Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo cywilne cz. I (ogólna, prawo rzeczowe) 370-PS5-2OPR
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 52
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. A. Doliwa, Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2012.

2. E. Gniewek, Prawo rzeczowe, Warszawa 2016 (wyd. 11).

3. A.K. Bieliński, M. Pannert, Prawo cywilne - część ogólna. Prawo rzeczowe. Warszawa 2018 (wyd. 5)

4. E. Gniewek (red.), Prawo rzeczowe. System Prawa Prywatnego. Tom 3, Warszawa 2013 (wyd. 3).

5. E. Gniewek (red.), Prawo rzeczowe. System Prawa Prywatnego. Tom 4, Warszawa 2012 (wyd. 3).

6. J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo rzeczowe, Warszawa 2012.

7. S. Prutis, Instytucje podstawowe prawa prywatnego, Białystok 2018.

8. Z. Radwański (red.), Prawo cywilne - część ogólna. System Prawa Prywatnego. Tom 2, Warszawa 2008 (wyd. 2).

9. Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2017 (wyd. 14).

10. M. Safjan (red.), Prawo cywilne - część ogólna. System Prawa Prywatnego. Tom 1, Warszawa 2012 (wyd. 2).

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa cywilnego-KA7_WG3; sposób weryfikacji: ocena wykonywania zadań w ramach e-learningu, egzamin ustny lub pisemny.

- zna i rozumie terminologię właściwą dla prawa cywilnego, KA7_WK3; sposób weryfikacji: ocena wykonywania zadań w ramach e-learningu, egzamin ustny lub pisemny.

- ma wiedzę o różnych rodzajach stosunków prawnych i rządzących między nimi prawidłowości a także, w zależności od swoich zainteresowań, pogłębioną wiedzę na temat kategorii stosunków prawnych - KA7_WK5; sposób weryfikacji: ocena wykonywania zadań w ramach e-learningu, egzamin ustny lub pisemny.

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach prawa cywilnego – KA7_UW1; sposób weryfikacji: ocena wykonywania zadań w ramach e-learningu, egzamin ustny lub pisemny.

- umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z prawa cywilnego - KA7_UW3; sposób weryfikacji: ocena wykonywania zadań w ramach e-learningu, egzamin ustny lub pisemny.

- wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych - KA7_UW4; sposób weryfikacji: ocena wykonywania zadań w ramach e-learningu, egzamin ustny lub pisemny.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób –KA7_KO1;sposób weryfikacji: ocena wykonywania zadań w ramach e-learningu, egzamin ustny lub pisemny.

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - KA7_KR1; sposób weryfikacji: ocena wykonywania zadań w ramach e-learningu, egzamin ustny lub pisemny.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń.

Egzamin - pisemny lub ustny z uwzględnieniem wykonania zadań w e-learningu i obejmuje zakres części ogólnej prawa cywilnego i prawa rzeczowego. Student powinien być w stanie zaprezentować poszczególne instytucje, posiadać wiedzę dotyczącą podstawowych konstrukcji prawnych i zdolność zaprezentowania ich środkami opisu teoretycznego, włączając stanowisko doktryny i orzecznictwa, jak również rozstrzygać poszczególne przypadki.

Poprawne wykonanie co najmniej 75% zadań e-learningowych w ramach wykładów podnosi pozytywną ocenę końcową o 0,5 stopnia.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji na odległość.

Zakres tematów:

1. Wiadomości wstępne (pojęcie, działy, zasady, źródła, normy i przepisy, klauzule generalne, obowiązywanie, stosowanie i wykładnia prawa cywilnego);

2. Prawo podmiotowe i przedmioty praw podmiotowych (pojęcie, rodzaje, nabycie i utrata, ochrona praw podmiotowych, nadużycie prawa; rzeczy i inne przedmioty praw podmiotowych, przedsiębiorstwo i gospodarstwo rolne, mienie i majątek);

3. Podmioty prawa cywilnego - osoby fizyczne (człowiek jako podmiot prawa cywilne-go, zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych, stan cywilny, miejsce za-mieszkania);

