Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo karne 370-PN5-2PKA
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 48
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Właściwa dla całego przedmiotu (wskazana w części A sylabusa).

Efekty uczenia się:

Absolwent

KP7_WG3 - ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego - sposób weryfikacji: egzamin pisemny oraz ustny

KP7_WK2 - zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą - sposób weryfikacji: egzamin pisemny oraz ustny

KP7_WK4 - zna system prawa polskiego, istniejące powiązania wewnątrz tego systemu oraz relacje i powiązania polskiego prawa z prawem Unii Europejskiej i z prawem międzynarodowym - sposób weryfikacji: egzamin pisemny oraz ustny

KP7_WG6, - ma pogłębioną wiedzę o źródłach prawa polskiego, o procesie jego tworzenia i przeprowadzania zmian - sposób weryfikacji: egzamin pisemny oraz ustny

KP7_UW1 - potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa - sposób weryfikacji: egzamin pisemny oraz ustny

KP7_UW3 - umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa - sposób weryfikacji: egzamin pisemny oraz ustny

KP7_UO1 - sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa - sposób weryfikacji: egzamin pisemny oraz ustny

KP7_KR1 - potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - sposób weryfikacji: egzamin pisemny oraz ustny

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin dwuetapowy

Etap I:

- test składający się z co najmniej 40 pytań (40 pkt) oraz co najmniej 3 kazusów ( 3 x 20 pkt = 60 pkt);

- za część pisemną student może uzyskać maksymalnie 100 pkt;

- uzyskanie co najmniej 51% punktów możliwych do zdobycia na tym etapie stanowi warunek konieczny dla dopuszczenia studenta do etapu II;

- niedopuszczenie lub nieprzystąpienie przez studenta do etapu II skutkuje końcową oceną niedostateczną za dane podejście

Etap II: egzamin ustny - odpowiedzi na pytania sformułowane na podstawie listy zagadnień podanej studentom do wiadomości wcześniej. Liczba pytań wynosi 4 (2 pytania z części ogólnej i 2 pytania z części szczególnej prawa karnego materialnego). Za część ustną student może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Końcowy wynik punktowy stanowi sumę punktów uzyskanych na etapie I (pisemnym) i etapie II (ustnym). Ogółem to maksymalnie 200 pkt.

Skala ocen końcowych:

0-101 pkt – ocena niedostateczna;

102-122 pkt – ocena dostateczna;

123-142 pkt – ocena dostateczna z plusem;

143-162 pkt – ocena dobra;

163-182 pkt – ocena dobra z plusem;

183-200 pkt – ocena bardzo dobra.

Zakres tematów:

Zakres tematów:

Część ogólna prawa karnego:

I. Pojęcie i rodzaje prawa karnego.

Prawo karne na tle innych gałęzi prawa i dyscyplin naukowych.

Szczególne cechy i funkcje prawa karnego.

Źródła prawa karnego.

Wykładnia przepisów prawa karnego.

Zasady prawa karnego.

Szkoły i kierunki w nauce prawa karnego.

Zagadnienia kryminalizacji.

II. Zasady obowiązywania ustawy karnej.

Miejsce popełnienia przestępstwa.

Czas popełnienia przestępstwa.

Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą.

III. Czyn.

Społeczna szkodliwość czynu.

Przestępstwo (podział przestępstw).

Wina.

IV. Ustawowe znamiona przestępstwa.

Podmiot przestępstwa (nieletni; młodociany; funkcjonariusz publiczny).

Przestępstwa powszechne i przestępstwa indywidualne.

Przedmiot ochrony (zamachu) przestępstwa.

Strona przedmiotowa (działanie i zaniechanie; reguły ostrożności; skutek, następstwo; związek przyczynowy; przestępstwo z narażenia).

Strona podmiotowa.

IV. Okoliczności wyłączające winę.

V. Okoliczności wyłączające bezprawność czynu.

VI. Formy stadialne przestępstwa (przygotowanie; usiłowanie; dokonanie).

VII. Formy zjawiskowe przestępstwa (podżeganie; pomocnictwo; odpowiedzialność podżegacza i pomocnika; sprawstwo i współsprawstwo; sprawstwo kierownicze i polecające).

VIII. Realny zbieg przestępstw.

Zbieg przestępstw pozorny.

Ciąg przestępstw.

Przestępstwo trwałe.

IX. Zbieg przepisów ustawy.

X. Kary (system kar; kara grzywny; kara ograniczenia wolności; kara pozbawienia wolności; kara dożywotniego pozbawienia wolności).

XI. Środki karne.

XII. Przepadek i środki kompensacyjne.

XIII. Dyrektywy wymiaru kary.

XIV. Nadzwyczajne złagodzenie kary.

Zmiana kary orzeczonej.

Obostrzenie kary.

Zaniechanie ukarania sprawcy.

XV. Instytucje związane z poddaniem sprawcy próbie (warunkowe umorzenie postępowania; warunkowe zawieszenie wykonania kary; warunkowe zwolnienie).

XVI. Recydywa.

XVII. Kara łączna.

XVIII. Środki zabezpieczające.

XIX. Przedawnienie.

Zatarcie skazania.

XX. Część szczególna prawa karnego - analiza znamion wybranych przestępstw, m.in.

przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przestępstwa przeciwko mieniu.

Metody dydaktyczne:

Wykład klasyczny z prezentacją, konsultacje, dyskusja na wykładzie, metoda hereustyczna, metoda pokazu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (parzyste), 14:20 - 15:50, sala 311
Justyna Omeljaniuk 43/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)