Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia po 1945r. 0500-HS1-3HPO
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

J. Eisler, Czterdzieści pięć lat, które wstrząsnęły Polską, Warszawa 2018

Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956, Warszawa - lublin 2007

David R. Marples, Historia ZSRR. Od rewolucji do rozpadu, Wrocław 2006

Jakub Tyszkiewicz, Edward Czapiewski, Historia powszechna. Wiek XX, Warszawa 2009

W. Roszkowski, Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945 r., Warszawa 2002

Efekty uczenia się:

KP6_WG1 -zna i rozumie wybrane zagadnienia z historii powszechnej po 1945 r. w ujęciu tematycznym i chronologicznym.

KP6_WG2 - ma zaawansowaną, uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę z historii ziem polskich po 1945 r.

KP6_WG6 - zdaje sobie sprawę z różnorodności źródeł informacji z zakresu historii po 1945 r. oraz rozumie ich przydatność w badaniach historycznych

KP6_WK2 - wie o istnieniu w naukach historycznych różnych punktów widzenia, determinowanych różnym podłożem narodowym i kultury,

KP6_WK4 - rozpoznaje relacje i zależności na poziomie podstawowym pomiędzy przeszłością a aktualnymi problemami społecznymi, gospodarczymi i politycznymi.

KP6_UW1 - samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę z historii po 1945 r. w sposób uporządkowany i systematyczny

KP6_UK5 potrafi kompetentnie wypowiadać się w trakcie zajęć na aktualny temat.

KP6_UO1 - uczestniczy w wykonywaniu zadań przydzielonych na zajęciach

KP6_UU1 - samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik

KP6_KK1 - ma krytyczną świadomość zakresu swojej wiedzy z zakresu historii po 1945 r.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie prac i odpowiedzi ustnej

Liczba zaległych prac kwalifikująca do niezaliczenia - więcej niż 2

Zaległe prace studenci powinni przesłać na adres mailowy prowadzącego: a.pasko@uwb.edu.pl

Warunkiem zaliczenia jest przesłanie prac i udzielenie poprawnej odpowiedzi na 3 pytania.

Właściwa odpowiedź na 3 pytania (plus prace) - bdb

Właściwa odpowiedź na 2 pytania (plus prace) - db

Pełna odpowiedź na 1 pytanie (plus prace) - dostateczna

Zakres tematów:

Zakończenie i konsekwencje II wojny światowej

- Najnowsza historia świata, pod red. Artura Patka, Jana Rydla, Janusza Józefa Więca, t. 1 1945-1963, s. 10-27, 52-58.

- Gregor Dallas, Zatruty pokój. 1945 - wojna, która się nie skończyła, 2012, ss. 493-590.

Instalacja komunistów w Europie Śr.-Wsch.

- W. Roszkowski, Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945 r. , Warszawa 2002, s. 42-52.

- Najnowsza historia świata 1945-1963, t. 1. pod red. Artura Patka, Jana Rydla, Janusza Józefa Węca, Kraków 2007, s. 65-102.

Jakub Tyszkiewicz, Edward Czapiewski, Historia powszechna. Wiek XX, s. 544-555.

Niemcy po II wojnie światowej

- Najnowsza historia świata 1945-1995, pod red. Artura Patka, Jana Rydla, Janusza Józefa Węca, Kraków 1999, s. 28-46.

- Erhard Cziomer, Historia Niemiec współczesnych 1945-2005, Warszawa 2006, s. 21-84.

- Wanda Jarząbek, Sprawa podpisania traktatu pokojowego z Niemcami w polityce państwa polskiego w latach 1945-1990, http://zbc.uz.zgora.pl/repozytorium/Content/45824/PDF/14_jarzabek_sprawa.pdf

Podziemie antykomunistyczne w Polsce

- J. Eisler, Czterdzieści pięć lat, które wstrząsnęły Polską, Warszawa 2018, ss. 81-86.

- https://zkr.ipn.gov.pl/index.html

- Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956, Warszawa - lublin 2007, ss. 2-16, 70-111, 522-524

Aparat represji w stalinowskiej Polsce

- Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. I 1944-1956, pod red. Szwagrzyka, Warszawa 2005, s. 19-25.

- Piotr Mayer, Milicja Obywatelska w systemie organów władzy PRL, Toruń 2003, s. 24-29, 208-210, 220-223, 430-433.

Ryszard Terlecki, Miecz i tarcza komunizmu, Kraków 2009, S. 29-40, 69-85, 85-92, 113-129.

