Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Genetyka 0200-BS1-2GEN
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Polok K. 2010. Genetyka i ewolucja. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

2. Piątkowska B., Goc A., Dąbrowska G. 1998. Zbiór zadań i pytań z genetyki. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

3. Sadakierska – Chudy A., Dąbrowska G., Goc A. 2004. Genetyka ogólna. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Literatura uzupełniająca:

1. Lorkiewicz M., Tarkowski J. 1978. Zbior zadań z genetyki i metod doskonalenia zwierząt. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

2. Węgleński P. (red.) 2012. Genetyka molekularna, PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

1. Student opisuje zasady dziedziczenia cech oraz podłoże zmienności organizmów żywych.

2. Student posługuje się terminologią fachową w celu opisu zasad dziedziczenia, zmienności organizmów i zastosowań genetyki.

3. Student identyfikuje zależność pomiędzy materiałem genetycznym a cechami fenotypowymi osobników.

4. Student samodzielnie lub zespołowo rozwiązuje problemy genetyczne oraz wykazuje dbałość o bezpieczeństwo pracy w laboratorium i świadomość poszanowania pracy własnej, innych osób oraz powierzonego sprzętu.

Sposób weryfikacji:

ocena aktywności w trakcie zajęć, ocena efektów pracy zespołowej, kolokwia pisemne, ćwiczenia praktyczne i laboratoryjne

Metody i kryteria oceniania:

1. Bieżąca kontrola stanu wiedzy studentów przed zajęciami (wejściówki).

2. Dwa sprawdziany pisemne z zadań genetycznych

3. Bieżąca ocena pracy zespołowej podczas analizy uzyskanych w trakcie zajęć wyników

Zakres tematów:

1. Zachowanie chromosomów podczas mitozy i mejozy. Zmiany ilości DNA i liczby chromosomów podczas podziałów.

3. I prawo Mendla. Stosunki dominowania między allelami jednego genu. Cechy mendlowskie u człowieka

4. II prawo Mendla. Alelle wielokrotne i test komplementacji

5. Rodzaje współdziałania genów nieallelicznych: komplementarność, modyfikacja, geny zduplikowane o efekcie kumulatywnym. Cechy letalne

6. Zastosowanie analizy statystycznej w genetyce i hodowli zwierząt: zasada dodawania, zasada mnożenia, permutacje, kombinacje.

7. Zastosowanie analizy statystycznej w genetyce i hodowli zwierząt. Obliczanie prawdopodobieństwa zdarzeń. Trójkąt Pascala.

8. Test chi-kwadrat. Ustalanie zasad dziedziczenia na podstawie fenotypów i liczebności potomstwa, wykorzystanie testu chi-kwadrat.

9. Wpływ przypadku na wyniki genetyczne

10. Sprzężenie genów. Odróżnianie dziedziczenia cech sprzężonych od niezależnych na podstawie wyników krzyżówki testowej. Obliczanie frekwencji rekombinacji. Zasady sporządzania mapy genetycznej.

11. Warunkowanie płci u różnych gatunków. Dziedziczenie cech sprzężonych i związanych z płcią. Zasada kompensacji międzypłciowej – hipoteza Lyon

12. Kod genetyczny. Mutacje genowe. Ocena pierwotnych i wtórnych konsekwencji mutacji.

13. Mutacje chromosomowe i genomowe. Analiza koniugacji chromosomów po aberracjach chromosomowych.

13. Dziedziczenie cech ilościowych

Metody dydaktyczne:

1. Rozwiązywanie zadań genetycznych

2. Aktywności praktyczne obrazujące zasady dziedziczenia i mutacji

3. Wykonywanie ćwiczeń według instrukcji

4. Prezentacje multimedialne

4. Konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 10:15 - 12:30, sala 3031
Ewa Oleńska 12/ szczegóły
2 każda środa, 12:45 - 15:00, sala 3031
Ewa Oleńska 12/ szczegóły
3 każdy czwartek, 11:45 - 14:00, sala 3031
Agata Banaszek 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.