Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język rosyjski cz. 4 0500-HS1-2JRO4
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Жили-были, 28 уроков для начинающих, Варшава 2009.

Hajczuk R., Szymula R., Добро пожаловать! Język rosyjski dla początkujących., Białystok 2009

Глазунова О. И., Грамматика русского языка в упражнениях и комментриях, Санкт-Петербург "Златоуст" 2005.

Zdunik M., Galant S., Repetytorium maturalne z języka rosyjskiego, Warszawa 2014.

Efekty uczenia się:

K1A_W03: Opanował podstawową terminologię nauk humanistycznych i społecznych – testy kontrolne

K1A_W20: Rozumie podstawową terminologię fachową nauk historycznych – testy kontrolne

K1A_U18: Komunikuje się w wybranym języku nowożytnym z zastosowaniem profesjonalnej terminologii właściwej dla nauk historycznych i pokrewnych - egzamin

K1A_U25: Posiada umiejętności językowe dotyczące zagadnień szczegółowych w zakresie historii – egzamin

K1A_K05: Rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji personalnych i społecznych - ocena z przygotowania do zajęć

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny przeprowadzony za pośrednictwem systemu USOSmail po IV semestrze. Student pisze test egzaminacyjny po uprzednim uzyskaniu pozytywnej oceny z zaliczenia ćwiczeń. Ocena zaliczeniowa jest średnią ocen uzyskanych w trakcie semestru letniego z testów, prac pisemnych, prezentacji, prac domowych, aktywności na zajęciach, prac przesyłanych mailowo po 16.03.2020 oraz e-learningu. Progi zaliczeniowe minimum 50% na ocenę dostateczną. Osoby, które w ogóle nie kontaktowały się z prowadzącym w trakcie pracy zdalnej, nie otrzymują zaliczeń. Dopuszczalne w ciągu semestru są dwie nieobecności bez konieczności odpracowywania. Nieobecności student zalicza w trybie zdalnym. Nieodpracowane nieobecności są równoznaczne z brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu.

Zakres tematów:

Zagadnienia leksykalne (specjalistyczne):

1. Русский солдат. Terminy fachowe dotyczące wojska.

2. Солдаты России: культура поведения, честь и достоинство. Terminy fachowe dotyczące wojska.

3. Война и мир (Wojna i pokój). Słownictwo dotyczące służby wojskowej.

4. Международные конфликты (Konflikty międzynarodowe). Słownictwo związane z konfliktami, przestępczością.

5. История России (Historia Rosji). Słownictwo dotyczące zmian politycznych.

Zagadnienia gramatyczno-leksykalne:

1. Określenie czasu zegarowego. Dopełniacz liczebników głównych i porządkowych.

2. Spędzanie czasu wolnego – kontakt z przyrodą. Czasowniki проводить время, отдыхать (где?), кататься (на чём?). Spędzanie czasu wolnego – teatr, kino. Czasownik петь (спеть). Przyimki за i через w konstrukcjach określających czas.

3. Zwierzęta domowe i opieka nad nimi. Czasownik заботиться (о ком?).

4. Typy deklinacyjne przymiotników. Przymiotniki miękkotematowe i twardotematowe.

5. Zakupy w sklepie. Nazwy artykułów spożywczych i przemysłowych. Formy grzecznościowe. Czasowniki купать i покупать. Przyimki с... до... określające czas trwania czynności.

6. Stopniowanie przymiotników i przysłówków.

7.. Pisownia przedrostków zakończonych na -з (-с) oraz с-, от-.

8. Formy korespondencji. Wyrażenia związane z prowadzeniem korespondencji. Adres pocztowy. Wzorzec listu. Czasowniki писать, звонить (кому?).

9. Odmiana zaimków osobowych, pytających i dzierżawczych.

10. Święta i uroczystości rodzinne. Składanie życzeń. Czasowniki поздравлять, желать. Wyrażenie друг друга i zaimek себя. Określenie daty. Liczebniki porządkowe w rodzaju nijakim. Liczebniki główne do 1000.

11. Zasady pisowni wielkiej litery.

12. Czytanie i streszczanie tekstów, o różnym stopniu trudności.

13. Odmiana czasowników: идти, ходить, ехать, ездить, пойти, поехать i ich prawidłowe użycie w konstrukcjach z czasownikami ruchu.

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń, kształtujących wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 8:00 - 9:30, sala 102
Gocha Kvantaliani 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych, Instytutu Filozofii, Instytutu Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.