Zbigniew Błażyński, Mówi Józef Światło. Za kulisami bezpieki i partii, Łomianki 2012, s. 70-112.

ZSRR pod rządami Stalina. 13.03.2020

- Zmierzch ery stalinowskiej (1945-1953), [w:] Michał Heller i Aleksander Niekricz, Utopia u władzy. Historia Związku Sowieckiego, t. 2, cz. IV. , Respublica 1988

- David R. Marples, Historia ZSRR. Od rewolucji do rozpadu, Wrocław 2006, s. 102-111, 192-204, 221-235.

Początki zimnej wojny

- W. Roszkowski, Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945 r., Warszawa 002, s. 27-42.

- Henry Kissinger, Dyplomacja, Warszawa 2003, s. 461- 516 (517- 536 wojna w Korei)

- Jakub Tyszkiewicz, Edward Czapiewski, Historia powszechna. Wiek XX, Warszawa 2009, ss. 515-524.

- David C. Engerman, Ideologia a geneza zimnej wojny, 1917-1962, [w:] Historia zimnej wojny, t. I, Geneza, pod red. Melvyn P. Lefflerā, Odda Arnea Westada, Oświęcim 2017, ss. 37-58.

- Erhard Cziomer, Przesłanki i istota kształtowania się konfliktu Wschód-Zachód

https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/275/Cziomer_Erhard_Przes%C5%82anki_i_istota_kszta%C5%82towania_si%C4%99_konfliktu_Wsch%C3%B3d-Zach%C3%B3d_2008.pdf?sequence=1&isAllowed=y , s. 127-144

Różne oblicza wyścigu zbrojeń

- Erhard Cziomer, Przesłanki i istota kształtowania się konfliktu Wschód-Zachód

https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/275/Cziomer_Erhard_Przes%C5%82anki_i_istota_kszta%C5%82towania_si%C4%99_konfliktu_Wsch%C3%B3d-Zach%C3%B3d_2008.pdf?sequence=1&isAllowed=y , s. 144-147.

- A. Wolak, Rokowania rozbrojeniowe SALT 1, http://rsawl.awl.edu.pl/images/Archiwum/2013/nr_1/wolak.pdf

- Artykuły opublikowane z Przeglądzie Humanistycznym: https://www.wuw.pl/data/include/cms/Przeglad_Humanistyczny_1456_2017.pdf

- Rodric Braithwaite, Armagedon i paranoja. Zimna wojna - nuklearna konfrontacja, Kraków 2019.

Struktura i najważniejsze zasady działania PZPR

- Statut PZPR

https://polona.pl/item/statut-polskiej-zjednoczonej-partii-robotniczej-uchwalony-przez-iii-zjazd-pzpr,NTY4MDU4Mw/3/#info:metadata

- A. Pasko, Kulisy władzy ludowej w województwie białostockim 1948-1956, Białystok 2002

http://pbc.biaman.pl/dlibra/docmetadata?id=3105&from=publication

ZSRR po śmierci Stalina. XX Zjazd KPZR

- David R. Marples, Historia ZSRR. Od rewolucji do rozpadu, Wrocław 2006.

http://stosunki-miedzynarodowe.pl/teksty-zrodlowe/przemowienia/1106-nikita-chruszczow-o-kulcie-jednostki-i-jego-szkodliwych-nastepstwach

ZSRR pod rządami Chruszczowa

- David R. Marples, Historia ZSRR. Od rewolucji do rozpadu, Wrocław 2006, s. 205-220, 235-248.

https://docer.pl/doc/xn0s5

- Najnowsza historia świata 1945-1995, pod red. Artura Patka, Jana Rydla, Janusza Józefa

- Chruszczow - rządy chłopskiego syna

https://www.youtube.com/watch?v=vd-wZXKFOtI

Zmiany na Kubie po przejęciu władzy przez Fidela Castro. Kryzys rakietowy

- K. Kubiak, Kuba. Od rewolucji do kryzysu rakietowego, Warszawa 1996

file:///C:/Users/Artur/Downloads/25%20-%20Kuba%20Od%20rewolucji%20do%20kryzysu%20rakietowego.PDF

- Film:

https://www.youtube.com/watch?v=K6FVzURoAhQ

Wojna w Wietnamie

- Przemysław Benken, Ofensywa Tet 1968. Studium militarno-polityczne, Szczecin 2016, s. 26-63, 228-229. (Tekst przesyłam w załączniku)

