Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kształcenie interkulturowe 0400-AS1-2ICT
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Boski, P. 2009. Kulturowe ramy zachowań społecznych: podręcznik psychologii interkulturowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Byram, M. 1997. Teaching and assessing intercultural communicative competence. Clevedon: Multilingual Matters.

Hofstede, G. 1994. Cultures and Organizations: Software of the Mind. London: Harper Collins.

Hofstede, G. 2000. Kultury i organizacje: Zaprogramowanie umysłu. Warszawa: Polskie Wydawnictwo ekonomiczne.

Jandt, F. 2001. Intercultural Communication: An Introduction. Thousand Oaks: Sage Publications.

Lustig, M & Koester, J. 1999. Intercultural Competence: Interpersonal Communication across Cultures. New York: Addison Wesley Longman.

Tomalin, B & Stempleski, S. 1996. Cultural Awareness. Oxford: Oxfrod University Press.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1. Student charakteryzuje wymiary kultury, które decydują o różnicach kulturowych (K_W03, K_W06, K_W07).

2. Student opisuje cechy zachowań werbalnych i niewerbalnych charakteryzujących różne konteksty kulturowe (K_W03, K_W06, K_W07).

3. Student porównuje własny kontekst kulturowy z innymi kontekstami (K_W03, K_W06, K_W07).

UMIEJĘTNOŚCI

1. Student korzysta z narzędzi służących do interpretacji różnic kulturowych (K_U01, K_U04, K_U12).

2. Student samodzielnie zdobywa wiedzę wykorzystując różne źródła (K_U01, K_U04, K_U12).

3. Student projektuje zadania dydaktyczne kształtujące kompetencję interkulturową (K_U01, K_U04, K_U12).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. Student współpracuje w zespole w celu poprawnego wykonania zadania (K_K02, K_K04)

2. Student akceptuje odpowiedzialność za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, z którego pochodzi (K_K05, K_K08).

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: test pisemny, prezentacja, wypowiedź pisemna, samoocena, ocena koleżeńska

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę po III semestrze

metody oceniania: samoocena i ocena koleżeńska, sprawdzian, prezentacja

Warunkiem otrzymania zaliczenia z przedmiotu jest:

Wymagania obowiązkowe

• Obecność i aktywny udział w zajęciach (dopuszczone są 2 nieobecności nieusprawiedliwione)

• Przygotowanie prezentacji na temat wymiarów kultury lub zachowań niewerbalnych uwarunkowanych kulturowo

• Zaliczenie testu obejmującego materiał prezentowany na zajęciach i przeznaczony do pracy własnej (próg zaliczenia testu wynosi 60%)

Wymagania fakultatywne:

• Napisanie eseju krytycznego dotyczącego aspektów interkulturowych

• Przygotowanie zestawu ćwiczeń kształcących umiejętności interkulturowe

Zakres tematów:

Kurs obejmuje następujące zagadnienia:

• Koncepcje kultury

• Poziomy kultur: kultury etniczne i religijne

• Teorie wymiarów kultury

• Uprzedzenia kulturowe

• Komunikacja niewerbalna

• Rozwijanie kompetencja interkulturowej

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: zajęcia warsztatowe z elementami wykładu i pracy projektowej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 17
Edyta Wajda 24/ szczegóły
2 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 17
Edyta Wajda 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Neofilologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.