Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia prawa prywatnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-1HPB
Kod Erasmus / ISCED: 10.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia prawa prywatnego
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty obowiązkowe
PR.Stacj. 1 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Od studenta wymagana jest ogólna wiedza historyczna na poziomie szkoły średniej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedstawienie procesu ewolucji prawa prywatnego w Europie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na proces kształtowania się poszczególnych instytucji prawa cywilnego oraz jego systematykę. W najszerszym zakresie zostaną omówione rozwiązania obowiązujące na ziemiach polskich w XIX i XX wieku.

Zapoznanie studentów I roku prawa z problematyką historycznoprawną w zakresie instytucji prawa prywatnego, ze szczególnym uwzględnieniem procesu kształtowania się podstawowych zasad prawa cywilnego. Celem zajęć jest uzyskanie i usystematyzowanie wiedzy dla pozyskania umiejętności posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu historii prawa prywatnego oraz wyrobienia zdolności analizy i rozumienia wydarzeń i procesów historycznych.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina/dyscyplina nauki - nauki społeczne/nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok I/sem. I.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć -

55 godz., w tym 30 godz. – wykład i 25 godz. - ćwiczenia.

Metody dydaktyczne - wykład, ćwiczenia, konsultacje.

Punkty ECTS - 6.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 55 godz, przygotowanie do zajęć i egzaminu 75 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 18 godz., egzamin 2 godz. Razem: 150 godzin, co odpowiada 6 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS.

Literatura:

Podstawowa:

1) J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2009;

2) A. Dziadzio, Powszechna historia prawa, Warszawa 2011;

3) A. Lityński, Historia prawa Polski Ludowej, Warszawa 2013 i wydania wcześniejsze;

4) K. Sójka-Zielińska, Historia prawa, wyd. X zmienione, Warszawa 2008;

5) J. Wiewiorowski, J. Walachowicz, A. Gulczyński, B. Lesiński, Historia prawa. Wybór tekstów źródłowych, Poznań 2002.

Uzupełniająca:

1 ) S. Płaza, Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, t. I –III, Kraków 2001 – 2002;

2) A. Lityński: Historia prawa Rosji i ZSRR 1917 – 1991, czyli Historia wszechzwiązkowego komunistycznego prawa (bolszewików): krótki kurs, Warszawa 2012;

3) K. Sójka - Zielińska, Drogi i bezdroża prawa. Szkice z dziejów kultury prawnej Europy, Warszawa 2010;

4) K. Sójka-Zielińska, Wielkie kodyfikacje cywilne. Historia i współczesność, Warszawa 2009;

5) K. Sójka - Zielińska, Kodeks Napoleona. Historia i współczesność, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- absolwent ma pogłębioną wiedzę z zakresu prawniczych dyscyplin ogólnych

(prawoznawstwo, logika prawnicza, teoria i filozofia prawa, doktryny polityczno-prawne, teoria prawa i demokracji), prawniczych dyscyplin historycznych (historia prawa polskiego, powszechna historia prawa, prawo rzymskie)- KP7_WG2;

- absolwent ma pogłębioną wiedzę o źródłach prawa polskiego, o procesie jego tworzenia i przeprowadzania zmian - KP7_WG6;

- absolwent zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą- KP7_WK2.

Umiejętności:

- absolwent potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne

relacje pomiędzy tymi normami w ujęciu interdyscyplinarnym – KP7_UW2;

- absolwent rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych – KP7_UU1;

- absolwent dostrzega związki między zjawiskami prawnymi, a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi - KP7_UU2;

Kompetencje społeczne:

- absolwent rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób – KP7_KO1;

- absolwent potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny – KP7_KK2.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia – obserwacja studentów, praca w grupach, umiejętność odpowiedzi na pytania zadane przez prowadzącego.

Zaliczenie - dwa kolokwia w formie pisemnej. Pierwsze obejmujące materiał do roku 1918 pod koniec listopada. Drugie dotyczące okresu po 1918 r. pod koniec pierwszego semestru. Oceniania będzie umiejętność udzielenia odpowiedzi na pięć pytań pisemnych o charakterze opisowym.