- Janusz Odziemkowski, Konflikty międzynarodowe po 1945 r., Bellona, s. 82-107

Książka dostępna jest na stronie (proszę pobrać):

https://docer.pl/doc/n0508s1

Polecam także filmy:

Wojna w Wietnamie cz. 1

https://www.youtube.com/watch?v=pOdd2-leIAw

Wojna w Wietnamie cz. 2

https://www.youtube.com/watch?v=PpDZH7c9wSg

Konflikt izraelsko-arabski

Janusz Odziemkowski, Konflikty międzynarodowe po 1945 r., Bellona, s. 16-32, 52-64, 109-156.

https://docer.pl/doc/n0508s1

Polecam także filmy:

Wielkie bitwy historii. Wojna sześciodniowa 1967

https://www.youtube.com/watch?v=5p4terobShA

Czołgi i ludzie 02. Wojna Yom Kippur

https://www.youtube.com/watch?v=_1kIbFtYCEI

System propagandy w PRL

- Łukasz Kamiński, Struktury propagandy w PRL, [w:] Propaganda PRL, pod red. P. Semkowa, Gdańsk 2004, ss. 10-14 [dołączyłem skany]

- Wiktor Pepliński, Cenzura jako instrument propagandy PRL, [w:] Propaganda PRL, pod red. P. Semkowa, Gdańsk 2004, ss. 14-21. [dołączyłem skany]

- Andrzej Krawczyk, Ministerstwo Informacji i Propagandy 1944-1947, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" 25/2, 1986, s. 65-84.

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Kwartalnik_Historii_Prasy_Polskiej/Kwartalnik_Historii_Prasy_Polskiej-r1986-t25-n2/Kwartalnik_Historii_Prasy_Polskiej-r1986-t25-n2-s65-84/Kwartalnik_Historii_Prasy_Polskiej-r1986-t25-n2-s65-84.pdf

- "Socjalizmu będziemy bronić jak niepodległości". O propagandzie PRL z Jerzym Eislerem rozmawia Barbara Polak

http://niniwa22.cba.pl/komunizm_o_propagandzie_prl_jerzy_eisler_ipn.htm

-Stacja PRL. Propaganda:

https://www.cda.pl/video/126094844

Lata 50.:

https://www.youtube.com/watch?v=TuSv-7DlpfA

Lata 60:

https://www.youtube.com/watch?v=m2NHd1AOMKk

Lata 70.:

https://www.youtube.com/watch?v=myujiZWzteA

Plakaty propagandowe:

https://przystanekprl.pl/galeria-propagandy/

Cenzura:

http://knm.uksw.edu.pl/cenzura-w-polsce-ludowej-propaganda-manipulacja-destrukcja/

- Marcin Zaremba, Propaganda sukcesu. Dekada Gierka, [w:] Propaganda PRL, pod red. P. Semkowa, Gdańsk 2004, ss. 22-32

- Mariusz Jastrząb, Mozolna budowa absurdu, Warszawa 1999, s. 13-31, 57-101

- Mariusz Mazur, Propagandowy obraz świata, Warszawa 2003, s. 19-40

Telewizja w PRL

Katarzyna Pokorna, Telewizja w systemie politycznym i medialnym PRL. Między polityką, a widzem, Kraków 2003, s. 39-41. [załączyłem skan materiału]

Linki:

- Patryk Pleskot, Telewizja w życiu Polaków lat 60., Dzieje Najnowsze 34/4, 2002, s. 115-135.

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Dzieje_Najnowsze_kwartalnik_poswiecony_historii_XX_wieku_/Dzieje_Najnowsze_kwartalnik_poswiecony_historii_XX_wieku_-r2002-t34-n4/Dzieje_Najnowsze_kwartalnik_poswiecony_historii_XX_wieku_-r2002-t34-n4-s115-135/Dzieje_Najnowsze_kwartalnik_poswiecony_historii_XX_wieku_-r2002-t34-n4-s115-135.pdf

- Patryk, Pleskot, "Radio w walce o pokój i postęp", czyli… początki telewizji w Polsce

https://www.polska1918-89.pl/pdf/radio-w-walce-o-pokoj-i-postep,-czyli-poczatki%E2%80%A6-telewizji-w-polsce-,2158.pdf

