Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

5L niestac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa)

Jednostka: Wydział Prawa Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 5L niestac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024
370-PN5-4ADR brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 12 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie studentowi wiedzy w zakresie najważniejszych instytucji i konstrukcji prawnych, poglądów doktryny oraz orzecznictwa w przedmiocie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, ze szczególnym uwzględnieniem arbitrażu oraz mediacji.

Strona przedmiotu
370-PN5-1BHP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 4 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 4 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r., poz. 742 t.j. z późn. zm.) i § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz.U. z 2018 r. poz. 2090) na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku przeprowadza się szkolenia z Bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia studentów rozpoczynających studia na kierunkach realizowanych zarówno w trybie stacjonarnym i w trybie niestacjonarnym w formie wykładów przeprowadzanych w czasie rzeczywistym w wymiarze 4 godzin dydaktycznych.

Strona przedmiotu
370-PN5-1FIL
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Omówienie studentom I roku prawa przedmiotu i problematyki głównych działów filozofii, kładąc szczególny nacisk na zagadnienia z zakresu etyki i filozofii polityki. Przedstawienie poglądów wybranych filozofów oraz najważniejszych szkół, kierunków i systemów filozoficznych, wskazując na ich doniosłość dla rozwoju kultury prawnej i politycznej. Zapoznanie studentów z terminologią filozoficzną oraz wybranymi tekstami źródłowymi. Wykazanie twórczego charakteru filozofii i jej wpływu na rozwój myśli prawnej.

Strona przedmiotu
370-PN5-1HPB
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 26 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 26 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 26 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie procesu ewolucji prawa prywatnego w Europie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na proces kształtowania się poszczególnych instytucji prawa cywilnego oraz jego systematykę. W najszerszym zakresie zostaną omówione rozwiązania obowiązujące na ziemiach polskich w XIX i XX wieku.

Zapoznanie studentów I roku prawa z problematyką historycznoprawną w zakresie instytucji prawa prywatnego, ze szczególnym uwzględnieniem procesu kształtowania się podstawowych zasad prawa cywilnego. Celem zajęć jest uzyskanie i usystematyzowanie wiedzy dla pozyskania umiejętności posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu historii prawa prywatnego oraz wyrobienia zdolności analizy i rozumienia wydarzeń i procesów historycznych.

Strona przedmiotu
370-PN5-1HPA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 26 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 26 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 26 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie procesu ewolucji ustrojów państwowych, kształtowania się instytucji ustrojowych oraz historii prawa karnego i procedury karnej ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwiązania obowiązujące na ziemiach polskich.

Zapoznanie studentów I roku prawa z problematyką historycznoprawną w zakresie instytucji prawa publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań ustrojowych i prawa XX wieku. Celem zajęć jest uzyskanie i usystematyzowanie wiedzy dla pozyskania umiejętności posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu historii prawa publicznego oraz wyrobienia zdolności analizy i rozumienia wydarzeń i procesów historycznych.

Strona przedmiotu
370-PN5-4KRY
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 20 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 20 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zakłada się zapoznanie studentów z przejawami współczesnej przestępczości, czynnikami determinującymi zachowanie przestępne konkretnego sprawcy oraz z problemami zapobiegania temu zjawisku. Celem przedmiotu jest nauka analizy informacji o stanie przestępczości, umiejętnego wskazywania źródeł zachowań przestępczych oraz poszukiwania możliwości efektywnego przeciwdziałania zjawisku.

Strona przedmiotu
370-PN5-1LPA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ten łączy elementarne wiadomości z logiki formalnej i semiotyki logicznej w aspekcie poprawności rozumowań i skuteczności technik argumentacyjnych.

Logika formalna wprowadzona jest w zakresie kształcącym przede wszystkim umiejętność oceny poprawności rozumowań. Semiotyka logiczna obejmuje te informacje o języku, które decydują o spójności i poprawności tekstu językowego. Elementy retoryki pozwalają dostrzec praktyczny wymiar uniwersalnych reguł logiki i języka w dyskursie słownym.

Strona przedmiotu
370-PN5-1LTP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 12 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 12 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy ze znaczeniem podstawowych łacińskich terminów, zwrotów i sentencji dotyczących materii prawnej. Zdobyta wiedza ma pomóc w zrozumieniu sensu posługiwania się łacińską terminologią we współczesnym języku prawniczym, szczególnie jako wspólnej płaszczyzny komunikowania się prawników wywodzących się z różnych systemów prawnych. Ma stanowić również ważny komponent profesjonalnego warsztatu współczesnego prawnika.

Strona przedmiotu
370-PN5-1ORA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 8 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 8 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem przedmiotu jest przedstawienie wiedzy z zakresu obyczajów i reguł akademickich, w tym w szczególności pojęć i zasad obyczajowości akademickiej, reguł obyczajowych i moralnych w praktyce akademickiej, norm i standardów funkcjonowania placówki akademickiej, a także podstawowych dylematów obyczajowych i prawnych.

