Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika resocjalizacyjna 0800-OS1-3PRE
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. M. Konopczyński, Pedagogika resocjalizacyjna .W stronę działań kreujących ,Impuls, Kraków 2014

2. M. Konopczyński, Kryzys resocjalizacji czy(li) sukces działań pozornych, Wyd. Pedagogium, Warszawa, 2013

3. M. Konopczyński (red), Polska kuratela sądowa na przełomie wieków, Impuls, Kraków, 2016

4. W. Ambrozik, Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę uspołecznienia systemu oddziaływań, Impuls, Kraków, 2016

5. L. Pytka. Pedagogika resocjalizacyjna, APS, Warszawa, 1997

6. B. Urban, Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży,UJ,Kraków2000.

7. B. Urban, J. Stanik (red), Resocjalizacja T. 1 i 2, PWN, Warszawa, 2008

Uzupełniająca:1. Cz .Czapów, S. Jedlewski, Pedagogika resocjalizacyjna, PWN, Warszawa 1971

8. T. Ward S. Maruna, Rehabilitation, Routledge, London and New York, 2007.

Efekty uczenia się:

K_W01

Zna elementarną terminologię używaną w pedagogice resocjalizacyjnej i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych

K_U02

Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej w celu analizowania i interpretowania problemów, wychowawczych, opiekuńczych i pomocowych

K_U10

Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu diagnozowania oraz projektowania strategii działań profilaktycznych i naprawczych; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów w pracy resocjalizacyjnej

Sposób weryfikacji:

· opracowanie studium przypadku nieletniego (przez 1-2 studentów) na podstawie współpracy z podopiecznym służby kuratorskiej (lub innej instytucji zajmującej się młodzieżą zagrożoną nieprzystosowaniem społecznym bądź społecznie nieprzystosowaną. Oceniana będzie

a) praca studenta: zakres wyczerpania tematu, poprawność merytoryczna i językowa, odwołanie do źródeł zakresu resocjalizacji nieletnich w środowisku otwartym, zaangażowanie grupy do wspólnej pracy

b) jakość indywidualej oceny studium przypadku dokonywana przez studentów online metodą blind peer review,

· Ocena aktywności i obecności na ćwiczeniach, dotrzymanie terminu opracowania i prezentowania zadanego materiału.

Wyklady:

test z zakresu tematyki wykładów

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny (praca pisemna na temat wybranej koncepcji teoretycznej w resocjalizacji. Kryteria oceny: samodzielność w analizie definiowania z perspektywy danej koncepcji nieprzystosowania, celów resocjalizacji, stosowanych metod mocnych i słabych stron podejścia).

Kryterium dodatkowe: aktywność podczas wykładów realizowanych zdalnie.

Zakres tematów:

1 Resocjalizacja w kryzysie zmiany

2. Resocjalizacja w Polsce i na świecie

3. Współczesne dylematy socjalizacyjne

2.1.Socjalizacja w ,,wirtualnej sieci’ ’jako nowe wyzwania dla pedagogiki resocjalizacyjnej

2.2.Socjalizacja w świecie ,,realnym’’

4.Dwie pedagogiki resocjalizacyjne na przełomie wieków

4.1.Pedaggoika resocjalizacyjna o wymiarach korekcyjnych i psychokorekcyjnych

4.2.Pedagogika resocjalizacyjna o wymiarach kreujących

5.Resocjalizacja jako kreująca działalność wychowawcza

5.1.Wspólczesne nurty pedagogiki kultury i teorie twórczości

5.2.Dwubiegunowy charakter wychowania resocjalizacyjnego

5.3.Tożsamość jako istota zmiany resocjalizacyjnej

5.4.Istota procesu destygmatyzacji

6.Działania wychowawcze w zakresie metodyki resocjalizacyjnej

6.1.Elementy strukturalne procesu poznawczego i twórczego jako przedmiot oddziaływań metodycznych

6.2.Resocjalizacyjna kreowania rozwoju potencjałów

6.3.Koncepcja metodyczna

6.4.Strategia resocjalizacyjna

6.5.Techniki resocjalizacyjne

6.6. Teatr resocjalizacyjny i resocjalizacja poprzez sport

7.Postulaty w zakresie kreowania pedagogiki resocjalizacyjnej

Metody dydaktyczne:

Wykład w trybie zdalnym zgodnie z harmonogramem zajęć realizowany na platformie jitsi

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 13:45 - 15:15, sala B124
Krzysztof Sawicki 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.