- Za kulisami PRL-u. Maciej Szczepański. Moja propaganda sukcesu:

https://www.youtube.com/watch?v=Iwn2k-TqLD0

- Mariusz Grabowski, Labirynty Woronicza, czyli jak telewizja stała się propagandową potęgą?

https://naszahistoria.pl/labirynty-woronicza-czyli-jak-telewizja-stala-sie-propagandowa-potega/ar/12027456

- http://wiekdwudziesty.pl/telewizja-polska-w-latach-1945-81-zarys-historii/

- Cezary Korycki, Pół wieku na Woronicza. Kultowe miejsca, pamiętne programy

https://tygodnik.tvp.pl/43425860/pol-wieku-na-woronicza-kultowe-miejsca-pamietne-programy

- Jak działały media w PRL

https://www.youtube.com/watch?v=bCKzIrFB_84

- Historia czołówki - dziennik telewizyjny

https://www.youtube.com/watch?v=z_4Vs4xMIUA

Katarzyna Pokorna, Telewizja w systemie politycznym i medialnym PRL. Między polityką, a widzem, Kraków 2003.

Dekolonizacja afrykańska

- Adam Kosidło, O roli czynników zewnętrznych w procesie dekolonizacji Afryki. Próba systematyzacji, "Dzieje Najnowsze", 1991, nr 2, s. 4-25

http://rcin.org.pl/ihpan/Content/47713/download/

- Film: Gdy świat się wali. Dekolonizacja https://www.cda.pl/video/13066103e

- Najnowsza historia świata 1945-1995, pod red. Artura Patka, Jana Rydla, Janusza Józefa Węca, Kraków 1999, s. 161 i n. https://docer.pl/doc/xn5sse1

Sport i polityka

- Michał Kobierecki, Sportowa wojna światów http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/22763/Kobierecki%2C%20Sportowa%20wojna%20%C5%9Bwiatowa.pdf?sequence=1&isAllowed=y

- A. Pasko, Polski Komitet Olimpijski w okresie stalinizmu, "Dzieje Najnowsze" , R. 42, z. 1 (2010),

https://www.rcin.org.pl/dlibra/publication/63006/edition/46735

- A. Pasko, Kulisy przyjęcia ZSRR do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, "Dzieje Najnowsze", Rocznik L, nr 1., ss. 149-159.

http://rcin.org.pl/Content/65801/WA303_84399_A507-DN-R-50-1_Pasko.pdf

- A. Pasko, ZSRR i kraje Europy Środkowo-Wschodniej "w walce" o wpływy w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim w okresie prezydentury Johannesa Sigfrida Edströma, "Dzieje Najnowsze", 2020, nr 1, s. 257 i n.

http://www.dn-ihpan.edu.pl/images/DN2020-52-1/11_Pasko.pdf

dodatkowo polecam:

- A. Pasko, Korespondencja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego z Polskim Komitetem Olimpijskim (1945-1989), Białystok-Kraków 2015.

- A. Pasko, Polski Komitet Olimpijski wobec bojkotu igrzysk olimpijskich w Moskwie (1980) i Los Angeles (1984), [w:] Nie tylko partia? Organizacje społeczne w Polsce Ludowej 1944-1989. Geneza, funkcjonowanie, znaczenie, pod red. T. Ruzikowskiego, Warszawa 2017, s. 201-211.

- A. Pasko, Sport wyczynowy w polityce państwa (1944-1989), Kraków 2012.

- A. Pasko, Sprawa bojkotu igrzysk olimpijskich w Moskwie w 1980 r. w świetle doniesień zachodnich agencji prasowych oraz relacji polskich korespondentów prasowych, [w:] Yesterday. Studia z historii najnowszej. Księga dedykowana prof. Jerzemu Eislerowi w 65. Rocznicę urodzin, Warszawa 2017, s. 390-402.

A. Pasko, Wyścig Pokoju w dokumentach władz partyjnych i państwowych 1948-1989, Kraków 2009.

- H. Konopka, A. Pasko, Igrzyska Olimpijskie w Monachium w 1972 r. areną politycznej rywalizacji Wschodu i Zachodu, [w:] Zachód w globalnej i regionalnej polityce międzynarodowej, pod red. E. Kużelewskiej i A. Bartnickiego, Toruń 2009, s. 328-341.

