Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo cywilne cz. I (ogólna, prawo rzeczowe)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-2OPR
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo cywilne cz. I (ogólna, prawo rzeczowe)
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty obowiązkowe
PR.Stacj. 2 rok sem. Letni
PR.Stacj. 2 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 9.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przekazanie wiedzy na temat polskiego prawa cywilnego, w tym zasad i instytucji wynikających z przepisów części ogólnej prawa cywilnego i prawa rzeczowym, a w szczególności podstawowych pojęć systemu prawa cywilnego, charakteru tej gałęzi prawa jako prawa prywatnego a także roli przepisów prawa cywilnego w obrocie prawnym (w regulacji stosunków społecznych - majątkowych i osobistych).

Na przedmiot Prawo cywilne cz. I składa się:

1) Prawo cywilne część ogólna - przedmiotem zajęć jest szczegółowa analiza przepisów Księgi I polskiego Kodeksu cywilnego, na tle europejskiej tradycji prawnej, z nawiązaniem do polskiej i europejskiej doktryny prawniczej oraz orzecznictwa sądowego.

2) Prawo rzeczowe - przedmiotem zajęć jest szczegółowa analiza przepisów Księgi II polskiego Kodeksu cywilnego, na tle europejskiej tradycji prawnej, z nawiązaniem do polskiej i europejskiej doktryny prawniczej oraz orzecznictwa sądowego.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok II/sem. 3 i 4.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 52 godzin wykładu i 48 godz. ćwiczeń.

Metody dydaktyczne - wykład, ćwiczenia, konsultacje.

Punkty ECTS - 9.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 100 godz. (w tym 50 godzin e-learningu), przygotowanie do zajęć i egzaminu 112,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 60,5 godz., egzamin 2 godz. Razem: 225 godzin, co odpowiada 9 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 112,5 godzin, co odpowiada 4,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 112,5 godz., co odpowiada 4,5 pkt ECTS.

Literatura:

Podręczniki podstawowe, obowiązkowe:

1. Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne - część ogólna, CH Beck, Warszawa 2021.

2. J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, A. Wolter, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Wolters Kluwer, Warszawa 2020.

3. E. Gniewek, Prawo rzeczowe, CH Beck, Warszawa 2020.

4. J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo rzeczowe, Wolters Kluwer Warszawa 2012.

Podręczniki dodatkowe (uzupełniające):

1. A. Doliwa, Prawo cywilne - część ogólna, CH Beck, Warszawa 2012.

2. A. Doliwa, Prawo rzeczowe, CH Beck Warszawa 2012.

3. A. Bierć, Zarys prawa prywatnego. Część ogólna, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.

4. A. Brzozowski, W. J. Kocot, E. Skowrońska-Bocian, Prawo cywilne. Część ogólna, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.

5. A. Brzozowski, W. J. Kocot, W. Opalski, Prawo rzeczowe. Zarys wykładu, Wolters Kluwer, Warszawa 2021.

6. E. Łętowska, Podstawy prawa cywilnego, Warszawa 1994.

7. U. Ernst, A. Rachwał, F. Zoll, Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa 2013.

Dodatkowa obowiązkowa literatura:

1. A. Stelmachowski, Zarys teorii prawa cywilnego, Warszawa 1998.

2. S. Prutis, Instytucje podstawowe prawa prywatnego, Białystok 2018.

3. A. Doliwa, Funkcje zasad współżycia społecznego w prawie cywilnym, Warszawa 2021.

Dodatkowa uzupełniająca literatura:

1. M. Safjan (red.), Prawo cywilne - część ogólna. System Prawa Prywatnego. Tom 1, Warszawa 2012.

2. Z. Radwański, A. Olejniczak (red.), Prawo cywilne - część ogólna. System Prawa Prywatnego. Tom 2, Warszawa 2019.

3. E. Gniewek (red.), Prawo rzeczowe. System Prawa Prywatnego. Tom 3, Warszawa 2020.

5. E. Gniewek (red.), Prawo rzeczowe. System Prawa Prywatnego. Tom 4, Warszawa 2021.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa cywilnego-KP7_WG3;

- zna i rozumie terminologię właściwą dla prawa cywilnego, KP7_WK3;

- ma wiedzę o różnych rodzajach stosunków prawnych i rządzących między nimi prawidłowości a także, w zależności od swoich zainteresowań, pogłębioną wiedzę na temat kategorii stosunków prawnych - KP7_WK5.

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach prawa cywilnego – KP7_UW1;

- umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z prawa cywilnego - KP7_UW3;

- wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych - KP7_UW4.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób –KP7_KO1;

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - KP7_KR1.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy - egzamin pisemny w formie testu oraz rozwiązywania kazusów (I etap) i egzamin ustny (II etap).

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń.

W roku akademickim 2022/23 egzamin przeprowadza się według następujących szczegółowych warunków:

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń.

2. Egzamin jest dwuetapowy: etap I jest pisemny (test i kazusy); etap II jest ustny.

3. Wynik końcowy egzaminu stanowi sumę punktów uzyskanych na etapie I (pisemnym) i etapie II (ustnym).

4. Etap I (pisemny): czas trwania: do 90 minut, polega na rozwiązaniu testu składającego się z 40 pytań (20 pytań z części ogólnej prawa cywilnego i 20 pytań z prawa rzeczowego) oraz na rozwiązaniu do 3 kazusów. Za część pisemną student może uzyskać max. 100 pkt. Uzyskanie co najmniej 51% punktów możliwych do zdobycia na tym etapie stanowi warunek konieczny dopuszczenia studenta do etapu II. Niedopuszczenie lub nieprzystąpienie przez studenta do etapu II skutkuje końcową oceną niedostateczną za dane podejście (tzw. 1. termin).

5. Etap II (ustny) – polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania sformułowane na podstawie listy zagadnień podanej studentom do wiadomości wcześniej. Za część ustną student może uzyskać max. 100 pkt.

6. Końcowy wynik punktowy stanowi sumę punktów uzyskanych na etapie I (pisemnym) i etapie II (ustnym). Ogółem to max. 200 pkt.

7. Skala ocen końcowych:

0-101 pkt – ocena niedostateczna;

102-122 pkt – ocena dostateczna;

123-142 pkt – ocena dostateczna z plusem;

143-162 pkt – ocena dobra;

163-182 pkt – ocena dobra z plusem;

183-200 pkt – ocena bardzo dobra.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 48 godzin więcej informacji
Wykład, 52 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Doliwa
Prowadzący grup: Adam Doliwa, Joanna Huzarska-Pruszyńska, Marta Kuklo, Maciej Pannert, Joanna Pawlikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 48 godzin więcej informacji
Wykład, 52 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Doliwa
Prowadzący grup: Adam Doliwa, Joanna Huzarska-Pruszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 48 godzin więcej informacji
Wykład, 52 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Doliwa
Prowadzący grup: Adam Doliwa, Joanna Huzarska-Pruszyńska, Rafał Michałowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)