W wyjątkowych przypadkach dopuszczalne ustne zaliczenie kolokwium.

Wykład

I i II termin - egzamin pisemny, podczas którego studenci udzielają odpowiedzi na pięć pytań o charakterze opisowym z listy zagadnień przekazanych na wykładzie.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia ćwiczeń/egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Fiedorczyk
Prowadzący grup: Piotr Fiedorczyk, Karol Kuźmicz, Marcin Łysko, Michał Stokowski, Mateusz Ułanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedstawienie procesu ewolucji prawa prywatnego w Europie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na proces kształtowania się poszczególnych instytucji prawa cywilnego oraz jego systematykę. Zapoznanie studentów I roku prawa z problematyką historycznoprawną w zakresie instytucji prawa prywatnego, ze szczególnym uwzględnieniem procesu kształtowania się podstawowych zasad prawa cywilnego. Celem zajęć jest uzyskanie i usystematyzowanie wiedzy dla pozyskania umiejętności posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu historii prawa prywatnego oraz wyrobienia zdolności analizy i rozumienia wydarzeń i procesów historycznych.

Pełny opis:

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć -

55 godz., w tym 30 godz. – wykład i 25 godz. - ćwiczenia.

Metody dydaktyczne - wykład, ćwiczenia, konsultacje.

Punkty ECTS - 6.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 55 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 75 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 29 godz., egzamin 2 godz. Razem: 150 godzin, co odpowiada 6 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS.

Literatura:

Podstawowa:

1) J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2009;

2) A. Dziadzio, Powszechna historia prawa, Warszawa 2011;

3) A. Lityński, Historia prawa Polski Ludowej, Warszawa 2013 i wydania wcześniejsze;

4) K. Sójka-Zielińska, Historia prawa, wyd. X zmienione, Warszawa 2008;

5) J. Wiewiorowski, J. Walachowicz, A. Gulczyński, B. Lesiński, Historia prawa. Wybór tekstów źródłowych, Poznań 2002.

Uzupełniająca:

1 ) S. Płaza, Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, t. I –III, Kraków 2001 – 2002;

2) A. Lityński: Historia prawa Rosji i ZSRR 1917 – 1991, czyli Historia wszechzwiązkowego komunistycznego prawa (bolszewików): krótki kurs, Warszawa 2012;

3) K. Sójka - Zielińska, Drogi i bezdroża prawa. Szkice z dziejów kultury prawnej Europy, Warszawa 2010;

4) K. Sójka-Zielińska, Wielkie kodyfikacje cywilne. Historia i współczesność, warszawa 2009;

5) K. Sójka - Zielińska, Kodeks Napoleona. Historia i współczesność, Warszawa 2008.

Uwagi:

Historia prawa prywatnego

Rok akadem. 2021/2022

studia stacjonarne

Zagadnienia na kolokwium i na egzamin

1. Znaczenie poglądów F. K. v. Savigny dla nauki i nauczania historii prawa.

2. Szkoła historyczna w prawoznawstwie.

3. Prawo publiczne i prywatne. Geneza, kryteria podziału.

4. Źródła powstania prawa w prawie feudalnym.

5. Recepcja prawa rzymskiego. Glosatorzy i postglosatorzy.

6. Recepcja prawa rzymskiego w średniowiecznej i nowożytnej Polsce oraz w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

7. Księga elbląska. Postępowanie sądowe.

8. Feudalna własność podzielona.

9. Źródła prawa kanonicznego.

