Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarka przestrzenna 330-SPW-1GP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 6
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. R. Domański, Gospodarka przestrzenna. Koncepcje teoretyczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2019.

2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póź. zm.).

Literatura dodatkowa:

1. J.J. Parysek, Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Poznań 2006.

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, A. Plucińska-Filipowicz, M. Wierzbowski (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2018.

Efekty uczenia się:

Wiedza

P7S_WG03 zna rodzaje, cechy i znaczenie źródeł informacji o nieruchomościach, w tym źródła związane z planowaniem przestrzennym- Ocena aktywności na zajęciach, uczestnictwo w dyskusji

P7S_WK04 zna i rozumie ekonomiczne uwarunkowania działalności na rynku nieruchomości - Ocena aktywności na zajęciach, uczestnictwo w dyskusji

Umiejętności

P7S_UW01 posiada umiejętność wykorzystania znajomości przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i spadkowego, administracyjnego, spółdzielczego, rolnego, leśnego i wodnego oraz ochrony danych osobowych i zamówień publicznych w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodów związanych z rynkiem nieruchomości - Uczestnictwo w dyskusji

Kompetencje społeczne

P7S_KK03 potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności dotyczącą rynku nieruchomości - Ocena aktywności na zajęciach, uczestnictwo w dyskusji

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła Słuchaczy podczas wykładu

Zakres tematów:

1. System planowania i zagospodarowania przestrzennego w Polsce

2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

4. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

5. Inne przypadki lokalizowania inwestycji celu publicznego

6. Zagospodarowanie przestrzenne a ochrona środowiska, ochrona przyrody, dziedzictwo kulturowe i infrastruktura techniczna

Metody dydaktyczne:

-wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu;

- wykład interaktywny połączony z krytyczną dyskusją.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Dorota Wyszkowska 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.