Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo cywilne cz. I (ogólna, prawo rzeczowe) 370-PS5-2OPR
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 52
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podręczniki podstawowe, obowiązkowe:

1. Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2023.

2. E. Gniewek, Prawo rzeczowe, Warszawa 2022.

Podręczniki dodatkowe (uzupełniające):

1. A. Doliwa, Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2012.

2. A. Doliwa, Prawo rzeczowe, Warszawa 2012.

3. A. Brzozowski, W. J. Kocot, W. Opalski, Prawo rzeczowe. Zarys wykładu, Warszawa 2021.

4. A. Brzozowski, W. J. Kocot, E. Skowrońska-Bocian, Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa 2018

5. J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo rzeczowe, Warszawa 2012.

Dodatkowa obowiązkowa literatura:

1. A. Stelmachowski, Zarys teorii prawa cywilnego, Warszawa 1998.

2. S. Prutis, Instytucje podstawowe prawa prywatnego, Białystok 2018.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa cywilnego-KP7_WG3; sposób weryfikacji: egzamin pisemny i ustny.

- zna i rozumie terminologię właściwą dla prawa cywilnego, KP7_WK3; sposób weryfikacji: egzamin pisemny i ustny.

- ma wiedzę o różnych rodzajach stosunków cywilnoprawnych i rządzących między nimi prawidłowości a także, w zależności od swoich zainteresowań, pogłębioną wiedzę na temat kategorii stosunków prawnych - KP7_WK5; sposób weryfikacji: egzamin ustny lub pisemny.

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach prawa cywilnego – KP7_UW1;

- umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z prawa cywilnego - KP7_UW3.

- wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych - KP7_UW4.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób –KP7_KO1;

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - KP7_KR1.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zdawania egzaminu:

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń.

2. Egzamin jest dwuetapowy: etap I jest pisemny (test i kazusy); etap II jest ustny.

3. Wynik końcowy egzaminu stanowi sumę punktów uzyskanych na etapie I (pisemnym) i etapie II (ustnym).

4. Etap I (pisemny): czas trwania: do 90 minut, polega na rozwiązaniu testu składającego się z 40 pytań oraz na rozwiązaniu 2 kazusów. Za część pisemną student może uzyskać max. 100 pkt. Uzyskanie co najmniej 51% punktów możliwych do zdobycia na tym etapie stanowi warunek konieczny dopuszczenia studenta do etapu II. Niedopuszczenie lub nieprzystąpienie przez studenta do etapu II skutkuje końcową oceną niedostateczną za dane podejście (tzw. 1. termin).

5. Etap II (ustny) – polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania sformułowane na podstawie listy zagadnień podanej studentom do wiadomości wcześniej. Liczba pytań zadanych danemu studentowi wynosi maksymalnie 4 pytania. Za część ustną student może uzyskać max. 100 pkt.

6. Końcowy wynik punktowy stanowi sumę punktów uzyskanych na etapie I (pisemnym) i etapie II (ustnym). Ogółem to max. 200 pkt.

7. Skala ocen końcowych:

0-101 pkt – ocena niedostateczna;

102-122 pkt – ocena dostateczna;

123-142 pkt – ocena dostateczna z plusem;

143-162 pkt – ocena dobra;

163-182 pkt – ocena dobra z plusem;

183-200 pkt – ocena bardzo dobra.

8. W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia końcowego egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

1. Wiadomości wstępne (pojęcie, działy, zasady, źródła, normy i przepisy, klauzule generalne, obowiązywanie, stosowanie i wykładnia prawa cywilnego);

2. Prawo podmiotowe i przedmioty praw podmiotowych (pojęcie, rodzaje, nabycie i utrata, ochrona praw podmiotowych, nadużycie prawa; rzeczy i inne przedmioty praw podmiotowych, przedsiębiorstwo i gospodarstwo rolne, mienie i majątek);

3. Podmioty prawa cywilnego - osoby fizyczne (człowiek jako podmiot prawa cywilnego, zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych, stan cywilny, miejsce za-mieszkania);

