Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo administracyjne 370-PN5-2PAD
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Jan Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2016

2. Eugeniusz Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2009

3. Jan Boć (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 2010

4. Marek Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2015

5. Józef Filipek, Prawo administracyjne. Instytucje ogólne, Kraków 2003

6. P. J. Suwaj (red.) Prawo administracyjne podręcznik do ćwiczeń, Warszawa, 2011 r.

7. I. Kraśnicka (red.)Kazusy i wzory pism, Warszawa 2011 r.,

Zbiory kazusów przygotowane przez każdego z prowadzących ćwiczenia z prawa administracyjnego

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych - KA7_WG3; sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, kolokwium ustne lub pisemne lub w formie zdalnej

- zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą- KA7_WK2; sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, kolokwium ustne lub pisemne lub w formie zdalnej

- zna metody i narzędzia, w tym techniki, pozyskiwania danych właściwych dla nauk prawnych, metody badawcze stosowane w naukach prawnych- KA7_WK6; sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, kolokwium ustne lub pisemne lub w formie zdalnej

Umiejętności:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa - KA7_UW1; sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, kolokwium ustne lub pisemne lub w formie zdalnej

- rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych - KA7_UU1; sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, kolokwium ustne lub pisemne lub w formie zdalnej

Kompetencje społeczne:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób- KA7_KO1; sposób weryfikacji: ocena aktywności w trakcie zajęć lub ocena za aktywność studenta w formie zdalnej; ocena efektów pracy zespołowej

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu- KA7_KR2; sposób weryfikacji: ocena aktywności w trakcie zajęć lub ocena za aktywność studenta w formie zdalnej; ocena efektów pracy zespołowej.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do końcowego zaliczenia ćwiczeń jest posiadanie przez studenta nie więcej niż jednej nieobecności w każdym semestrze. Wszystkie nieobecności powyżej jednej w semestrze powinny zostać zaliczone w czasie konsultacji w formie odpowiedzi ustnej z zakresu materiału, który został opracowany na zajęciach. Odrobienie zaległości powinno nastąpić w terminie 2 tygodni od chwili ustąpienia przyczyny nieobecności lub na dyżurze w następnym terminie zjazdu danego kierunku. Analogicznie odrabiane jest niewykonanie zadań w e-learningu.

Student nie zostaje dopuszczony do zaliczenia w przypadku niższej niż 50 % frekwencji na zajęciach.

Formą zaliczenia ćwiczeń jest kolokwium przeprowadzane na koniec każdego semestru. Kolokwium ma formę zaliczenia pisemnego lub ustnego polegającego na odpowiedzi na 2-3 pytania wybrane z listy podanej wcześniej przez prowadzącego. Aktywny udział w ćwiczeniach może podnieść ocenę z kolokwium o max. 1 stopień.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

1. Pojęcie i cechy administracji publicznej, administracja publiczna w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym, funkcje administracji. Pojęcie i cechy prawa administracyjnego; pojęcie normy i przepisu prawnego, systematyka norm prawa administracyjnego.

2. Zasady prawa administracyjnego

3. Źródła prawa administracyjnego – pojęcie i system źródeł prawa, Konstytucja RP i ustawa jako źródło określające prawa i obowiązki jednostek oraz kompetencje organu administracji.

4. Rozporządzenia – organy uprawnione do ich ustanawiania; upoważnienie i wytyczne ustawowe do wydania rozporządzenia.

5. Źródła prawa UE i ich stosowanie przez polską administrację publiczną; akty prawa pierwotnego, kategorie i dziedziny kompetencji UE, akty prawa pochodnego (rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, akty o charakterze niewiążącym); umowa międzynarodowa jako źródło prawa administracyjnego.

6. Akty prawa miejscowego: definicja; prawo miejscowe stanowione przez wojewodę; stanowione przez organy stanowiące jst; stanowione przez inne niż stanowiące organy jst; ogłaszanie aktów normatywnych.

7. Źródła prawa wewnętrznie obowiązującego; podział źródeł prawa wewnętrznego, rodzaje aktów prawa wewnętrznego. Zwyczaj. Orzecznictwo.

8. Ustrojowe prawo administracyjne; Pojęcie i cechy ustrojowego pr. administracyjnego; podstawowe pojęcia: organ administracji publicznej (oap), organ administrujący, rodzaje oap, aparat pomocniczy oap, zadania, zakres działania oap, właściwość rzeczowa, miejscowa, instancyjna, funkcjonalna oap), kompetencja oap;

9. Podział terytorialny dla celów administracji publicznej; pojęcie i funkcje podziałów terytorialnych, podział terytorialny Polski; decentralizacja, centralizacja, dekoncentracja, koncentracja w adm. publicznej, formy decentralizacji (przedsiębiorstwo publiczne, zakład publiczny) (online - 2 godz.)

10. Samorząd; cechy samorządu, prawo do samorządu, zadania i funkcje samorządu, podstawy prawne i zadania samorządu terytorialnego, inne rodzaje samorządów. Niepubliczne podmioty wykonujące zadania publiczne.

11. Stosunek administracyjnoprawny

12. Prawne formy działania administracji – pojęcie klasyfikacja prawnych form działania.

13. Akt administracyjny – pojęcie, rodzaje aktów administracyjnych

14. Akt normatywny – pojęcie, organy stosujące formę aktu normatywnego

15. Umowy i porozumienia – umowy pr. cywilnego, umowa administracyjna, umowy administracyjno-cywilnoprawne, umowy partnerstwa publiczno-prywatnego, porozumienia komunalne, związki gmin i związki powiatów; czynności materialno techniczne.

16. System kontroli administracji publicznej; pojęcie kontroli, kryteria kontroli, rodzaje kontroli, kontrola zewnętrzna, kontrola sądowa – bezpośrednia i pośrednia, kontrola obywatelska), kontrola wewnątrzadministracyjna

17. Kolokwium zaliczeniowe - praktyczne sprawdzanie przyswojenia zagadnień objętych wykładem i ćwiczeniami w oparciu o wybrane i przygotowane przez prowadzących ćwiczenia przykłady z aktów normatywnych oraz kazusy.

Sposób realizacji:

wykorzystywanie różnego rodzaju baz prawniczych do nauczania przedmiotów (LEX, Centralna Baza Orzeczeń Sądowych), analiza przykładowych umów cywilnoprawnych i porozumień administracyjnych pod kątem występujących w nich różnic, analiza statutów związków międzygminnych, rozwiązywanie kazusów, studium przypadku, wykorzystanie bazy orzeczniczej TS UE, przygotowywanie projektów aktów prawa miejscowego, ocena aktów prawa miejscowego pod kątem pojawiających się tam błędów, porównanie rozwiązań

przyjętych w różnych gminach wykonujących to samo zadanie za pomocą różnych mechanizmów.

Metody dydaktyczne:

Konsultacje, dyskusja moderowana, warsztaty grupowe, projekty, zajęcia e-learningowe

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga niedziela (parzyste), 15:00 - 17:00, sala 213
Agnieszka Daniluk 25/ szczegóły
2 co druga niedziela (parzyste), 15:00 - 17:00, sala 213
Agnieszka Daniluk 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)