10. Wpływ prawa kanonicznego na rozwój prawa prywatnego.

11. Małżeńskie prawo osobowe w prawie kanonicznym. Dekret Tametsi.

12. Proces rzymsko-kanoniczny jako etap rozwoju procesu cywilnego.

13. Statuty Kazimierza Wielkiego. Wpływ prawa rzymskiego i kanonicznego.

14. Statut Łaskiego.

15. Formula processus iudiciarii.

16. Apelacja na ziemiach polskich. Powstanie, skład i kompetencje Trybunału Koronnego.

17. Statuty litewskie i ich recepcja w krajach sąsiednich (w tym w Koronie).

18. Prawo rzymskie w statutach litewskich.

19. Program kodyfikacji prawa a nowożytna doktryna prawa natury. Pierwsze kodeksy cywilne.

20. Kodeksy napoleońskie – k.c., k.p.c., k.h.

21. Kodeksy napoleońskie w Polsce.

22. Rozwój prawa cywilnego w XIX w. Zasady prawa cywilnego.

23. Modele prawa osobowego małżeńskiego w XIX-wiecznej Europie.

24. Socjalizacja prawa cywilnego w XIX w.

25. Pozytywizm prawniczy. Powstanie BGB.

26. Pandektystyka w XIX w.

27. BGB i jego znaczenie w rozwoju prawa cywilnego.

28. ZGB.

29. Systemy prawa małżeńskiego na ziemiach polskich w XIX w.

30. Źródła prawa cywilnego obowiązujące na ziemiach polskich w XIX w.

31. Landrecht i Zwód Praw Cesarstwa Rosyjskiego.

Część II

32. Komisja Kodyfikacyjna II RP – organizacja, rezultaty prac w dziedzinie prawa prywatnego.

33. Kodeks zobowiązań 1933 i kodeks handlowy 1934.

34. Procedury cywilne w II RP.

35. Modele prawa handlowego w Europie.

36. Początki i rozwój prawa pracy.

37. Prawo cywilne III Rzeszy.

38. Prawo cywilne i rodzinne w ZSRR.

39. Unifikacja prawa cywilnego w Polsce Ludowej 1945-1946.

40. Kodeks rodzinny 1950 r.

41. Konstytucja PRL z 1952 r. a prawo cywilne i rodzinne.

42. Organizacja i rezultaty prac Komisji Kodyfikacyjnej PRL z 1956 r. w dziedzinie prawa prywatnego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Łysko
Prowadzący grup: Karol Kuźmicz, Marcin Łysko, Mateusz Ułanowicz, Krzysztof Żochowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedstawienie procesu ewolucji prawa prywatnego w Europie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na proces kształtowania się poszczególnych instytucji prawa cywilnego oraz jego systematykę. Zapoznanie studentów I roku prawa z problematyką historycznoprawną w zakresie instytucji prawa prywatnego, ze szczególnym uwzględnieniem procesu kształtowania się podstawowych zasad prawa cywilnego. Celem zajęć jest uzyskanie i usystematyzowanie wiedzy dla pozyskania umiejętności posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu historii prawa prywatnego oraz wyrobienia zdolności analizy i rozumienia wydarzeń i procesów historycznych.

Pełny opis:

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć -

55 godz., w tym 30 godz. – wykład i 25 godz. - ćwiczenia.

Metody dydaktyczne - wykład, ćwiczenia, konsultacje.

Punkty ECTS - 6.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 55 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 75 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 29 godz., egzamin 2 godz. Razem: 150 godzin, co odpowiada 6 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS.

Literatura:

Podstawowa:

1) J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2009;

2) A. Dziadzio, Powszechna historia prawa, Warszawa 2011;

3) A. Lityński, Historia prawa Polski Ludowej, Warszawa 2013 i wydania wcześniejsze;

4) K. Sójka-Zielińska, Historia prawa, wyd. X zmienione, Warszawa 2008;

5) J. Wiewiorowski, J. Walachowicz, A. Gulczyński, B. Lesiński, Historia prawa. Wybór tekstów źródłowych, Poznań 2002.

Uzupełniająca:

1 ) S. Płaza, Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, t. I –III, Kraków 2001 – 2002;

2) A. Lityński: Historia prawa Rosji i ZSRR 1917 – 1991, czyli Historia wszechzwiązkowego komunistycznego prawa (bolszewików): krótki kurs, Warszawa 2012;

3) K. Sójka - Zielińska, Drogi i bezdroża prawa. Szkice z dziejów kultury prawnej Europy, Warszawa 2010;

4) K. Sójka-Zielińska, Wielkie kodyfikacje cywilne. Historia i współczesność, warszawa 2009;

5) K. Sójka - Zielińska, Kodeks Napoleona. Historia i współczesność, Warszawa 2008.

