Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo finansów publicznych 370-PN5-3PFP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 40
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

Ruśkowski E., Finanse publiczne i prawo finansowe. Instrumenty prawnofinansowe i warunki ich stosowania, Białystok 2018.

Ruśkowski E. (red.), System prawa finansowego. Tom II. Prawo finansowe sektora finansów publicznych, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

Owsiak S., Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, Warszawa 2017.

Ruśkowski E., Salachna J. (red.), Finanse publiczne. Komentarz praktyczny, Gdańsk 2014

Efekty uczenia się:

w zakresie wiedzy:

K_W04 ma pogłębioną wiedzę z zakresu zasad i instytucji prawa publicznego (prawa finansowe, podatkowe, gospodarcze, handlowe), sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, egzamin pisemny i ocena aktywności w czasie zajęć

K_W08 zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa, sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, egzamin pisemny i ocena aktywności w czasie zajęć

w zakresie umiejętności:

K_U01 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa, sposób weryfikacji:ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, egzamin pisemny i ocena aktywności w czasie zajęć

K_U03 umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa, sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, egzamin pisemny i ocena aktywności w czasie zajęć

w zakresie kompetencji społecznych:

K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób, sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, ocena aktywności w czasie zajęć

K_K06 potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny.sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, egzamin pisemny i ocena aktywności w czasie zajęć

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin będzie miał formę pisemną (test wielokrotnego wyboru- 20 pytań) lub ustną - w zależności od wyboru studentów. (studenci odznaczający się największą aktywnością są dodatkowo premiowani przez podniesienie oceny o 1 stopień).

Wyróżniająca się aktywność na zajęciach stacjonarnych lub poprawne wykonanie co najmniej 75 % zadań e-learningowych w ramach wykładów podnosi pozytywną ocenę końcową o 1 stopień.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Skala ocen od 2 do 5

Zakres tematów:

Finanse publiczne a finanse niepubliczne. Pojęcia finansów publicznych i prawa finansowego. Liczba godzin: 1

Wpływ Unii Europejskiej na finanse publiczne krajów członkowskich.

Liczba godzin: 2

Źródła prawa finansowego. Szczególna rola Konstytucji.

Liczba godzin: 1

Zasady tworzenia prawa finansowego i podstawowe błędy w tym zakresie.

Problemy stosowania i wykładni prawa finansowego.

Liczba godzin: 2

Organizacja sektora finansów publicznych (zakres podmiotowy i przedmiotowy), formy organizacyjno-prawne sektora finansów publicznych.

Liczba godzin 6

Prawo budżetowe państwa (pojęcie budżetu państwa, jego funkcje i rodzaje, zasady budżetowe, WPFP, procedura budżetowa, wykonanie budżetu).

Liczba godzin 5

Prawo budżetowe jednostek samorządu terytorialnego (struktura wewnętrzna i zewnętrzna budżetów samorządowych, zasady opracowywania, uchwalania i wykonania budżetów j.s.t., rola rio).

Liczba godzin 5

Deficyt budżetowy i dług publiczny

Liczba godzin 5

Nadzór i kontrola w finansach publicznych.

Liczba godzin: 10

Odpowiedzialność w prawie finansowym.

Liczba godzin: 3

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów interaktywnych, co determinuje wykorzystywane metody dydaktyczne. Studenci są zachęcani do aktywnego udziału w wykładzie (zadawania pytań, przedstawiania swoich opinii i spostrzeżeń, wypowiadania się na dany temat, odpowiadania na pytania prowadzącego).Zajęcia e-learningowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (parzyste), 8:00 - 9:30, sala 313
co druga sobota (parzyste), 9:45 - 11:15, sala 313
Piotr Woltanowski 34/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)