Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zamówienia publiczne 370-PS5-5ZPU
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

2. Stepaniuk M., Nowa ustawa - Prawo zamówień publicznych. Praktyczna analiza zmian, Warszawa 2020.

Literatura uzupełniająca:

1. Panasiuk A., de Ambrosis Vigna A. (red.), System zamówień publicznych: wybrane problemy, Białystok 2019.

2. Panasiuk A., System zamówień publicznych w Polsce. Zarys wykładu, Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego,

cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych

i administracyjnych - K_W03; sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne lub ustne

- ma pogłębioną wiedzę z zakresu innych dziedzin prawa i wybranych zagadnień z innych nauk społecznych - K_W06; sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne lub ustne

- zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą - K_W07; sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne lub ustne

- zna system prawa polskiego, istniejące powiązania wewnątrz tego systemu oraz relacje i powiązania polskiego prawa z prawem Unii Europejskiej i z prawem międzynarodowym - K_W09; sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne lub ustne

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa - K_U03; sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne lub ustne

- wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw

niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania,

z zachowaniem norm etycznych - K_U06; sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne lub ustne

- posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych dotyczących materii prawnej oraz zagadnień z pogranicza prawa i wybranych innych dziedzin nauki, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych samodzielnie - K_U09; sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne lub ustne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - K_K02; sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne lub ustne

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem, na które składa się suma punktów zdobytych z:

- zajęć realizowanych w formie e-learningu (punkty zdobyte podczas rozwiązywania testów i zagadnień problemowych)

- testu końcowego (10 pytań wielokrotnego wyboru)

Skala ocen od 2 do 5.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do historii zamówień publicznych. Źródła prawa zamówień publicznych. Przedmiotowy i podmiotowy zakres ustawy Prawo zamówień publicznych

2. Zasady udzielania zamówień. Zamawiający i wykonawcy. Postępowanie o udzielenie zamówienia

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne. Tryby udzielania zamówień publicznych

4. Szczególne instrumenty i procedury w zakresie zamówień klasycznych: umowa ramowa, dynamiczny system zakupów, konkurs. Zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa

5. Zamówienia sektorowe oraz zamówienia na usługi społeczne

6. Organy właściwe w sprawach zamówień: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Krajowa Izba Odwoławcza. Komitet ds. Kontroli w Zamówieniach Publicznych. Rada Zamówień Publicznych.

7. Środki ochrony prawnej

Metody dydaktyczne:

Metoda konwersatoryjna, konsultacje, zajęcia e-learningowe

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 12:30 - 14:45, sala zdalnie
Ewa Lotko 40/45 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.