Uwagi:

Historia prawa prywatnego

Rok akadem. 2021/2022

studia stacjonarne

Zagadnienia na kolokwium i na egzamin

1. Znaczenie poglądów F. K. v. Savigny dla nauki i nauczania historii prawa.

2. Szkoła historyczna w prawoznawstwie.

3. Prawo publiczne i prywatne. Geneza, kryteria podziału.

4. Źródła powstania prawa w prawie feudalnym.

5. Recepcja prawa rzymskiego. Glosatorzy i postglosatorzy.

6. Recepcja prawa rzymskiego w średniowiecznej i nowożytnej Polsce oraz w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

7. Księga elbląska. Postępowanie sądowe.

8. Feudalna własność podzielona.

9. Źródła prawa kanonicznego.

10. Wpływ prawa kanonicznego na rozwój prawa prywatnego.

11. Małżeńskie prawo osobowe w prawie kanonicznym. Dekret Tametsi.

12. Proces rzymsko-kanoniczny jako etap rozwoju procesu cywilnego.

13. Statuty Kazimierza Wielkiego. Wpływ prawa rzymskiego i kanonicznego.

14. Statut Łaskiego.

15. Formula processus iudiciarii.

16. Apelacja na ziemiach polskich. Powstanie, skład i kompetencje Trybunału Koronnego.

17. Statuty litewskie i ich recepcja w krajach sąsiednich (w tym w Koronie).

18. Prawo rzymskie w statutach litewskich.

19. Program kodyfikacji prawa a nowożytna doktryna prawa natury. Pierwsze kodeksy cywilne.

20. Kodeksy napoleońskie – k.c., k.p.c., k.h.

21. Kodeksy napoleońskie w Polsce.

22. Rozwój prawa cywilnego w XIX w. Zasady prawa cywilnego.

23. Modele prawa osobowego małżeńskiego w XIX-wiecznej Europie.

24. Socjalizacja prawa cywilnego w XIX w.

25. Pozytywizm prawniczy. Powstanie BGB.

26. Pandektystyka w XIX w.

27. BGB i jego znaczenie w rozwoju prawa cywilnego.

28. ZGB.

29. Systemy prawa małżeńskiego na ziemiach polskich w XIX w.

30. Źródła prawa cywilnego obowiązujące na ziemiach polskich w XIX w.

31. Landrecht i Zwód Praw Cesarstwa Rosyjskiego.

Część II

32. Komisja Kodyfikacyjna II RP – organizacja, rezultaty prac w dziedzinie prawa prywatnego.

33. Kodeks zobowiązań 1933 i kodeks handlowy 1934.

34. Procedury cywilne w II RP.

35. Modele prawa handlowego w Europie.

36. Początki i rozwój prawa pracy.

37. Prawo cywilne III Rzeszy.

38. Prawo cywilne i rodzinne w ZSRR.

39. Unifikacja prawa cywilnego w Polsce Ludowej 1945-1946.

40. Kodeks rodzinny 1950 r.

41. Konstytucja PRL z 1952 r. a prawo cywilne i rodzinne.

42. Organizacja i rezultaty prac Komisji Kodyfikacyjnej PRL z 1956 r. w dziedzinie prawa prywatnego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Łysko
Prowadzący grup: Karol Kuźmicz, Marcin Łysko, Krzysztof Szczygielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedstawienie procesu ewolucji prawa prywatnego w Europie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na proces kształtowania się poszczególnych instytucji prawa cywilnego oraz jego systematykę. Zapoznanie studentów I roku prawa z problematyką historycznoprawną w zakresie instytucji prawa prywatnego, ze szczególnym uwzględnieniem procesu kształtowania się podstawowych zasad prawa cywilnego. Celem zajęć jest uzyskanie i usystematyzowanie wiedzy dla pozyskania umiejętności posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu historii prawa prywatnego oraz wyrobienia zdolności analizy i rozumienia wydarzeń i procesów historycznych.

