Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikroekonomia 420-ES1-1MIK
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Meredyk K. (red.), Ekonomia ogólna, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2007

2. Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia, Wyd. Rebis, Poznań 2012

3. Begg D., Vernasca G., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia. Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2014

Literatura uzupełniająca:

1. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Key Text, Warszawa 2013

2. Wolska G., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2014

3. Klimczak B., Mikroekonomia, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2011

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w ramach realizacji przedmiotu:

KA6_WG10 Posiada wiedzę o podstawowych kategoriach, metodach i narzędziach badawczych w ekonomii i zarządzaniu - kolokwium, aktywność na zajęciach

KA6_WG10 Umie obserwować i interpretować zjawiska ekonomiczno-społeczne, analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych - aktywność na zajęciach

KA6_WG13 Potrafi interpretować podstawowe kategorie z zakresu ekonomii i zarządzania, związki przyczynowo-skutkowe między nimi zachodzące w skali mikro- i makroekonomicznej- kolokwium, aktywność na zajęciach

KA6_UW14 Umie formułować i rozwiązywać podstawowe problemy z zakresu ekonomii i zarządzania - aktywność na zajęciach, prace domowe

KA6_UU2 Rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych - aktywność na zajęciach, prace grupowe

KA6_KO1 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy - aktywność na zajęciach, prace grupowe

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach, wykonanie prac domowych oraz uzyskanie pozytywnego zaliczenia pracy w grupie. Na ocenę końcową będzie miała wpływ indywidualna aktywność studenta oraz wynik uzyskany z kolokwium. Dopuszczalne są 2 nieobecności. Nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być usprawiedliwione i zaliczone na najbliższych konsultacjach u prowadzącego.

Zakres tematów:

1. Ekonomia jako nauka o rzadkości. Podstawowe pojęcia ekonomiczne

2. Czynniki wytwórcze. Relacje kapitałowe. Akumulacja kapitału

3. Rodzaje rynków konkurencyjnych. Narzędzia konkurencji

4. Konsument - prawidłowości wyboru, optimum konsumenta

5. Determinanty popytu i miary elastyczności popytu

6. Kreacja pieniądza, cena, stopa procentowa

7. Pomiar efektywności. Postęp techniczny, rodzaje, interpretacja

8. Teoria równowagi przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego i w modelu monopolu pełnego. Korzyści i straty w procesie monopolizacji rynku

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia wymagające czynnego uczestnictwa studentów, w tym: odpowiedzi ustnych, rozwiązywania testów, zadań, wspólnego omawiania zagadnień zadawanych przez prowadzących ćwiczenia. Konsultacje indywidualne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 11:00 - 12:30, sala 2004
Joanna Prystrom 41/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Instytutu Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.