Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza zachowań konsumpcyjnych 0300-ES3-3AZS
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 14
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. de Mooji M., 2019, Consumer Behavior and Culture: Consequences for Global Marketing and Advertising, SAGE, London.

2. Mróz B., 2013, Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

3. Schiffman L.G., Kanuk L.L., 1994, Consumer Behavior, Pearson Prentice Hall, Englewood Cliffs, New York.

4. Sobczyk G., 2018, Zachowania konsumentów wobec nowych trendów konsumpcji – wyniki badań, Annales H-Oeconomia, vol. 52, No 1, s. 171-180, DOI: 10.17951/h.2018.52.1.171

5. Solomon M., 2006, Zachowania i zwyczaje konsumentów, Helion, Gliwice.

6. Stephen A.T., 2016, The Role of Digital and Social Media Marketing in Consumer Behavior, Current Opinion in Psychology, vol.10, pp. 17-21, DOI: 10.1016/j.copsyc.2015.10.016.

7. Szczepański J., 1981, Konsumpcja a rozwój człowieka. Wstęp do antropologicznej teorii konsumpcji, PWE, Warszawa.

8. Woś J., Rachocka J., Kasperek-Hope M., 2011, Zachowania konsumentów. Teoria i praktyka, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Absolwent posiada wiedzę z zakresu zachowań konsumpcyjnych (SD_WG02).

Metody sprawdzania: aktywność w trakcie dyskusji.

Umiejętności:

Absolwent potrafi zebrać argumenty, dane statystyczne, idee/koncepcje ze światowego dorobku ekonomii do prezentacji i dyskusji nad wybranymi problemami z zakresu konsumpcji i zachowań konsumpcyjnych w polskiej gospodarce (SD_UW06).

Metody sprawdzania: aktywność w trakcie dyskusji; esej.

Kompetencje społeczne:

Absolwent jest gotowy do podejmowania wyzwań wynikających ze zmienności uwarunkowań (wewnętrznych i zewnętrznych) zachowań konsumpcyjnych, aktywności i współpracy w osiąganiu celów badawczych i zawodowych oraz do wykazania się przedsiębiorczością w działalności badawczej (SD_KO03).

Metody sprawdzania: aktywność w trakcie dyskusji; esej.

Absolwent jest gotowy do przyjęcia aktywnej postawy w zakresie pozyskiwania danych ilościowych i jakościowych będących podstawą przeprowadzania badań własnych (SD_KR01).

Metody sprawdzania: esej.

Metody i kryteria oceniania:

Cykl konwersatoriów kończy się zaliczeniem na ocenę. Podstawą uzyskania zaliczenia są:

- przygotowanie eseju z zakresu identyfikacji i oceny zachowań określonej grupy konsumentów według wybranych czynników wewnętrznych i zewnętrznych;

- aktywność w trakcie dyskusji.

Zakres tematów:

Treści przedstawiane w ramach konwersatorium:

1.Teoretyczne ujęcie zachowań konsumentów (zachowanie konsumenta — pojęcie, zakres, rodzaje; modele zachowań konsumentów).

2.Potrzeby jako podstawa zachowań konsumentów (pojęcie, źródła i mechanizmy powstawania potrzeb; cechy, klasyfikacja , hierarchia potrzeb).

3.Wewnętrzne uwarunkowania zachowań konsumentów (czynniki psychologiczne: motywy, emocje, osobowość, uczenie się, postrzeganie, postawy, ryzyko; czynniki personalno-demograficzne: wiek, płeć, wykształcenie, dochody, faza cyklu życia rodzinnego, styl życia).

4.Zewnętrzne uwarunkowania zachowań konsumentów (czynniki społeczno-kulturowe: rodzina, kultura, grupa społeczna i grupa odniesienia, liderzy opinii; czynniki ekonomiczne: produkt, cena, miejsce i forma sprzedaży, reklama, public relations.

5.Identyfikacja i ocena zachowań konsumentów (według wybranych czynników wewnętrznych i zewnętrznych) – badania własne.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

- konwersatorium prowadzone jako kompilacja wykładu tradycyjnego (prowadzonego z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej) i metod aktywizujących (tj. dyskusja dydaktyczna, metoda przypadków);

- konsultacje indywidualne wg harmonogramu konsultacji wykładowcy w zależności od potrzeb Doktoranta.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (parzyste), 13:15 - 14:45, sala 221
Anna Gardocka-Jałowiec 7/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.