Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo karne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PN5-2PKA
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo karne
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L niestac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty obowiązkowe
Prawo Niestacjonarne 2 rok 1 stopień sem. Letni
Prawo Niestacjonarne 2 rok 1 stopień sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 9.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zagadnienia z zakresu części ogólnej prawa karnego materialnego oraz wybranych typów czynów zabronionych (część szczególna Kodeksu karnego). Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z zagadnieniami z zakresu części ogólnej i szczególnej prawa karnego. Analizie poddane zostaną treści dot. nauki o przestępstwie, nauki o karze oraz opisu ustawowych znamion przestępstwa.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok II/sem. III i IV.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 48 godz. wykładu (w tym 19 godz. zdalnie synchroniczne i 5 godz. zdalnie asynchronicznie).

Metody dydaktyczne - wykład (w sali, zdalnie synchronicznie), zajęcia zdalne asynchroniczne, dyskusja, analiza przepisów, rozwiązywanie kazusów, rozwiązywanie testów, konsultacje.

Punkty ECTS - 9.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 48 godz.(w tym 19 godz. zdalnie synchroniczne i 5 godz. zdalnie asynchronicznie), przygotowanie do zajęć i egzaminu 112,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 67,5 godz., egzamin 2 godz. Razem: 225 godz. godzin, co odpowiada 9 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 112,5 godz., co odpowiada 4,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 112, 5 godz., co odpowiada 4,5 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2021.

A. Grześkowiak, K. Wiak, Prawo karne, Warszawa 2020.

W. Filipkowski, E. Guzik-Makaruk, K. Laskowska, G. B. Szczygieł, E. Zatyka, Przewodnik po prawie karnym, Warszawa 2021.

J. Warylewski, Prawo karne, Część ogólna, Warszawa 2020.

A. Marek, V. Konarska-Wrzosek, Prawo karne,; Warszawa 2019.

T. Dukiet-Nagórska, O. Sitarz (red.), Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa, Warszawa 2020.

M. Bojarski (red.), Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, Warszawa 2020.

Literatura uzupełniająca:

A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2021.

R. A. Stefański (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2020.

J. Giezek (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, Warszawa 2021.

V. Konarska-Wrzosek (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2020.

M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2021.

Efekty uczenia się:

Absolwent

KP7_WG3 - ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego

KP7_WK2 - zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą

KP7_WK4 - zna system prawa polskiego, istniejące powiązania wewnątrz tego systemu oraz relacje i powiązania polskiego prawa z prawem Unii Europejskiej i z prawem międzynarodowym

KP7_WG6, - ma pogłębioną wiedzę o źródłach prawa polskiego, o procesie jego tworzenia i przeprowadzania zmian

KP7_UW1 - potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa

KP7_UW3 - umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa

KP7_UO1 - sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa

KP7_KR1 - potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy: egzamin pisemny w formie testu oraz rozwiązywania kazusów (I etap) i egzamin ustny (II etap).

W zależności od obowiązujących regulacji, zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego lub egzaminu końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 48 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Guzik-Makaruk, Paulina Pawluczuk-Bućko
Prowadzący grup: Ewa Guzik-Makaruk, Paulina Pawluczuk-Bućko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 48 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Omeljaniuk
Prowadzący grup: Justyna Omeljaniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 48 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Omeljaniuk
Prowadzący grup: Justyna Omeljaniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)