Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia prawa 370-PS5-1HPRW
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://www.prawo.uwb.edu.pl/dr-karol-kuzmicz
Liczba godzin: 48
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura

Podstawowa:

1) K. Sójka-Zielińska, Historia prawa, wyd. X zmienione, Warszawa 2008;

2) M. Sczaniecki, Powszechna historia państwa i prawa, [oprac. K. Sójka-Zielińska], wyd. IX zmienione, Warszawa 2002 i następne wydania.

3) J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2009.

4) A. Lityński, Historia prawa Polski Ludowej, Warszawa 2013 i wydania wcześniejsze.

Uzupełniająca:

1) A. Lityński, O reformie prawa w Polsce pod koniec XVIII wieku (Wybrane zagadnienia karnomaterialne), [w:] Prawo a dzieje państwa i ustroju, M. Szyszkowska (red.), Białystok 1996, ss. 79-106.

2) A. Lityński: Historia prawa radzieckiego 1917-1991. Krótki kurs w: “Miscellanea Historico-Iuridica”, t. III, Białystok 2005, s. 139-175;

3) S. Salmonowicz: Prawo karne oświeconego absolutyzmu. Z dziejów kodyfikacji karnych przełomu XVIII-XIX w., Toruń 1966;

4) K. Sójka-Zielińska: Wielkie kodyfikacje cywilne. Historia i współczesność, Warszawa 2009;

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu prawniczych dyscyplin ogólnych

(prawoznawstwo, logika prawnicza), prawniczych dyscyplin historyczno-prawnych (prawo rzymskie)- K_W02 - weryfikacja ustna;

- Student zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą - K_W07 - weryfikacja ustna;

- Student ma pogłębioną wiedzę o źródłach prawa polskiego, o procesie jego tworzenia i przeprowadzania zmian - K_W11 - weryfikacja ustna;

Umiejętności:

- Student potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ujęciu interdyscyplinarnym - KU_02 - weryfikacja ustna;

- Student rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych – KU_04 - weryfikacja ustna;

- Student dostrzega związki między zjawiskami prawnymi, a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi- KU_11 - weryfikacja ustna;

Kompetencje społeczne:

- Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób – KK_01 - weryfikacja ustna;

- Student potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny – KK_06 - weryfikacja ustna.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach oraz aktywność. Zaliczenie ćwiczeń w formie ustnej. Wymagana odpowiedź na przynajmniej 1 z 3 postawionych pytań, przy czym: wyczerpująca odpowiedź na wszystkie pytania- bdb

odpowiedź na wszystkie pytania, ale niepełna - db plus

wyczerpująca odpowiedź na 2 pytania - db

odpowiedź na 2 pytania, ale niepełna - dst plus

wyczerpująca odpowiedź na 1 pytanie - dst

brak odpowiedzi lub niepełna odpowiedź tylko na 1 pytanie - ndst

Zakres tematów:

1. Cechy charakterystyczne i źródła prawa zwyczajowego w średniowiecznej Europie.

2. Renesans prawa rzymskiego w Europie.

3. Postępowanie sądowe w średniowiecznej i nowożytnej Europie. Proces inkwizycyjny.

4. Próby kodyfikacji prawa w Polsce przedrozbiorowej.

5. Wkład absolutyzmu w rozwój ustroju i prawa.

6. Powstanie i ustrój Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

7. Kodeksy napoleońskie na ziemiach polskich.

8. Ustrój w Europie doby Restauracji i jego przemiany do I wojny światowej

9. Sądownictwo administracyjne w Europie i w Polsce.

10. Kształtowanie się procesu mieszanego w Polsce i Europie

11. Komisja Kodyfikacyjna II RP i jej dorobek.

12. Szkoła socjologiczna w prawie karnym i kodeks Makarewicza.

13. Organizacja administracji publicznej w II RP.

14. Unifikacja prawa cywilnego w Polsce po II wojnie światowej.

15. Stalinizm i jego wpływ na prawo cywilne i karne na przykładzie ZSRR i Polski.

Metody dydaktyczne:

Pogadanka, praca w grupach, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 16:45 - 18:15, sala 308
każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 308
Karol Kuźmicz 11/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.