeczą wspólną, zniesienie współwłasności)

Ochrona prawa własności (roszczenie windykacyjne i negatoryjne, roszczenia uzupełniające, roszczenia z tytułu nakładów).

Użytkowanie wieczyste.

Ograniczone prawa rzeczowe (użytkowanie, służebności, zastaw, hipoteka, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu).

Posiadanie.

Podstawy prawa obligacyjnego, w tym problematyka czynów niedozwolonych.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 316
Joanna Pawlikowska 29/30 szczegóły
2 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 316
Karol Skrodzki 24/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.