Strona przedmiotu
370-PN5-5FAP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 12 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 12 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie wiedzy z zakresu filozofii prawa, w tym w szczególności zagadnień dotyczących identyfikacji filozofii prawa, prawa jako zjawiska kulturowego, normatywności prawa, prawa w ujęciu teoriopoznawczym, analitycznej problematyki prawa, prawa jako zjawiska językowego, prawa w ujęciu argumentacyjno-dyskursywnym, prawa jako faktu społecznego oraz prawa jako faktu interpretacyjnego.

Strona przedmiotu
370-PN5-4PJS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia: student uzyskuje kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności oraz postaw społecznych, które są niezbędne do samodzielnego

wykorzystania prawniczego języka angielskiego w pracy naukowej oraz na potrzeby przyszłego zawodu.

Strona przedmiotu
370-PN5-3PAS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 28 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 28 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot wykładu obejmuje postępowanie administracyjne ogólne oraz postępowanie sądowoadministarcyjne.

Strona przedmiotu
370-PN5-4POC
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 48 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 48 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 48 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy z zakresu postępowania cywilnego, w tym w szczególności przedstawienie i dokładne omówienie struktury postępowania cywilnego i zasad jego funkcjonowania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, literaturę przedmiotu oraz orzecznictwo organów sądowych.

Strona przedmiotu
370-PN5-3POK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 48 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 48 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 50 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem i celem przedmiotu jest zrozumienie zasad prowadzenia procesu karnego i funkcjonowania organów procesowych; przyswojenie podstawowej siatki pojęciowej postępowania karnego dla umiejętnego posługiwania się nią w trakcie aplikacji prawniczych i podczas przyszłej pracy.

Strona przedmiotu
370-PN5-4PRK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Praktyka - 0 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - 0 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Praktyka - 0 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem praktyki jest praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu, między innymi umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej.

Strona przedmiotu
370-PN5-5PRK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Praktyka - 0 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - 0 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Praktyka - 0 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przygotowanie do wykonywania zawodu poprzez praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętności w pracy zawodowej, w tym w szczególności zapoznanie z merytoryczną oraz techniczno-organizacyjną sferą funkcjonowania instytucji, w której realizowana jest praktyka.

Strona przedmiotu
370-PN5-3PRE
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 12 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 12 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie znaczenia i roli praw człowieka we współczesnym świecie, zwłaszcza w państwie demokratycznym. Opis pojęcia i cech systemowych państwa demokratycznego ze szczególnym uwzględnieniem miejsca jednostki w takim państwie. Ukazanie pojęcia praw człowieka w perspektywie ich historycznego rozwoju i rozwiązań współczesnych, wskazanie zagrożeń praw człowieka we współczesnym społeczeństwie. Instytucjonalne gwarancje i środki ochrony praw człowieka na szczeblu krajowym, europejskim i globalnym.

Strona przedmiotu
370-PN5-2PAD
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 32 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 32 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z zasadami działania i prawnymi podstawami funkcjonowania administracji publicznej, w tym z pojęciami i instytucjami prawa administracyjnego, w połączeniu ze stosowaniem przepisów prawa administracyjnego dla identyfikowania tych instytucji.

Strona przedmiotu
370-PN5-2OPR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 32 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 32 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy na temat prawa cywilnego, w tym zasad i instytucji z zakresu prawa cywilnego w części ogólnej i prawie rzeczowym, a w szczególności elementarnych pojęć prawa cywilnego, a także roli prawa cywilnego w obrocie prawnym.

Strona przedmiotu
370-PN5-3PZO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 28 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 28 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 28 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prawo zobowiązań stanowi jedną z pięciu tradycyjnie wyodrębnianych części prawa cywilnego (obok części ogólnej, prawa rzeczowego, prawa rodzinnego i prawa spadkowego). Reguluje ono stosunki majątkowe typu względnego. Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat zasad i instytucji z zakresu prawa cywilnego, w szczególności wyjaśnienie podstawowych pojęć prawa zobowiązań, przedstawienie problematyki naprawienia szkody, umów zobowiązaniowych, czynów niedozwolonych, bezpodstawnego wzbogacenia, wykonania zobowiązań i skutków ich niewykonania, wygaśnięcia zobowiązania, zmiany wierzyciela i dłużnika oraz zbiegu roszczeń, jak również poszczególnych umów nazwanych.

Strona przedmiotu
370-PN5-5PSR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 24 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 34 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 34 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Charakterystyka prawa spadkowego oraz prawa rodzinnego jako działów prawa cywilnego. Przedstawienie rozwiązań regulujących dziedziczenie ustawowe i testamentowe, problematykę nabycia spadku jak i odpowiedzialności za długi spadkowe, wspólności majątku spadkowego i działu spadku, zachowku i umów dotyczących spadku.

