Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo administracyjne 370-PN5-2PAD
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 32
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Jan Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2016

2. Eugeniusz Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2009

3. Jan Boć (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 2010

4. Marek Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2015

5. Józef Filipek, Prawo administracyjne. Instytucje ogólne, Kraków 2003

6. P. J. Suwaj (red.) Prawo administracyjne podręcznik do ćwiczeń, Warszawa, 2011 r.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych - KA7_WG3; sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, egzamin pisemny lub ustny

- zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą- KA7_WK2; sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, egzamin pisemny lub ustny lub egzamin przeprowadzony w formie zdalnej

- zna metody i narzędzia, w tym techniki, pozyskiwania danych właściwych dla nauk prawnych, metody badawcze stosowane w naukach prawnych - KA7_WK6; sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach e-learningu egzamin pisemny lub ustny

Umiejętności:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa - KA7_UW1, sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach e-learningu egzamin pisemny lub ustny

- rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych - KA7_UU1, sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, egzamin pisemny lub ustny

Kompetencje społeczne:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób - KA7_KO1, sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, egzamin pisemny lub ustny

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu - KA7_KR2, sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, egzamin pisemny lub ustny

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z zaliczenia ćwiczeń oraz wykonanie pracy w formie e-zajęć na platformie.

Egzamin pisemny w formie testu. Przykładowe pytania oraz potencjalne warianty odpowiedzi są podawane w trakcie wykładu przez prowadzącego.

Poprawne wykonanie co najmniej 75 % zadań e-learningowych w ramach wykładów podnosi pozytywną ocenę końcową o 0,5 stopnia.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

1. Pojęcie i cechy administracji publicznej, administracja publiczna w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym, funkcje administracji. Pojęcie i cechy prawa administracyjnego; pojęcie normy i przepisu prawnego, systematyka norm prawa administracyjnego.

2. Zasady prawa administracyjnego

3. Źródła prawa administracyjnego – pojęcie i system źródeł prawa, Konstytucja RP i ustawa jako źródło określające prawa i obowiązki jednostek oraz kompetencje organu administracji.

4. Rozporządzenia – organy uprawnione do ich ustanawiania; upoważnienie i wytyczne ustawowe do wydania rozporządzenia.

5. Źródła prawa UE i ich stosowanie przez polską administrację publiczną; akty prawa pierwotnego, kategorie i dziedziny kompetencji UE, akty prawa pochodnego (rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, akty o charakterze niewiążącym); umowa międzynarodowa jako źródło prawa administracyjnego.

6. Akty prawa miejscowego: definicja; prawo miejscowe stanowione przez wojewodę; stanowione przez organy stanowiące jst; stanowione przez inne niż stanowiące organy jst; ogłaszanie aktów normatywnych.

7. Źródła prawa wewnętrznie obowiązującego; podział źródeł prawa wewnętrznego, rodzaje aktów prawa wewnętrznego. Zwyczaj. Orzecznictwo.

8. Ustrojowe prawo administracyjne; Pojęcie i cechy ustrojowego pr. administracyjnego; podstawowe pojęcia: organ administracji publicznej (oap), organ administrujący, rodzaje oap, aparat pomocniczy oap, zadania, zakres działania oap, właściwość rzeczowa, miejscowa, instancyjna, funkcjonalna oap), kompetencja oap;

9. Podział terytorialny dla celów administracji publicznej; pojęcie i funkcje podziałów terytorialnych, podział terytorialny Polski; decentralizacja, centralizacja, dekoncentracja, koncentracja w adm. publicznej, formy decentralizacji (przedsiębiorstwo publiczne, zakład publiczny) (online - 2 godz.)

10. Samorząd; cechy samorządu, prawo do samorządu, zadania i funkcje samorządu, podstawy prawne i zadania samorządu terytorialnego, inne rodzaje samorządów. Niepubliczne podmioty wykonujące zadania publiczne.

11. Stosunek administracyjnoprawny

12. Prawne formy działania administracji – pojęcie klasyfikacja prawnych form działania.

13. Akt administracyjny – pojęcie, rodzaje aktów administracyjnych

14. Akt normatywny – pojęcie, organy stosujące formę aktu normatywnego

15. Umowy i porozumienia – umowy pr. cywilnego, umowa administracyjna, umowy administracyjno-cywilnoprawne, umowy partnerstwa publiczno-prywatnego, porozumienia komunalne, związki gmin i związki powiatów; czynności materialno techniczne.

16. System kontroli administracji publicznej; pojęcie kontroli, kryteria kontroli, rodzaje kontroli, kontrola zewnętrzna, kontrola sądowa – bezpośrednia i pośrednia, kontrola obywatelska), kontrola wewnątrzadministracyjna.

Metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny i wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych, konsultacje, zajęcia e-learningowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga niedziela (parzyste), 8:00 - 9:30, sala 215
Krzysztof Teszner 46/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)