Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia po 1945r. 0500-HS1-3HPO
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Podręczniki do wyboru

Historia powszechna:

A. Czubiński, Historia powszechna XX wieku, Poznań 2011.

J. Holzer, Europa zimnej wojny, Kraków 2012.

T. Judt, Powojnie: historia Europy od roku 1945, Poznań 2008.

Historia powszechna, T. 19: Od II wojny światowej do wojny o niepodległość Wietnamu, Warszawa 2008.

Najnowsza historia świata 1945-1995, T.1-3, pod red. A. Patka i in., Kraków 2007.

W. Roszkowski, Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945 roku, Warszawa 2005.

J. Tyszkiewicz, E. Czapiewski, Historia powszechna. Wiek XX, Warszawa 2018.

Historia Polski:

A. Czubiński, Historia Polski XX wieku, Poznań 2012.

J. Eisler, Czterdzieści pięć lat, które wstrząsnęły Polską: historia polityczna 1944-1989, Warszawa 2018.

R. Michalak, A. Piasecki, Polska 1945-2015. Historia polityczna, Warszawa 2016.

A. Paczkowski, Pół wieku dziejów Polski 1939-1989, wyd. 5 rozsz., Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

Wiedza. Student:

1. Ma zaawansowaną, uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę o historii Polski po 1944/45 r.

2. Zna wybrane zagadnienia historii powszechnej po II wojnie światowej (w ujęciu chronologicznym i problemowym)

3. Wykazuje znajomość historii porównawczej Europy po 1945 r.

4. Rozumie powiązania historii integracji europejskiej z aktualnymi problemami społecznymi, gospodarczymi i politycznymi.

5. Rozpoznaje relacje i zależności pomiędzy historią po 1945 r. a aktualnymi wydarzeniami.

6. Zauważa istnienie różnych punktów widzenia na historię po 1945 r., determinowanych podłożem narodowym i kulturowym.

7. Posiada elementarną wiedzę o modelach ustrojowych współczesnego świata.

8. Posiada elementarną wiedzę o systemach gospodarczych współczesnego świata.

9. Zna podstawowe instytucje i organizacje będące uczestnikami procesów politycznych po II wojnie światowej.

Umiejętności. Student:

1. Samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny, w oparciu o literaturę oraz źródła internetowe.

2. Prowadzi krytyczną analizę źródeł historycznych dotyczących historii po 1945 r. i interpretuje je stosując podstawowe metody badawcze i wybrane elementy warsztatu historyka.

3. Wykorzystując zdobyte w toku studiów historycznych kompetencje formułuje własne opinie dotyczące ważnych zagadnień społecznych, politycznych itp. dotyczących historii po 1945 r., w sposób krytyczny i obiektywny.

4. Formułuje tezy i argumentuje z wykorzystaniem poglądów różnych autorów prac historycznych w zakresie znanej mu literatury dotyczącej historii po 1945 r.

Kompetencje społeczne. Student:

1. Wykazuje odpowiedzialność w przedstawianiu zgodnego aktualnym stanem wiedzy historycznej obrazu dziejów najnowszych, rozumie potrzebę sprzeciwiania się instrumentalizacji historii przez grupy narodowe, społeczne, religijne i polityczne.

2. Wykazuje niezależność i samodzielność myśli, szanując jednocześnie prawo innych osób do wykazywania tych samych cech.

3. Jest zdolny do okazywania zrozumienia dla świata wartości i postaw ludzi w różnych sytuacjach mających miejsce po II wojnie światowej.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin ustny z wykorzystaniem platformy Blackboard Collaborate - 1 pytanie z zakresu historii powszechnej i 1 pytanie z historii Polski; warunek dopuszczenia do egzaminu: uzyskane zaliczenie z ćwiczeń

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie

2. Bilans wojny, odbudowa ekonomiczna Zachodu.

3. Geneza władzy komunistów w Polsce.

4. Stabilizacja systemu komunistycznego w Europie Środkowo-Wsch.

5. Stalinizm jako system polityczny.

6. Funkcjonowanie partii leninowskiej na przykładzie PZPR.

7. Relacje państwo-Kościół w Polsce do 1956 r.

8. Kultura, propaganda, wychowanie w czasach stalinizmu.

9. Dyktatury niekomunistyczne w powojennej Europie.

10. Chiny pod rządami Mao.

11. Białostocczyzna po II wojnie światowej.

12. Mniejszości narodowe w PRL

13. Przełom roku 1956 w Polsce

14. Wydarzenia 1956 na Węgrzech

15. Gospodarka socjalistyczna

16. Odsłony socjalizmu – NRD, Rumunia, Jugosławia

17. Społeczeństwo Stanów Zjednoczonych lat 50.-60. XX w.

18. Rok 1968 w świecie zachodnim

19. „Mała stabilizacja” - Polska pod rządami Władysława Gomułki

20. Polski Marzec’68.

21. Wydarzenia 1968 r. w Czechosłowacji

22. Stosunki państwo-Kościół po1956

23. Polska pod rządami Edwarda Gierka.

24. Opozycja lat 70.

25. Białostocczyzna po II wojnie światowej.

26. Rewolucja „Solidarności”.

27. Zachód pod przywództwem Reagana i Thatcher.

28. Katastrofa w Czarnobylu. Sytuacja w zach. republikach ZSRR.

29. Rozkład systemu komunistycznego - Polska lat 80.

30. Przełom ustrojowy, transformacja w Europie Środkowej.

Metody dydaktyczne:

wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, wykład online na pośrednictwem platformy Blackboard Collaborate, analiza źródeł

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:00 - 16:10, sala 46
Joanna Sadowska 16/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych, Instytutu Filozofii, Instytutu Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.