Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo Unii Europejskiej 370-PS5-3PEU
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 40
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Traktat o Unii Europejskiej, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Literatura

M. M. Kenig-Witkowska (red.), Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, Warszawa 2015;

A. Zawidzka-Łojek, A. Łazowski (red.), Instytucje i porządek prawny Unii Europejskiej, Warszawa 2015;

M. Zdanowicz (red.), Wybór orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Białystok 2007

Literatura uzupełniająca

J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji, Warszawa

2012;

M. Górka, System instytucjonalny Unii Europejskiej, Warszawa 2010;

A. Doliwa-Klepacka, Z.M. Doliwa-Klepacki, Struktura organizacyjna(instytucjonalna) Unii Europejskiej, Białystok 2009

J. Barcz (red.), Źródła prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2010;

J. Barcz (red.) Ustrój Unii Europejskiej, Warszawa 2010,

J. Barcik, A. Wentkowska, Prawo Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą, zwłaszcza w wymiarze wiążącym się z relacjami między prawem krajowym a

prawem Unii Europejskiej (K_W07)

Weryfikacja:

- ćwiczenia: kolokwium na zaliczenie

- student zna i rozumie terminologię właściwą systemowi prawa Unii Europejskiej (K_W08)

Weryfikacja:

- ćwiczenia: kolokwium na zaliczenie

- student zna system prawa polskiego oraz relacje i powiązania polskiego prawa z prawem Unii Europejskiej i z prawem

międzynarodowym (K_W09)

Weryfikacja:

- ćwiczenia: kolokwium na zaliczenie

- student zna metody i narzędzia i techniki pozyskiwania danych (aktów prawnych, orzecznictwa, opracowań doktrynalnych) właściwych

systemowi prawa Unii Europejskiej (K_W12)

Weryfikacja:

- ćwiczenia: ocena samodzielnego odnajdywania poleconych aktów prawnych i orzecznictwa z użyciem baz komputerowych

Umiejętności:

- student potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawa UE, wzajemne relacje między nimi oraz między

nimi a normami prawa krajowego (K_U01)

Weryfikacja:

- ćwiczenia: ocena przygotowania pisemnych pytań prejudycjalnych, względnie odpowiedzi na nie

- student umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa Unii Europejskiej (K_U03)

Weryfikacja:

- ocena przygotowania (indywidualnie i w grupach) właściwych skarg sądowych, petycji do Parlamentu Europejskiego i skarg do

Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

- student wykorzystuje zdobytą wiedzę w zakresie prawa UE do rozstrzygania dylematów prawnych czy też spraw niejednoznacznych

interpretacyjnie wraz ze wskazaniem możliwych rozwiązań określonych kwestii (K_U06)

Weryfikacja:

- ćwiczenia: ocena rozwiązywania kazusów

Kompetencje społeczne:

- student potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny (K_K06)

Weryfikacja:

- ćwiczenia: ocena przygotowania na zajęcia (samodzielnie lub grupowo) pogłębionych opracowań (w formie ustnej lub pisemnej)

poświęconych wybranym zagadnieniom stanowiącym przedmiot ćwiczeń

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej możliwość zorganizowania weryfikacji efektów/zaliczenia z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (np. platformy Blackboard) - forma pisemna, test/krótkie pytania do uzupełnienia odpowiedzi/kazus w czasie rzeczywistym

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: kolokwium pisemne - test/krótkie pytania do uzupełnienia odpowiedzi/kazus. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach możliwość zaliczenia ustnego.

Do kolokwium dopuszcza się studentów posiadających odpowiednią liczbę obecności na zajęciach. Dopuszczalna jest jedna nieobecność w semestrze, każdą kolejną należy uzupełnić w przeciągu 2 tygodni na konsultacjach.

Na ocenę z ćwiczeń wpływ ma również przejawiana przez studenta aktywność, udział w pracach grupowych, przygotowanie do zajęć

Uwaga!

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej możliwość zorganizowania zaliczenia z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (np. platformy Blackboard) - forma pisemna, test/krótkie pytania do uzupełnienia odpowiedzi/kazus w czasie rzeczywistym

Zakres tematów:

Ćwiczenia

Specyfika prawa Unii Europejskiej

- prawo unijne jako specyficzny porządek prawny

- zasada pierwszeństwa prawa UE

- problem pierwszeństwa prawa UE przed krajowymi normami prawa

konstytucyjnego

- zasada bezpośredniego skutku prawa unijnego w prawie wewnętrznym

państw członkowskich

Źródła prawa Unii Europejskiej

(bezpośredni skutek wertykalny i horyzontalny poszczególnych źródeł, skutek

pośredni prawa unijnego)

- prawo pierwotne

- ogólne zasady prawa UE i prawa podstawowe

- umowy międzynarodowe

- prawo wtórne

Analiza podstawowych zasad prawa UE, m.in.

- zasada solidarności

- zasada odpowiedzialności odszkodowawczej państw członkowskich za szkody

wyrządzone jednostkom naruszeniem prawa unijnego przez państwo

- zasady subsydiarności i proporcjonalności

Instytucje UE (podstawy prawne działalności, charakter prawny i skład, funkcje, metody i sposoby realizacji funkcji)

Procedury stanowienia prawa wspólnotowego

- procedury zawierania umów międzynarodowych

- procedury tworzenia prawa pochodnego (zwykła i specjalna procedura ustawodawcza)

Sądowa kontrola przestrzegania prawa UE

- skarga na naruszenie prawa UE przez państwo członkowskie

- skarga o stwierdzenie nieważności aktu UE

- skarga na zaniechanie działania prawotwórczego

- skarga odszkodowawcza

Pozasądowa kontrola przestrzegania prawa unijnego

- parlamentarne środki kontroli przestrzegania prawa UE

- skargi do Komisji Europejskiej

- skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

Współpraca sądów krajowych i unijnych w drodze procedury zapytań

prejudycjalnych

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia (forma stacjonarna, e-learning - 50/50):

- rozwiązywanie kazusów, przygotowywanie (indywidualne bądź grupowe) wypowiedzi ustnych i pisemnych, dyskusja, konsultacje

- metody właściwe dla formatu e-learning

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 17:30 - 19:00, sala 312
każdy poniedziałek, 13:30 - 15:00, sala 216
Magdalena Kun-Buczko 21/ szczegóły
2 każdy wtorek, 17:45 - 19:15, sala 311
każdy poniedziałek, 8:15 - 9:45, sala 216
Tomasz Dubowski 21/ szczegóły
3 każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, sala 215
każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala 215
Magdalena Kun-Buczko 20/ szczegóły
4 każdy poniedziałek, 19:00 - 20:30, sala 215
każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 215
Tomasz Dubowski 20/ szczegóły
5 każdy poniedziałek, 17:15 - 18:45, sala 213
każdy poniedziałek, 12:00 - 13:30, sala 213
Anna Doliwa-Klepacka 20/ szczegóły
6 każdy poniedziałek, 17:15 - 18:45, sala 213
każdy poniedziałek, 13:45 - 15:15, sala 213
Tomasz Dubowski 19/ szczegóły
7 każdy poniedziałek, 10:30 - 12:00, sala 214
każdy wtorek, 17:15 - 18:45, sala 314
Anna Doliwa-Klepacka 20/ szczegóły
8 każdy poniedziałek, 17:30 - 19:00, sala 214
każdy poniedziałek, 15:45 - 17:15, sala 214
Magdalena Kun-Buczko 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.