4. Podmioty prawa cywilnego - osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi (pojęcie, funkcje i rodzaje osób prawnych, normatywny typ regulacji, powstanie osoby prawnej, ustrój osoby prawnej, zdolność prawna i zdolność do czynności osób prawnych, ustanie osoby prawnej, jednostki organizacyjne wyposażone w zdolność prawną niebędące osobami prawnymi, odpowiedzialność subsydiarna za zobowiązania);

5. Ochrona dóbr osobistych (pojęcie i katalog dób osobistych, prawa do dóbr osobistych, przesłanki i środki ochrony);

6. Konsumenci i przedsiębiorcy (definicje legalne, obrót powszechny i obrót profesjonalny, prawo ochrony konsumentów, prawo przedsiębiorców, firma jako oznaczenie przedsiębiorcy);

7. Czynności prawne. Wiadomości wstępne (stosunek cywilnoprawny, zdarzenie cywilnoprawne, pojęcie czynności prawnej i oświadczenie woli, rodzaje czynności prawnych);

8. Treść i forma czynności prawnych (swoboda kształtowania treści czynności prawnych i jej granice, elementy treści czynności prawnej, warunek i termin, wykładnia oświadczenia woli, pojęcie i kryteria wyróżnienia rodzajów formy czynności prawnej);

9. Zawarcie umowy (umowa i zasada swobody umów, porozumienia przedkontraktowe, tryb ofertowy, negocjacje, aukcja i przetarg);

10. Wady oświadczenia woli (pojęcie i skutki, poszczególne wady);

11. Przyczyny i skutki wadliwości czynności prawnych (nieważność, wzruszalność, bez-skuteczność zawieszona, bezskuteczność względna czynności prawnej);

12. Przedstawicielstwo (pojęcie, rodzaje i instytucje podobne do przedstawicielstwa, przedstawicielstwo ustawowe, pełnomocnictwo, prokura);

13. Przedawnienie roszczeń i terminy zawite (pojęcie i funkcje dawności, przedmiot i skutek przedawnienia, bieg przedawnienia, pojęcie i rodzaje terminów zawitych).

14. Wiadomości wstępne (prawo rzeczowe w znaczeniu przedmiotowym, podmiotowe prawa rzeczowe, typy i rodzaje praw rzeczowych, zasada numerus clausus, źródła prawa rzeczowego)

15. Prawo własności i stosunki własnościowe (znaczenie i kategorie własności, własność w Konstytucji RP, funkcje prawa własności, zróżnicowanie własności);

16. Treść i wykonywanie prawa własności (triada uprawnień właścicielskich, zakres prawa własności, prawo sąsiedzkie);

17. Nabycie i utrata własności (pierwotne i pochodne nabycie własności, przeniesienie własności w drodze umowy, nabycie własności na zlecenie, zasada nemo plus iuris a nabycie własności od nieuprawnionego, ograniczenia obrotu nieruchomościami, za-siedzenie i inne sposoby nabycia i utraty własności)

18. Własność lokali i współwłasność (konstrukcja normatywna odrębnej własności lokali, pojęcie i rodzaje współwłasności, zniesienie współwłasności);

19. Ochrona własności (roszczenie windykacyjne i roszczenie negatoryjne);

20. Posiadanie (pojęcie, rodzaje, nabycie i ochrona posiadania);

21. Użytkowanie wieczyste (konstrukcja prawna i funkcje, przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości);

22. Ogólna problematyka praw rzeczowych ograniczonych (pojęcie, katalog, powstanie, zmiana treści i przeniesienie prawa rzeczowego ograniczonego, pierwszeństwo praw rzeczowych ograniczonych, ochrona i wygaśnięcie praw rzeczowych ograniczonych);

23. Użytkowanie i służebności jako ograniczone prawa rzeczowe;

24. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jako ograniczone prawa rzeczowe;

25. Zastaw i hipoteka jako ograniczone prawa rzeczowe;

26. Księgi wieczyste (pojęcie ksiąg wieczystych, inne rejestry publiczne, prawa ujawniane w księgach wieczystych, ustrój i wpisy do ksiąg wieczystych, domniemania związane z wpisem, pierwszeństwo praw wpisanych, rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych).

Metody dydaktyczne:

Wykład klasyczny, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 215
Adam Doliwa 154/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)