Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia prawa prywatnego 370-PS5-1HPB
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 25
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podstawowa:

1) J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2009;

2) A. Dziadzio, Powszechna historia prawa, Warszawa 2011;

3) A. Lityński, Historia prawa Polski Ludowej, Warszawa 2013 i wydania wcześniejsze;

4) K. Sójka-Zielińska, Historia prawa, wyd. X zmienione, Warszawa 2008;

5) J. Wiewiorowski, J. Walachowicz, A. Gulczyński, B. Lesiński, Historia prawa. Wybór tekstów źródłowych, Poznań 2002.

Uzupełniająca:

1 ) S. Płaza, Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, t. I –III, Kraków 2001 – 2002;

2) A. Lityński: Historia prawa Rosji i ZSRR 1917 – 1991, czyli Historia wszechzwiązkowego komunistycznego prawa (bolszewików): krótki kurs, Warszawa 2012;

3) K. Sójka - Zielińska, Drogi i bezdroża prawa. Szkice z dziejów kultury prawnej Europy, Warszawa 2010;

4) K. Sójka-Zielińska, Wielkie kodyfikacje cywilne. Historia i współczesność, warszawa 2009;

5) K. Sójka - Zielińska, Kodeks Napoleona. Historia i współczesność, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

Efekty

Wiedza:

- absolwent ma pogłębioną wiedzę z zakresu prawniczych dyscyplin ogólnych

(prawoznawstwo, logika prawnicza, teoria i filozofia prawa, doktryny polityczno-prawne, teoria prawa i demokracji), prawniczych dyscyplin historycznych (historia prawa polskiego, powszechna historia prawa, prawo rzymskie)- KA7_WG2; sposób weryfikacji - ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, kolokwium pisemne;

- absolwent ma pogłębioną wiedzę o źródłach prawa polskiego, o procesie jego tworzenia i przeprowadzania zmian - KA7_WG6; sposób weryfikacji - ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, kolokwium pisemne;

- absolwent zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą- KA7_WK2, sposób weryfikacji - ocena wykonania zadań w ramach e-learningu,kolokwium pisemne.

Umiejętności:

- absolwent potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ujęciu interdyscyplinarnym – KA7_UW2, sposób weryfikacji - ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, kolokwium pisemne;

- absolwent rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych – KA7_UU1, sposób weryfikacji - ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, kolokwium pisemne;

- absolwent dostrzega związki między zjawiskami prawnymi, a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi- KA7_UU2, sposób weryfikacji - ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, kolokwium pisemne.

Kompetencje społeczne:

- absolwent rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób – KA7_KO1, sposób weryfikacji - ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, kolokwium pisemne;

- absolwent potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny – KA7_KK2, sposób weryfikacji - ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, kolokwium pisemne.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach prowadzonych w formie stacjonarnej. Dopuszczalna jedna usprawiedliwiona nieobecność. W przypadku opuszczenia przez studenta (z jakiejkolwiek przyczyny) więcej niż 2 godz. ćwiczeń, jest on zobowiązany do odrobienia nieobecności poprzez odpowiedź ustną na dyżurze z zakresu materiału, który był opracowywany na przedmiotowych zajęciach. Odrabianie nieobecności powinno nastąpić w terminie 2 tygodni od chwili ustania przyczyny nieobecności na zajęciach. Analogicznie odrabiane jest niewykonanie zadań w e-learningu.

Zaliczenie ćwiczeń - kolokwium pisemne ( w wyjątkowych przypadkach ustne).

Forma: odpowiedzi opisowe na 5 z 6 pytań (każde za 1 pkt) z listy zagadnień podawanych w czasie zajęć. Skala ocen od 2 do 5.

2,75 - 3pkt - dst;

3,25 - 3,5 pkt - dst plus;

3,75 - 4,00 pkt - dobry;

4,25 - 4,5 - dobry plus;

4,75 - 5 pkt - bdb.

Aktywny udział w ćwiczeniach oraz praca w grupach może podnieść ocenę końcową z zaliczenia o max. 1 stopień. W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

Historia prawa prywatnego - ćwiczenia

1. Źródła prawa w ujęciu historycznym. Źródła powstania i źródła poznania prawa (stacjonarnie).

2. Recepcja prawa rzymskiego w Europie i w Polsce (e-learning).

3. Proces rzymsko-kanoniczny. Jego znaczenie dla rozwoju prawa procesowego (stacjonarnie).

4. Źródła prawa sądowego w Rzeczypospolitej Szlacheckiej. Znaczenie Statutów litewskich (e-learning).

5. Kodeks Napoleona na ziemiach polskich. Kodeks cywilny Królestwa Polskiego (stacjonarnie).

6. Źródła i ewolucja prawa rodzinnego na ziemiach polskich w XIX wieku (e-learning).

7. Prawo pracy – geneza, powstanie. Prawo publiczne czy prywatne? (stacjonarnie).

8. Procedury cywilne na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku (e-learning).

9. Źródła prawa cywilnego w II Rzeczypospolitej (stacjonarnie).

10. Procedura cywilna w II RP (e-learning).

11. Polski Kodeks handlowy z 1934 roku i pozostałe ustawodawstwo handlowe (stacjonarnie).

12.Unifikacja prawa cywilnego w Polsce po Ii wojnie światowej (e-learning).

13. Kodyfikacja prawa rodzinnego w Polsce po II wojnie światowej (stacjonarnie).

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia prowadzone formie bezpośredniego kontaktu ze studentami /14 godzin/ oraz w formie e-learningu /11 godzin/ w postaci opracowań przekazanych drogą elektroniczną przez prowadzącego.

Metoda konwersatoryjna, praca w grupach związana z wykorzystaniem tekstów źródłowych z historii prawa polskiego i powszechnej historii prawa. Zajęcia e-learningowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala 104
Karol Kuźmicz 19/ szczegóły
2 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala 104
Piotr Fiedorczyk 20/ szczegóły
3 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 215
Piotr Fiedorczyk 23/ szczegóły
4 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 215
Karol Kuźmicz 18/ szczegóły
5 każdy wtorek, 11:45 - 13:15, sala 216
Karol Kuźmicz 19/ szczegóły
6 każdy wtorek, 11:45 - 13:15, sala 216
Karol Kuźmicz 22/ szczegóły
7 każdy wtorek, 13:45 - 15:15, sala 213
Mariusz Mohyluk 20/ szczegóły
8 każdy wtorek, 10:15 - 11:45, sala 213
Piotr Fiedorczyk 22/ szczegóły
9 każdy wtorek, 8:45 - 10:15, sala 214
Kamil Niewiński 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.