Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot specjalizacyjny - Prawo wykroczeń 370-PN5-4PSPEF
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 12
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

T. Bojarski, Polskie prawo wykroczeń, Warszawa 2012.

A. Marek, Prawo wykroczeń (materialne i procesowe), Warszawa 2012.

Prawo wykroczeń. Repetytorium, U. Łabuz (red.), Warszawa 2008.

M. Błaszczyk, A. Zientara, Prawo wykroczeń. Diagramy, Warszawa 2015.

R. Krajewski, Prawo wykroczeń w kazusach, Bydgoszcz 2015.

O. Sitarz, Materialne prawo wykroczeń : część ogólna, warszawa 2015.

A. Marek, A. Marek-Ossowska Prawo wykroczeń : (materialne i procesowe), Warszawa 2019.

Efekty uczenia się:

Wiedza

K_W03 - ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz

procedur sądowych i administracyjnych - sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne

K_W08 - zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa - sposób weryfikacji:ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne

Umiejętności

K_U01 - potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi

normami w ramach określonej dziedziny prawa - sposób weryfikacji:ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne

K_U05 - Sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego

rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada

rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa - sposób

weryfikacji:ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne

Kompetencje

K_K06 - potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny - sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem, w formie pisemnej, w formie testowej. Standardowa skala ocen.

W zależności od sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

1. Podstawowe założenia odpowiedzialności za wykroczenia. Struktura wykroczenia (czyn, ustawowe znamiona, bezprawność, społeczna

szkodliwość, wina). Niepoczytalność i poczytalność ograniczona.

2. Okoliczności wyłączające winę i bezprawność czynu. Niepoczytalność i poczytalność ograniczona, błąd co do prawa, błąd co do

ustawowych znamion, obrona konieczna, stan wyższej konieczności, zgoda pokrzywdzonego.

3. Formy stadialne i zjawiskowe wykroczeń. Sprawcze formy popełnienia wykroczenia, usiłowanie według kodeksu wykroczeń,

niesprawcze formy popełniania wykroczeń : podżeganie i pomocnictwo.

4. System karania w prawie wykroczeń. System kar w prawie o wykroczeniach: kara grzywny, kara aresztu, kara ograniczenia wolności,

kara nagany, kary a środki karne

5. System środków karnych w prawie wykroczeń. Zakaz prowadzenia pojazdów, przepadek przedmiotów,

6. System środków karnych w prawie wykroczeń. Nawiązka i obowiązek naprawienia szkody, podanie wyroku do publicznej wiadomości.

7. Systematyka części szczególnej kodeksu wykroczeń. Systematyka części szczególnej kodeksu wykroczeń: wybrane wykroczenia z

rozdziału przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, mieniu, osobie i ich ustawowe

znamiona

Metody dydaktyczne:

Klasyczne konwersatorium uzupełniany prezentacjami multimedialnymi, konsultacje. Zajęcia e-learningowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga niedziela (parzyste), 12:15 - 14:30, sala 311
Marta Dzieniszewska 14/99 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)