Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo handlowe 370-PS5-4PH
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 48
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Właściwa dla całego przedmiotu.

Efekty uczenia się:

Wiedza - absolwent:

K_W04 - ma pogłębioną wiedzę z zakresu zasad i instytucji prawa publicznego (prawa finansowe, podatkowe, gospodarcze, handlowe), sposób weryfikacji: kolokwium pisemne, obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu

K_W05 - ma wiedzę na temat stosunków prawnych zatrudnienia i prawa socjalnego, sposób weryfikacji: kolokwium pisemne, obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu

K_W08 - zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa, sposób weryfikacji: kolokwium pisemne, obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu

K_W14 - ma wiedzę na temat ogólnych zasad tworzenia i prowadzenia indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystując wiedzę z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku prawo, sposób weryfikacji: kolokwium pisemne, obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu

Umiejętności - absolwent:

K_U01 - potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa, sposób weryfikacji: ocena aktywności w trakcie zajęć; ocena efektów pracy zespołowej

K_U03 - umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa, sposób weryfikacji: ocena aktywności w trakcie zajęć; ocena efektów pracy zespołowej

K_U05 - Sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa, sposób weryfikacji: ocena aktywności w trakcie zajęć; ocena efektów pracy zespołowej

K_U11 - Dostrzega związki między zjawiskami prawnymi, a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi, sposób weryfikacji: ocena aktywności w trakcie zajęć; ocena efektów pracy zespołowej

Kompetencje społeczne - absolwent:

K_K03 - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania, sposób weryfikacji: ocena efektów pracy zespołowej

K_K04 - prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu, sposób weryfikacji: ocena aktywności w trakcie zajęć

K_K07 - potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, sposób weryfikacji: ocena aktywności w trakcie zajęć; ocena efektów pracy zespołowej

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do końcowego zaliczenia ćwiczeń jest posiadanie przez studenta nie więcej niż 2 nieobecności na zajęciach w semestrze. W przypadku opuszczenia przez studenta (z jakiejkolwiek przyczyny) więcej niż 2 ćwiczeń w semestrze, jest on zobowiązany do odrobienia nieobecności poprzez przygotowanie pisemnej pracy na wskazany przez prowadzącego temat z zakresu materiału, który był opracowywany na przedmiotowych zajęciach. Odrabianie nieobecności powinno nastąpić do końca semestru. Analogicznie odrabiane jest niewykonanie zadań w e-learningu.

Na zaliczenie ćwiczeń składają się:

- trzy kolokwia pisemne - 60 pkt. (3 x 20 pkt., kolokwium I - zagadnienia wprowadzające oraz spółki osobowe, kolokwium II - spółka z o.o., kolokwium III - Prosta Spółka Akcyjna i Spółka Akcyjna),

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- aktywność podczas zajęć lub za zadania wykonane w formie e-learningu - 18 pkt.,

- prace dodatkowe lub za zadania wykonane w formie e-learningu - 12 pkt.,

- wejściówki lub za zadania wykonane w formie e-learningu - 10 pkt.

Student ma możliwość zdobycia w sumie 100 pkt.

Do zaliczenia ćwiczeń niezbędne jest:

- uzyskanie w sumie co najmniej 51 pkt. oraz

- uzyskanie zaliczenia ze wszystkich trzech kolokwiów, tj. uzyskanie z każdego z nich co najmniej 11 pkt.

Skala ocen:

- bardzo dobry (5) - 91-100 pkt.,

- dobry plus (4+) - 81-90 pkt.,

- dobry (4) - 71-80 pkt.,

- dostateczny plus (3+) - 61-70 pkt.,

- dostateczny (3) - 51-60 pkt.,

- niedostateczny (2) - 0-50 pkt. lub niezaliczenie przynajmniej jednego z kolokwiów.

Zakres tematów:

1. Usytuowanie prawa handlowego w systemie prawa. Prawo gospodarcze prywatne a prawo gospodarcze publiczne. Zasady prawa handlowego. Firma przedsiębiorcy i zasady prawa firmowego.

2. Występowanie przedsiębiorców w obrocie. Reprezentacja. Prowadzenie spraw. Przedstawicielstwo. Pełnomocnictwo. Prokura.

3. Rejestry przedsiębiorców.

4. Klasyfikacje spółek. Cechy spółek. Spółka cywilna.

5. Spółka jawna.

6. Spółka partnerska.

7. Spółka komandytowa.

8. Spółka komandytowo-akcyjna.

9. Spółki kapitałowe w organizacji.

10. Powstanie spółki z o. o.

11. Prawa i obowiązki wspólników spółki z o.o.

12. Zarząd i rada nadzorcza spółki z o.o.

13. Zgromadzenie wspólników, zaskarżanie uchwał, odpowiedzialność cywilna w sp. z o.o.

14. Zmiana umowy spółki, umorzenie udziałów, rozwiązanie i likwidacja spółki z o.o.

15. Prosta spółka akcyjna.

16. Powstanie spółki akcyjnej.

17. Prawa i obowiązki akcjonariuszy.

18. Pojęcie akcji i jej rodzaje.

19. Kapitał zakładowy spółki akcyjnej.

20. Organy spółki akcyjnej, odpowiedzialność cywilna, rozwiązanie i likwidacja spółki.

21. Rozwiązywanie testów zawierających pytania na egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze z zakresu prawa handlowego (4 h).

Metody dydaktyczne:

Metoda konwersatoryjna, praca w grupach, konsultacje, zajęcia e-learningowe. Metoda konwersatoryjna z dyskusją i ćwiczeniami praktycznymi w tym praca z kazusami i testami na aplikacje prawnicze.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Paweł Czaplicki 19/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Paweł Czaplicki 21/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Paweł Czaplicki 21/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Renata Tanajewska 21/ szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Renata Tanajewska 19/ szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Renata Tanajewska 20/ szczegóły
7 (brak danych), (sala nieznana)
Maria Cudowska, Maja Piątkowska 20/ szczegóły
8 (brak danych), (sala nieznana)
Maria Cudowska, Maja Piątkowska 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)