4. Podmioty prawa cywilnego - osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi (pojęcie, funkcje i rodzaje osób prawnych, normatywny typ regulacji, powstanie osoby prawnej, ustrój osoby prawnej, zdolność prawna i zdolność do czynności osób prawnych, ustanie osoby prawnej, jednostki organizacyjne wyposażone w zdolność prawną niebędące osobami prawnymi, odpowiedzialność subsydiarna za zobowiązania);

5. Ochrona dóbr osobistych (pojęcie i katalog dób osobistych, prawa do dóbr osobistych, przesłanki i środki ochrony);

6. Konsumenci i przedsiębiorcy (definicje legalne, obrót powszechny i obrót profesjonalny, prawo ochrony konsumentów, prawo przedsiębiorców, firma jako oznaczenie przedsiębiorcy);

7. Czynności prawne. Wiadomości wstępne (stosunek cywilnoprawny, zdarzenie cywilnoprawne, pojęcie czynności prawnej i oświadczenie woli, rodzaje czynności prawnych);

8. Treść i forma czynności prawnych (swoboda kształtowania treści czynności prawnych i jej granice, elementy treści czynności prawnej, warunek i termin, wykładnia oświadczenia woli, pojęcie i kryteria wyróżnienia rodzajów formy czynności prawnej);

9. Zawarcie umowy (umowa i zasada swobody umów, porozumienia przedkontraktowe, tryb ofertowy, negocjacje, aukcja i przetarg);

10. Wady oświadczenia woli (pojęcie i skutki, poszczególne wady);

11. Przyczyny i skutki wadliwości czynności prawnych (nieważność, wzruszalność, bez-skuteczność zawieszona, bezskuteczność względna czynności prawnej);

12. Przedstawicielstwo (pojęcie, rodzaje i instytucje podobne do przedstawicielstwa, przedstawicielstwo ustawowe, pełnomocnictwo, prokura);

13. Przedawnienie roszczeń i terminy zawite (pojęcie i funkcje dawności, przedmiot i skutek przedawnienia, bieg przedawnienia, pojęcie i rodzaje terminów zawitych).

14. Wiadomości wstępne (prawo rzeczowe w znaczeniu przedmiotowym, podmiotowe prawa rzeczowe, typy i rodzaje praw rzeczowych, zasada numerus clausus, źródła prawa rzeczowego)

15. Prawo własności i stosunki własnościowe (znaczenie i kategorie własności, własność w Konstytucji RP, funkcje prawa własności, zróżnicowanie własności);

16. Treść i wykonywanie prawa własności (triada uprawnień właścicielskich, zakres prawa własności, prawo sąsiedzkie);

17. Nabycie i utrata własności (pierwotne i pochodne nabycie własności, przeniesienie własności w drodze umowy, nabycie własności na zlecenie, zasada nemo plus iuris a nabycie własności od nieuprawnionego, ograniczenia obrotu nieruchomościami, za-siedzenie i inne sposoby nabycia i utraty własności)

18. Własność lokali i współwłasność (konstrukcja normatywna odrębnej własności lokali, pojęcie i rodzaje współwłasności, zniesienie współwłasności);

19. Ochrona własności (roszczenie windykacyjne i roszczenie negatoryjne);

20. Posiadanie (pojęcie, rodzaje, nabycie i ochrona posiadania);

21. Użytkowanie wieczyste (konstrukcja prawna i funkcje, przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości);

22. Ogólna problematyka praw rzeczowych ograniczonych (pojęcie, katalog, powstanie, zmiana treści i przeniesienie prawa rzeczowego ograniczonego, pierwszeństwo praw rzeczowych ograniczonych, ochrona i wygaśnięcie praw rzeczowych ograniczonych);

23. Użytkowanie i służebności jako ograniczone prawa rzeczowe;

24. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jako ograniczone prawa rzeczowe;

25. Zastaw i hipoteka jako ograniczone prawa rzeczowe;

26. Księgi wieczyste (pojęcie ksiąg wieczystych, inne rejestry publiczne, prawa ujawniane w księgach wieczystych, ustrój i wpisy do ksiąg wieczystych, domniemania związane z wpisem, pierwszeństwo praw wpisanych, rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych).

Metody dydaktyczne:

Wykład klasyczny, konsultacje, wykład zdalny w czasie rzeczywistym (min. 28 godz.) zadania e-learningowe (12 modułów).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala zdalnie
Adam Doliwa 144/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)