M. Słoniewski, Bojkot igrzysk olimpijskich jako instrument polityki międzynarodowej w latach 1976-1988, Warszawa 2016.

D. Wojtaszyn, Sport w cieniu polityki. Instrumentalizacja sportu w NRD, Wrocław 2011.

Grudzień'70

- J. Eisler, Grudzień 1970, https://bon.edu.pl/media/book/pdf/Grudzien_1970-JE.pdf

- Łukasz Kamiński, Tomasz Balbus, Wydarzenia grudniowe w 1970 r. poza Wybrzeżem, "Pamięć i Sprawiedliwość", 2002, 1/1, 143-160 http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Pamiec_i_Sprawiedliwosc/Pamiec_i_Sprawiedliwosc-r2002-t1-n1/Pamiec_i_Sprawiedliwosc-r2002-t1-n1-s143-160/Pamiec_i_Sprawiedliwosc-r2002-t1-n1-s143-160.pdf

- Grudzień 1970 r. w oczach Episkopatu Polski

https://rcin.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/59640?id=59640

- "Intelektualiści polscy milczą zupełnie"- grudzień 1970 - styczeń 1971 w Szczecinie, pod red. S. Ligarskiego, Szczecin 2016 (w załączniku).

ZSRR pod rządami Breżniewa

- David R. Marples, Historia ZSRR. Od rewolucji do rozpadu, Wrocław 2006, s.249-280.

https://docer.pl/doc/xn0s5

- Najnowsza historia świata 1945-1995, pod red. Artura Patka, Jana Rydla, Janusza Józefa Węca, Kraków 1999, s. 550-556. https://docer.pl/doc/xn5sse1

Stan wojenny

fragment książki Polska i Polacy po II wojnie światowej (1945-1989), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1998,

http://www.wbc.poznan.pl/Content/159445/PDF/7.%20Stan%20wojenny%20w%20Polsce%20(13%20XII%201981%20%20%2022%20VII%201983).pdf

F. Kowalska, Wprowadzenie do stanu wojennego w kontekście debaty historycznej

http://refleksje.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2020/02/04-Kowalska.pdf

W przypadku możliwości korzystania z biblioteki polecam:

J. Eisler, Czterdzieści pięć lat, które wstrząsnęły Polską, Warszawa 2018, s. 362-447

W. Jaruzelski, Stan wojenny. Dlaczego…, Warszawa 1992, s. 1-10, 34-45

A. Paczkowski, Wojna polsko-jaruzelska, Warszawa 2006, s. 43-65.

ZSRR pod rządami Gorbaczowa

- David R. Marples, Historia ZSRR. Od rewolucji do rozpadu, Wrocław 2006, s. 281-323.

- Najnowsza historia świata 1945-1995, pod red. Artura Patka, Jana Rydla, Janusza Józefa Węca, Kraków 1999, s. 680-698.

Rozpad Jugosławii

Z. Kuźniar, A. Fronczyk, Wojna etniczna w byłej Jugosławii - źródła i skutki. Wybrane asoekty, "Zeszyty Naukowe WSOWL", nr 2, 2013 r. [załączniki]

K. Ignaszak, Rozpad Jugosławii - historyczne przesłanki do wojny

https://www.academia.edu/11706333/Rozpad_Jugos%C5%82awii_-_Historyczne_przes%C5%82anki_do_wojny

M.J. Zacharias, Międzynarodowe uwarunkowania rozpadu Jugosławii, "Dzieje Najnowsze" 2003, 35/2, ss. 133-164.

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Dzieje_Najnowsze_kwartalnik_poswiecony_historii_XX_wieku_/Dzieje_Najnowsze_kwartalnik_poswiecony_historii_XX_wieku_-r2003-t35-n2/Dzieje_Najnowsze_kwartalnik_poswiecony_historii_XX_wieku_-r2003-t35-n2-s133-164/Dzieje_Najnowsze_kwartalnik_poswiecony_historii_XX_wieku_-r2003-t35-n2-s133-164.pdf

Izabela Rycerska, Rozpad Jugosławii. Przyczyny i przebieg, Kielce 2003, s. 13-22, 33-43, 75-82, 91-172.

Józef Kukułka, Historia współczesnych stosunków międzynarodowych 1945-1996, Warszawa 1998, s. 588-602.

Zmiany społeczne na świecie na przełomie XX i XI w.

A. Chwalba, Historia powszechna 1989-2011, Warszawa 2011, s. 45-(72)

Metody dydaktyczne:

praca pod kierunkiem, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 13:00 - 14:30, sala 129
każdy piątek, 9:40 - 11:10, sala 102
Artur Pasko 16/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych, Instytutu Filozofii, Instytutu Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.