Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia prawa 370-PS5-1HPRW
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://www.prawo.uwb.edu.pl/pracownia-historii-prawa
Liczba godzin: 52
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura

Podstawowa:

1) K. Sójka-Zielińska, Historia prawa, wyd. X zmienione, Warszawa 2008;

2) M. Sczaniecki, Powszechna historia państwa i prawa, [oprac. K. Sójka-Zielińska], wyd. IX zmienione, Warszawa 2002 i następne wydania.

3) J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2009.

4) A. Lityński, Historia prawa Polski Ludowej, Warszawa 2013 i wydania wcześniejsze.

Uzupełniająca:

1) A. Lityński, O reformie prawa w Polsce pod koniec XVIII wieku (Wybrane zagadnienia karnomaterialne), [w:] Prawo a dzieje państwa i ustroju, M. Szyszkowska (red.), Białystok 1996, ss. 79-106.

2) A. Lityński: Historia prawa radzieckiego 1917-1991. Krótki kurs w: “Miscellanea Historico-Iuridica”, t. III, Białystok 2005, s. 139-175;

3) S. Salmonowicz: Prawo karne oświeconego absolutyzmu. Z dziejów kodyfikacji karnych przełomu XVIII-XIX w., Toruń 1966;

4) K. Sójka-Zielińska: Wielkie kodyfikacje cywilne. Historia i współczesność, Warszawa 2009;

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu prawniczych dyscyplin ogólnych

(prawoznawstwo, logika prawnicza), prawniczych dyscyplin historyczno-prawnych (prawo rzymskie)- K_W02 - weryfikacja ustna;

- Student zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą - K_W07 - weryfikacja ustna;

- - Student ma pogłębioną wiedzę o źródłach prawa polskiego, o procesie jego tworzenia i przeprowadzania zmian - K_W11 - weryfikacja ustna;

Umiejętności:

- Student potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ujęciu interdyscyplinarnym - KU_02 - weryfikacja ustna;

- Student rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych – KU_04 - weryfikacja ustna;

- Student dostrzega związki między zjawiskami prawnymi, a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi- KU_11 - weryfikacja ustna;

Kompetencje społeczne:

- Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób – KK_01 - weryfikacja ustna;

- Student potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny – KK_06 - weryfikacja ustna.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład, konsultacje. Egzamin ustny: wymagana odpowiedź na 3 pytania: wyczerpująca odpowiedź na wszystkie pytania- bdb

odpowiedź na wszystkie pytania, ale niepełna - db plus

wyczerpująca odpowiedź na 2 pytania - db

odpowiedź na 2 pytania, ale niepełna - dst plus

wyczerpująca odpowiedź na 1 pytanie - dst

brak odpowiedzi lub niepełna odpowiedź tylko na 1 pytanie - ndst

Zakres tematów:

1)Periodyzacja dziejów prawa w Europie i w Polsce.

2)Postępowanie sądowe w średniowiecznej i nowożytnej Europie. Proces inkwizycyjny.

3) Zgromadzenia stanowe w Europie i w Polsce. Sejm Rzeczypospolitej Szlacheckiej.

4) System parlamentarno – gabinetowy w Anglii i początki monarchii konstytucyjnej w Polsce.

5) Ustrój Francji doby rewolucji i w czasach napoleońskich. Księstwo Warszawskie.

6) Początki kodyfikacji prawa. Szkoła prawa natury i szkoła humanitarna w prawie.

7) Prawo cywilne w Europie i w Polsce XIX wieku.

8) Kształtowanie się państwa prawnego w Europie. Demoliberalizm a ustrój.

9) Rozwój prawa i postępowania karnego II poł. XIX i I poł. XX wieku.

10) Ustrój i prawo ZSRR.

11) Ustrój i prawo państwa faszystowskiego.

12) Państwo autorytarne na przykładzie Polski.

13) Państwo polskie w czasie II wojny światowej.

14) Ustrój Polski Ludowej.

15) Prawo cywilne w Polsce Ludowej.

16) Prawo karne Polski Ludowej.

Metody dydaktyczne:

Wykład, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 17:30 - 19:00, sala 308
każdy wtorek, 15:45 - 17:15, sala 308
Karol Kuźmicz, Mariusz Mohyluk 11/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.