Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Intergroup relations 0500-SS1-3INR
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Bicchieri, C. (2016). Diagnosing norms. In Norms in the wild (1st ed). Oxford,

United Kingdom: Oxford University Press.

2. Hogg M.A., Intergroup Relations In (Eds.), John De Lamater, Amanda WardHandbook of social psychology, 2006, Second Edition Springer, p. 533-554.• 3. Dose W., Sinclair A., The categorization process in intergroup relations,

European Journal of Social Psychology, 3(2),1972, p.145-157.

4.Fiske S., Stereotype Content: Warmth and Competence Endure, Current directions in Psychological Science, 2018, p. 1-7.

5. Fiske S., Cuddy A., Glick P., Universal dimensions of social cognition warmth and competence, Trends in Cognitive Science Vol 11 No. 2, 77-83.

6. Mlicki P.P., Ellemers N., Being different or being better? National stereotypes and identifications of Polish and Dutch students, European Journal of Social Psychology, Vol. 26,(1996), 97-1144.

7.Trudoux C., Finchilescu G., The contact hypothesis and intergroup relations 50 years on: Introduction to the special issue, South Africa Journal Of Psychology, 37(4), 2007, pp.667-678.

8. Mummendey A.,Klink A., Mielke R., Wenzel M., Blanz M., Socio-structural characteristics of intergroup relations and identity management strategies: Results from a field study in East Germany, European Journal of Social Psychology, 29 (1999), pp. 259-285.

9.Nagda B., Tropp L., Paluck E., Looking Back as We Look Ahead: Integrating Research, Theory, and Practice on Intergroup Relations, Jounal of Social Issues, Vol 62, No.3, 2006, pp.439-451.

Efekty uczenia się:

S1_W01

Zna i rozumie definicje najważniejszych terminów socjologicznych, potrafi wskazać specyficzne problemy podejmowane przez socjologię w zakresie stosunków międzygrupowych odnosząc się do podstawowych pojęć tj. np. grupa własna, grupa obca, hipoteza kontaktu, dyskryminacja, kategoryzacja społeczna i inne.

S1_K01

Jest zdeterminowany w kierunku potrzeby udoskonalania swoich umiejętności społecznych poprzez podejmowanie zdalnej pracy w zespole, wspólnym przygotowaniu poszczególnych elementów projektu grupowego i zaprezentowanie ich w ramach konsultacji online z prowadzącą.

S1_U13

Potrafi identyfikować problemy społeczne wybranej zbiorowości / grupy oraz analizować, oceniać i proponować ich rozwiązania. Potrafi opisać podstawowe prawidła stosunków międzygrupowych używając odpowiednich koncepcji teoretycznych tj. Teoria tożsamości społecznej (Turner i Tajfel), Model treści stereotypu (Fiske i wsp.) i inne, znajdując odpowiednie przykłady.

S1_K03

Jest otwarty na pracę w grupie, potrafiąc przyjmować w niej różne role. Dostrzega potrzebę kreatywnego kierowania zespołem ludzkim, szczególnie w odniesieniu do wspólnie przygotowywanych elementów projektu grupowego w warunkach pracy zdalnej oraz podczas prezentacji projektu grupowego online.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność

Za obecność, w warunkach pracy zdalnej, uznaje się terminowane odesłanie zadania poprzez platformę Blackboard (lub via e-mail w przypadku pierwszych czterech spotkań kursu).

Student(ka) może opuścić jedne zajęcia. Opuszczenie dwóch zajęć kursu powoduje obniżenie oceny końcowej o pół stopnia. Trzy opuszczone zajęcia skutkują niezaliczeniem kursu.

✓ Aktywność

W trakcie trwania kursu w (od zajęć 6 w sylabusie) istnieje możliwość zdobycia punktów za aktywność. Punkty takie student(ka) zdobywa realizując zadania dodatkowe wysyłane razem z obowiązkowym materiałem do zajęć. Zrealizowanie 3 zadań dodatkowych pozwala na podwyższenie oceny końcowej o pół stopnia. Przy realizacji zadań dodatkowych obowiązują takie same terminy jak przy zadaniach obowiązkowych (od czwartku do środy).

✓ Projekt grupowy

Student(ka) przygotowuje projekt grupowy pracując w parze lub grupie trzyosobowej. Poniżej znajdą Państwo kolejne kroki pracy nad projektem.

(1)Zespół projektowy proponuje naukowy test w języku angielskim, związany z tematyką zajęć i przesyła go prowadzącej do akceptacji.

(2) Po otrzymaniu zgody, przystępuje do przygotowania merytorycznej warstwy projektu tzn. wspólnie analizuje treści, znajduje przykłady, proponuje wstępną strukturę wypowiedzi.

(3)Następnie konsultuje przebieg merytoryczny z prowadzącą (konsultacje online via MS Teams lub Blackboard Collaborate, zajęcia 13.). Po konsultacji wprowadza uwagi.

(4) Zespół pracuje nad warstwą techniczną i językową. Konsultuje prezentację z prowadzącą online(zajęcia 14).

(5) Prezentacja projektu (zajęcia 15) odbywa się po angielsku, online i wspomagana jest prezentacją multimedialną (także po angielsku). Treści w podobnych proporcjach prezentują wszyscy członkowie zespołu. Prezentacja powinna trwać około 20 minut.

Uwaga! Proszę pamiętać o konieczności umówienia terminów konsultacji z prowadzącą.

Zakres tematów:

1. Introductiontothecourse.Beginnertest

2. PersonalNormativeBeliefs–basic findings

3. Socialnorms-onlinetheoreticalcourse[viaCoursera]

4. Socialchange-onlinetheoreticalcourse[viaCoursera]

5. Intergroup relations–theoretical approach and methods

6. The categorization process in intergroup relations

7. StereotypeContentModel

8. StereotypeContentModel

9. SocialIdentityTheory

10.Intergroup contact

11.Socio-structural characteristics of intergroup relations

12.Integrating Research, Theory, and Practice on Intergroup Relations

13.Konsultacje online - merytoryczne przygotowanie projektu grupowego 14.Konsultacje online – techniczne i językowe przygotowanie projektu grupowego 15. Zaliczenie

Metody dydaktyczne:

Praca zdalna

Praca warsztatowa: Rozumienie ze słuchu, video,

Czytanie i rozumienie tekstu

Praca w grupie online

Konsultacje online

Samodzielna praca z tekstem anglojęzycznym

Tłumaczenie

Przygotowanie wypowiedzi ustnej po angielsku

Przygotowanie prezentacji multimedialnej po angielsku

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Skowrońska, Agnieszka Karpińska 4/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.