Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo karne 370-PN5-2PKA
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 48
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Właściwa dla całego przedmiotu (wskazana w części A sylabusa)

Dodatkowo w związku ze zdalnym nauczaniem wprowadza się następujące pozycje:

1. T. Bojarski, Uwagi o środkach związanych z okresem próby na tle nowelizacji kodeksu karnego, SEPiA 2016, nr 1, s. 4-16.

2. R. Kamiński, Charakterystyka wybranych instytucji probacyjnych w kontekście udziału organizacji pozarządowych w ich realizacji, BSP 2016, z. 21, s. 137-149.

3. M. Derlatka, Kara łączna a racjonalizacja karania, PiP 2015, s. 93 -101.

4. D. Kala, M. Klubińska, Kara łączna i wyrok łączny, Kraków 2017.1. T. Bojarski, Uwagi o środkach związanych z okresem próby na tle nowelizacji kodeksu karnego, SEPiA 2016, nr 1, s. 4-16.

2. R. Kamiński, Charakterystyka wybranych instytucji probacyjnych w kontekście udziału organizacji pozarządowych w ich realizacji, BSP 2016, z. 21, s. 137-149.

3. M. Derlatka, Kara łączna a racjonalizacja karania, PiP 2015, s. 93 -101.

4. D. Kala, M. Klubińska, Kara łączna i wyrok łączny, Kraków 2017.

Efekty uczenia się:

Absolwent:

Wiedza

KA7_WG3 ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych - sposób weryfikacji: egzamin pisemny lub egzamin na platformie e-learningowej

KA7_WK2 zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą - sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, egzamin pisemny lub egzamin na platformie e-learningowej

KA7_WK4 zna system prawa polskiego, istniejące powiązania wewnątrz tego systemu oraz relacje i powiązania polskiego prawa z prawem Unii Europejskiej i z prawem międzynarodowym - sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, egzamin pisemny lub egzamin na platformie e-learningowej

KA7_WG6 ma pogłębioną wiedzę o źródłach prawa polskiego, o procesie jego tworzenia i przeprowadzania zmian - sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, egzamin pisemny lub egzamin na platformie e-learningowej

Umiejętności

KA7_UW1 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa - sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, egzamin pisemny lub egzamin na platformie e-learningowej

KA7_UW3 umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa - sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, egzamin pisemny lub egzamin na platformie e-learningowej

KA7_UO1 sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa - sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, egzamin pisemny lub egzamin na platformie e-learningowej

Kompetencje społeczne

KA7_KR1 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - - sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, egzamin pisemny lub egzamin na platformie e-learningowej

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny na platformie e-learningowej - test jednokrotnego wyboru, ocena pozytywna od 50% plus 1 pkt

skala ocen standardowa (2-5)

Zakres tematów:

Zakres tematów:

Część ogólna prawa karnego:

I.

Pojęcie i rodzaje prawa karnego.

Prawo karne na tle innych gałęzi prawa i dyscyplin naukowych.

Szczególne cechy i funkcje prawa karnego.

Źródła prawa karnego.

Wykładnia przepisów prawa karnego.

Zasady prawa karnego.

Szkoły i kierunki w nauce prawa karnego.

Zagadnienia kryminalizacji.

II.

Zasady obowiązywania ustawy karnej.

Miejsce popełnienia przestępstwa.

Czas popełnienia przestępstwa.

Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą.

Immunitet.

III.

Czyn.

Społeczna szkodliwość czynu.

Przestępstwo.

Wina.

Zbrodnie i występki.

IV.

Ustawowe znamiona przestępstwa.

Podmiot przestępstwa (nieletni; młodociany; funkcjonariusz publiczny).

Przestępstwa powszechne i przestępstwa indywidualne.

Przedmiot ochrony (zamachu) przestępstwa.

Strona przedmiotowa (działanie i zaniechanie; reguły ostrożności; skutek, następstwo; związek przyczynowy; przestępstwo z narażenia).

Strona podmiotowa.

IV.

Okoliczności wyłączające winę.

V.

Okoliczności wyłączające bezprawność czynu.

VI.

Formy stadialne przestępstwa (przygotowanie; usiłowanie; dokonanie).

VII.

Formy zjawiskowe przestępstwa (podżeganie; pomocnictwo; odpowiedzialność podżegacza i pomocnika; sprawstwo i współsprawstwo; sprawstwo kierownicze i polecające).

VIII.

Realny zbieg przestępstw.

Zbieg przestępstw pozorny.

Ciąg przestępstw.

Przestępstwo trwałe.

IX.

Zbieg przepisów ustawy.

X.

Kary (system kar; kara grzywny; kara ograniczenia wolności; kara pozbawienia wolności; kara 25 lat pozbawienia wolności; kara dożywotniego pozbawienia wolności).

XI.

Środki karne

XII.

Przepadek i środki kompensacyjne.

XIII.

Dyrektywy wymiaru kary.

XIV.

Nadzwyczajne złagodzenie kary.

Zmiana kary orzeczonej.

Obostrzenie kary.

Zaniechanie ukarania sprawcy.

XV.

Instytucje związane z poddaniem sprawcy próbie (warunkowe umorzenie postępowania; warunkowe zawieszenie wykonania kary; warunkowe zwolnienie).

XVI.

Recydywa.

XVII.

Kara łączna.

XVIII.

Środki zabezpieczające.

XIX.

Ułaskawienie i amnestia.

Przedawnienie.

Zatarcie skazania.

Część szczególna prawa karnego

I.

Typ przestępstw: przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu: art. 148 – 162 k.k.

II.

Typy przestępstw: przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu art. 163 – 172 k.k.

III.

Typy przestępstw: przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji: art. 173 – 180 k.k.

IV.

Typy przestępstw: przestępstwa przeciwko wolności art. 189 – 193 k.k.

V.

Typy przestępstw: przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności: art. 197 – 205 k.k.

VI.

Typy przestępstw przeciwko rodzinie i opiece: art. 206, 207,208, 211, 211a k.k.

VII.

Typy przestępstw: przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej: art. 212 – 217 k.k.,

VIII.

Typy przestępstw: przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego: art. 222, 223, 226, 228, 229, 231 k.k.

IX.

Typy przestępstw: przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, art. 232-240, 244, 244a k.k.

X.

Typy przestępstwa: przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu art. 252, 258, 263 k.k.

XI.

Typy przestępstw: przestępstwa przeciwko mieniu: art. 278 – 295 k.k.

XII.

Typy przestępstw: przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym: art. 296, 296a, 299 k.k.

XIII.

Typy przestępstw: przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi: art. 310 i 312 k.k.

Metody dydaktyczne:

Wykład klasyczny, konsultacje, zajęcia e-learningowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga niedziela (parzyste), 13:15 - 14:45, sala 215
co druga niedziela (parzyste), 11:30 - 13:00, sala 215
Ewelina Wojewoda 46/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)