Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia języka angielskiego 0400-AS1-2HEL
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1.Baugh, A. and T. Cable, 1978. A History of the English Language. London: Routledge

2.Fisiak, J. 1993. An Outline History of English. Poznań: Kantor Wydawniczy SAWW

3.Freeborn, D. 1992. From Old English to Standard English. London: Macmillan.

4.Griniewicz S., Sierada L.M., Thomas P. 2003. Introduction to the History and Varieties of the English Language. - Białystok, WSFiZ

5. Reszkiewicz A. 1998. Synchronic Essentials of Old English. Warszawa: PWN.

6. Wełna, J.1996. English Historical Morphology. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

7. Materiały omawiane na zajęciach (fragmenty Anglo-Saxon Chronicle, The Peterborough Chronicle, Caxton on Dialects, John Hart "An Orthography")

Efekty uczenia się:

1. Student zna podstawowe terminy i metody badań używane w językoznawstwie historycznym (K_W03) - zaliczenie pisemne

2. Student posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie historycznego rozwoju języka angielskiego: wydarzeń i zmian językowych, jakie zaszły w poszczególnych okresach historycznych (K_W04) - zaliczenie pisemne

3. Student potrafi posługiwać się pojęciami i paradygmatami badawczymi z zakresu językoznawstwa historycznego (K_U04) - zaliczenie pisemne

4. Student potrafi dokonać analizy morfologicznej i składniowej tekstów pochodzących z różnych okresów historycznych (K_U06) - zaliczenie pisemne

5. Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu historii języka angielskiego w pracy zawodowej (np. jako nauczyciel języka angielskiego) (K_K01

K_K06) - samoocena

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest ocena pozytywna z pisemnego zaliczenia końcowego. Warunkiem przystąpienia do zaliczenia jest obecność na wykładach, przy czym dozwolone są 2 nieobecności nieusprawiedliwione. Jeśli student opuści więcej godzin, powinien je zaliczyć indywidualnie na zasadach ustalonych z wykładowcą. Jeśli liczba nieusprawiedliwionych nieobecności przekracza 50%, student nie uzyskuje zaliczenia przedmiotu. Zaliczenie ma formę pisemną - pytania problemowe.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do przedmiotu

a) Językoznawstwo synchroniczne i diachroniczne

b) Metody badań w językoznawstwie historycznym

2. Rodziny języków. Języki Indoeuropejskie

a) podział Indoeuropejskiej rodziny języków

b) języki germańskie (podział, charakterystyka, prawo Grimma i prawo Vernera)

3. Język staroangielski (450-1100)

a) Sytuacja na Wyspach Brytyjskich przed okresem staroangielskim

- Celtowie, Rzymianie oraz ich wpływ na kulturę i język na Wyspach Brytyjskich

- Nazwy własne pochodzenia celtyckiego i łacińskiego

b) podbój Celtów przez plemiona germańskie i początek okresu staroangielskiego

- alfabet staroangielski, słownictwo, gramatyka i fonologia

- analiza tekstów staroangielskich

- dialekty staroangielskie

- literatura staroangielska

c) rola chrześcijaństwa w procesie kształtowania się języka

d) najazd Wikingów

e) najazd Normanów i początek okresu średniowiecza na Wyspach Brytyjskich

4. Okres średnioangielski (1100- 1500)

- Wpływy francuskie

- Dialekty angielskie w okresie średniowiecza

- Słownictwo, gramatyka i fonologia

- William Caxton i początek druku na Wyspach Brytyjskich

- Początki standaryzacji języka

5. Okres nowoangielski

a) Okres wczesno-nowoangielski (1500-1650)

- Słownictwo, gramatyka, fonologia (the Great Vowel Shift)

b) Okres późno-nowoangielski (1650-1800)

- Gramatycy, reformatorzy ortografii

- Początki leksykografii – Dr Samuel Johnson

- Ekspansja Imperium Brytyjskiego i jej wpływ na rozwój języka

c) Współczesny język angielski (1800- )

- Kształtowanie się odrębnych odmian języka w koloniach

- Rozwój nauki i techniki i ich wpływ na wzbogacenie słownictwa

- Zmiany w gramatyce i fonologii języka

Metody dydaktyczne:

Wykład, wspólna (wykładowca -studenci) analiza tekstów źródłowych z różnych okresów historycznych, analiza nagrań tekstów staroangielskich, średnioangielskich i wczesno-nowoangielskich, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 13:15 - 14:45, sala 20
Agata Rozumko 36/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Neofilologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.