Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia prawa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-1HPRW Kod Erasmus / ISCED: 10.001 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Historia prawa
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty obowiązkowe
Strona przedmiotu: http://www.prawo.uwb.edu.pl/pracownia-historii-prawa
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedstawienie dawnych polskich organów, instytucji prawnych oraz rozwiązań prawno-ustrojowych, w tym także innych państw, obowiązujących i funkcjonujących na ziemiach polskich. Zapoznanie studentów I roku prawa z problematyką historycznoprawną, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań ustrojowych i prawa XX wieku. Celem zajęć jest uzyskanie i usystematyzowanie wiedzy dla pozyskania umiejętności posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu historii prawa oraz wyrobienia zdolności analizy i rozumienia wydarzeń i procesów historycznych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów I roku prawa z problematyką historycznoprawną, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań ustrojowych i prawa XX wieku. Celem zajęć jest uzyskanie i usystematyzowanie wiedzy dla pozyskania umiejętności posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu historii prawa oraz wyrobienia zdolności analizy i rozumienia wydarzeń i procesów historycznych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj studiów: obowiązkowy

Dziedzina/dyscyplina naukowa: nauki społeczne/nauki prawne

Rok studiów: II, semestr III.

Wymagania dodatkowe: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 52 godz. - wykład, 48 godz. ćwiczenia.

Punkty ECTS - 10.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 100 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 125 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 23 godz., egzamin 2 godz. Razem: 250 godzin, co odpowiada 10 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 125 godzin, co odpowiada 5,0 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 125 godz., co odpowiada 5,0 pkt ECTS.

Razem 10 pkt ECTS.

Literatura:

Podstawowa:

1) K. Sójka-Zielińska, Historia prawa, wyd. X zmienione, Warszawa 2008;

2) M. Sczaniecki, Powszechna historia państwa i prawa, [oprac. K. Sójka-Zielińska], wyd. IX zmienione, Warszawa 2002 i następne wydania.

3) J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2009.

4) A. Lityński, Historia prawa Polski Ludowej, Warszawa 2013 i wydania wcześniejsze.

5) T. Maciejewski, Historia ustroju i prawa sądowego Polski, Warszawa 2008.

Uzupełniająca:

1) A. Lityński, O prawie i sądach początków Polski Ludowej, Białystok 1999.

2) A. Lityński, O reformie prawa w Polsce pod koniec XVIII wieku (Wybrane zagadnienia karnomaterialne), [w:] Prawo a dzieje państwa i ustroju, M. Szyszkowska (red.), Białystok 1996, ss. 79-106.

3) A. Lityński: Między humanitaryzmem a totalitaryzmem. Studia z dziejów prawa karnego, Tychy 2002;

4) A. Lityński: Historia prawa radzieckiego 1917-1991. Krótki kurs w: “Miscellanea Historico-Iuridica”, t. III, Białystok 2005, s. 139-175;

5) T. Maciejewski: Historia powszechna ustroju i prawa, Warszawa 2000;

6) S. Salmonowicz: Prawo karne oświeconego absolutyzmu. Z dziejów kodyfikacji karnych przełomu XVIII-XIX w., Toruń 1966;

7) K. Sójka-Zielińska: Wielkie kodyfikacje cywilne. Historia i współczesność, Warszawa 2009;

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu prawniczych dyscyplin ogólnych

(prawoznawstwo, logika prawnicza), prawniczych dyscyplin historyczno-prawnych (prawo rzymskie)- K_W02;

- Student zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą - K_W07;

- Student ma pogłębioną wiedzę o źródłach prawa polskiego, o procesie jego tworzenia i przeprowadzania zmian - K_W11

Umiejętności:

- Student potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ujęciu interdyscyplinarnym - KU_02;

- Student rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych – KU_04;

- Student dostrzega związki między zjawiskami prawnymi, a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi- KU_11;

Kompetencje społeczne:

- Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób – KK_01;

- Student potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny – KK_06.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach oraz aktywność. Zarówno zaliczenie ćwiczeń jak również egzamin w formie ustnej. Wymagana odpowiedź na przynajmniej 1 z 3 postawionych pytań, przy czym: wyczerpująca odpowiedź na wszystkie pytania- bdb

odpowiedź na wszystkie pytania, ale niepełna - db plus

wyczerpująca odpowiedź na 2 pytania - db

odpowiedź na 2 pytania, ale niepełna - dst plus

wyczerpująca odpowiedź na 1 pytanie - dst

brak odpowiedzi lub niepełna odpowiedź tylko na 1 pytanie - ndst

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.