Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo handlowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-4PH
Kod Erasmus / ISCED: 10.004 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo handlowe
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty obowiązkowe
PR.Stacj. 4 rok sem. Letni
PR.Stacj. 4 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 9.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z prawem handlowym, w szczególności z zasadami i źródłami prawa handlowego, definicjami z zakresu prawa handlowego, zasadami powoływania, funkcjonowania i rozwiązywania spółek prawa handlowego, rodzajami papierów wartościowych oraz typami umów handlowych.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - kierunkowe.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne

Rok studiów/sem. - rok IV/sem. VII/VIII.

Wymagania wstępne - wiedza z zakresu prawa cywilnego, w szczególności części ogólnej i zobowiązań.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 52 godzin wykładu, 48 ćwiczeń.

Metody dydaktyczne - wykład, ćwiczenia, konsultacje.

Punkty ECTS - 9.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 100 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 110,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 12,5 godz., egzamin 2 godz. Razem: 225 godzin, co odpowiada 9 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 112,5 godzin, co odpowiada 4,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 112,5 godz., co odpowiada 4,5 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Andrzej Kidyba, Prawo handlowe, wyd. C.H.Beck, Warszawa 2019

2. A. Malarewicz - Jakubów (red.), Prawo handlowe. Zagadnienia wybrane, Wolters Kluwer, Warszawa 2023

3. J. Mojak, Prawo papierów wartościowych. Zarys wykładu, Warszawa 2006r.

4. A. Koch, J. Napierała, Umowy w obrocie gospodarczym, Zakamycze 2006 r.

Literatura uzupełniająca:

1. S. Włodyka (red.), Prawo papierów wartościowych, C.H. Beck Warszawa 2003

2. S. Włodyka, Prawo umów handlowych, Warszawa 2006 r.

4. S. Włodyka, Prawo spółek handlowych, Warszawa 2007 r.

5. A. Kidyba, Meritum. Prawo spółek, Warszawa 2013 r.

6. E. Gniewek, Podstawy prawa cywilnego i handlowego, Warszawa 2002r.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

KA7_WG4 - ma pogłębioną wiedzę z zakresu zasad i instytucji prawa

publicznego (prawa finansowe, podatkowe, gospodarcze,

handlowe)

KA7_WK1 - ma wiedzę na temat stosunków prawnych zatrudnienia

i prawa socjalnego

KA7_WK3 - zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych

dyscyplin prawa

KA7_WK8 - ma wiedzę na temat ogólnych zasad tworzenia

i prowadzenia indywidualnej przedsiębiorczości,

wykorzystując wiedzę z zakresu dziedzin i dyscyplin

naukowych, właściwych dla kierunku prawo

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

KA7_UW1 - potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia

określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy

tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa

KA7_UW3 - umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych

dziedzin prawa

KA7_UO1 - sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa,

wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa

do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów;

w zależności od własnych zainteresowań (wybranych

przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone

umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów

praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa

KA7_UU2 - dostrzega związki między zjawiskami prawnymi, a innymi

zjawiskami kulturowymi i społecznymi

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

KA7_KK1 - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji

określonego przez siebie lub innych zadania

KA7_KR2 - prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane

z wykonywaniem zawodu

KA7_KO3 - potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja, rozwiązywanie kazusów, zadania praktyczne, zadania teoretyczne.

Wykład: egzamin końcowy - egzamin pisemny w formie testu składającego się z 40 pytań testowych jednokrotnego wyboru oraz 3 stanów faktycznych do rozwiązania (kazusów) (I etap) i egzamin ustny (II etap). Do egzaminu ustnego mają możliwość przystąpienia Studenci, którzy z części pisemnej egzaminu otrzymali minimum 51% punktów. Egzamin ustny będzie polegał na wylosowaniu dwóch pytań otwartych z puli 128 pytań.

Na zaliczenie ćwiczeń składają się:

- trzy kolokwia pisemne - 60 pkt. (3 x 20 pkt., kolokwium I - zagadnienia wprowadzające oraz spółki osobowe, kolokwium II - spółka z o.o., kolokwium III - Prosta Spółka Akcyjna i Spółka Akcyjna), każde z nich składające się z 15 pytań testowych jednokrotnego wyboru oraz 1 kazusu do rozwiązania

- aktywność podczas zajęć lub za zadania wykonane w formie e-learningu - 18 pkt.,

- prace dodatkowe lub za zadania wykonane w formie e-learningu - 12 pkt.,

- wejściówki lub za zadania wykonane w formie e-learningu - 10 pkt.

Student ma możliwość zdobycia w sumie 100 pkt.

Do zaliczenia ćwiczeń niezbędne jest:

- uzyskanie w sumie co najmniej 51 pkt. oraz

- uzyskanie zaliczenia ze wszystkich trzech kolokwiów, tj. uzyskanie z każdego z nich co najmniej 11 pkt.

Skala ocen:

- bardzo dobry (5) - 91-100 pkt.,

- dobry plus (4+) - 81-90 pkt.,

- dobry (4) - 71-80 pkt.,

- dostateczny plus (3+) - 61-70 pkt.,

- dostateczny (3) - 51-60 pkt.,

- niedostateczny (2) - 0-50 pkt. lub niezaliczenie przynajmniej jednego z kolokwiów.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 48 godzin więcej informacji
Wykład, 52 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Malarewicz-Jakubów
Prowadzący grup: Paweł Czaplicki, Agnieszka Malarewicz-Jakubów, Maja Piątkowska, Renata Tanajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 48 godzin więcej informacji
Wykład, 52 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Malarewicz-Jakubów
Prowadzący grup: Przemysław Brzozowski, Paweł Czaplicki, Agnieszka Malarewicz-Jakubów, Renata Tanajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 48 godzin więcej informacji
Wykład, 52 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Malarewicz-Jakubów
Prowadzący grup: Przemysław Brzozowski, Paweł Czaplicki, Katarzyna Kowalik, Agnieszka Malarewicz-Jakubów
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)