Przedstawienie problematyki rodziny w ujęciu społecznym i prawnym, zawarcia i ustania małżeństwa, ustrojów majątkowych małżeńskich, macierzyństwa i ojcostwa, alimentacji, opieki i kurateli.

Strona przedmiotu
370-PN5-3PFP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 42 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 42 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 42 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W czasie zajęć studenci zapoznają się z szeroko pojętą problematyką finansów publicznych i prawa finansowego, w tym ich zakresu i szczególnej roli we współczesnym państwie. Słuchacze nauczą się rozumienia siatki pojęciowej prawa finansów publicznych oraz stosowania konstrukcji właściwych tej gałęzi prawa w praktyce. Poznają także procesy zachodzące w gospodarce finansowej państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

Strona przedmiotu
370-PN5-4PGP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 34 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 34 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 34 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie podstawowej wiedzy na temat zagadnień prawa gospodarczego publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem pojęcia, zasad i źródeł tego prawa, obowiązków oraz uprawnień podmiotów czynnych i podmiotów biernych, a także ochrony konkurencji.

Strona przedmiotu
370-PN5-2PKA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 48 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 48 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 48 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zagadnienia z zakresu części ogólnej prawa karnego materialnego oraz wybranych typów czynów zabronionych (część szczególna Kodeksu karnego). Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z zagadnieniami z zakresu części ogólnej i szczególnej prawa karnego. Analizie poddane zostaną treści dot. nauki o przestępstwie, nauki o karze oraz opisu ustawowych znamion przestępstwa.

Strona przedmiotu
370-PN5-2PKO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 48 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 48 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 48 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy z zakresu prawa konstytucyjnego, w tym w szczególności zapoznanie z podstawową terminologią prawnokonstytucyjną, omówienie organizacji i funkcjonowania aparatu państwa, charakterystyka poszczególnych organów ustrojowych oraz instytucji w organizacji państwa i współczesnego społeczeństwa, omówienie zadań, kompetencji konstytucyjnych organów państwa i wzajemnych relacji pomiędzy tymi organami państwa, a także poznanie zasadniczych instytucjonalnych i materialnych gwarancji nadrzędności konstytucji oraz praw, wolności i obowiązków jednostki, jak również rozpoznawanie modeli ustrojowych współczesnego świata.

Strona przedmiotu
370-PN5-4MPR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 16 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy stosunków prawnych z tzw. elementem zagranicznym. Oznacza to, że przepisy prawa międzynarodowego prywatnego odnoszą się do relacji o charakterze międzynarodowym, z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy. Podmiotami tych stosunków są osoby fizyczne i prawne. Zadaniem studenta ma być poznanie reguł ich dotyczących przez studentów.

Strona przedmiotu
370-PN5-2PMP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 42 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 42 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 42 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy najważniejszych działów prawa międzynarodowego tj.: źródła, podmioty, prawo dyplomatyczne i konsularne, terytorium, odpowiedzialność międzynarodowa, prawa człowieka, organizacje międzynarodowe oraz prawo konfliktów zbrojnych. Treści, które są przybliżane mają scharakteryzować współczesne stosunki międzynarodowe z perspektywy normatywnego ujęcia prawa międzynarodowego.

Strona przedmiotu
370-PN5-5POS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studenta z podstawowymi konstrukcjami prawa ochrony środowiska, z uwzględnieniem istotnych czynników determinujących kierunki wykładni przepisów z tego zakresu oraz umiejętności poszukiwania odnośnych unormowań niezbędnych z punktu widzenia pracownika służb, instytucji i organów zajmujących się ochroną środowiska.

Strona przedmiotu
370-PN5-3PPE
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 42 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 42 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 42 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje zagadnienia mieszczące się w programie przedmiotu, konsultacje, przedstawienie przykładowych kazusów z zakresu prawa podatkowego, poznawanie najnowszego orzecznictwa sądowego i jego analizę z wykorzystaniem elektronicznych baz danych. Celem łatwiejszego opanowania przewidzianego programem materiału, wykład prowadzony jest z pomocą środków multimedialnych, w tym wyświetlanych slajdów.

W części prowadzonej w ramach e-learningu studenci zobowiązani do zapoznania się z udostępnionymi materiałami źródłowymi, a następnie do udzielenia odpowiedzi na pytania testowe.

Strona przedmiotu
370-PN5-3PPU
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 48 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 48 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 48 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia odbywają się w formie wykładu polegającego na przedstawieniu w sposób kompleksowy i uporządkowany wymienionych zagadnień z własnym komentarzem prowadzącego. Wskazana problematyka omawiana jest w oparciu o analizę aktów prawnych regulujących problematykę prawa pracy, z uwzględnieniem orzecznictwa związanego z przedmiotem wykładu.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)