Pełny opis:

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć -

55 godz., w tym 30 godz. – wykład i 25 godz. - ćwiczenia.

Metody dydaktyczne - wykład, ćwiczenia, konsultacje.

Punkty ECTS - 6.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 55 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 75 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 29 godz., egzamin 2 godz. Razem: 150 godzin, co odpowiada 6 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS.

Literatura:

Podstawowa:

1) J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2009;

2) A. Dziadzio, Powszechna historia prawa, Warszawa 2011;

3) A. Lityński, Historia prawa Polski Ludowej, Warszawa 2013 i wydania wcześniejsze;

4) K. Sójka-Zielińska, Historia prawa, wyd. X zmienione, Warszawa 2008;

5) J. Wiewiorowski, J. Walachowicz, A. Gulczyński, B. Lesiński, Historia prawa. Wybór tekstów źródłowych, Poznań 2002.

Uzupełniająca:

1 ) S. Płaza, Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, t. I –III, Kraków 2001 – 2002;

2) A. Lityński: Historia prawa Rosji i ZSRR 1917 – 1991, czyli Historia wszechzwiązkowego komunistycznego prawa (bolszewików): krótki kurs, Warszawa 2012;

3) K. Sójka - Zielińska, Drogi i bezdroża prawa. Szkice z dziejów kultury prawnej Europy, Warszawa 2010;

4) K. Sójka-Zielińska, Wielkie kodyfikacje cywilne. Historia i współczesność, warszawa 2009;

5) K. Sójka - Zielińska, Kodeks Napoleona. Historia i współczesność, Warszawa 2008.

Uwagi:

Historia prawa prywatnego

Rok akadem. 2021/2022

studia stacjonarne

Zagadnienia na kolokwium i na egzamin

1. Znaczenie poglądów F. K. v. Savigny dla nauki i nauczania historii prawa.

2. Szkoła historyczna w prawoznawstwie.

3. Prawo publiczne i prywatne. Geneza, kryteria podziału.

4. Źródła powstania prawa w prawie feudalnym.

5. Recepcja prawa rzymskiego. Glosatorzy i postglosatorzy.

6. Recepcja prawa rzymskiego w średniowiecznej i nowożytnej Polsce oraz w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

7. Księga elbląska. Postępowanie sądowe.

8. Feudalna własność podzielona.

9. Źródła prawa kanonicznego.

10. Wpływ prawa kanonicznego na rozwój prawa prywatnego.

11. Małżeńskie prawo osobowe w prawie kanonicznym. Dekret Tametsi.

12. Proces rzymsko-kanoniczny jako etap rozwoju procesu cywilnego.

13. Statuty Kazimierza Wielkiego. Wpływ prawa rzymskiego i kanonicznego.

14. Statut Łaskiego.

15. Formula processus iudiciarii.

16. Apelacja na ziemiach polskich. Powstanie, skład i kompetencje Trybunału Koronnego.

17. Statuty litewskie i ich recepcja w krajach sąsiednich (w tym w Koronie).

18. Prawo rzymskie w statutach litewskich.

19. Program kodyfikacji prawa a nowożytna doktryna prawa natury. Pierwsze kodeksy cywilne.

20. Kodeksy napoleońskie – k.c., k.p.c., k.h.

21. Kodeksy napoleońskie w Polsce.

22. Rozwój prawa cywilnego w XIX w. Zasady prawa cywilnego.

23. Modele prawa osobowego małżeńskiego w XIX-wiecznej Europie.

24. Socjalizacja prawa cywilnego w XIX w.

25. Pozytywizm prawniczy. Powstanie BGB.

26. Pandektystyka w XIX w.

27. BGB i jego znaczenie w rozwoju prawa cywilnego.

28. ZGB.

29. Systemy prawa małżeńskiego na ziemiach polskich w XIX w.

30. Źródła prawa cywilnego obowiązujące na ziemiach polskich w XIX w.

31. Landrecht i Zwód Praw Cesarstwa Rosyjskiego.

Część II

32. Komisja Kodyfikacyjna II RP – organizacja, rezultaty prac w dziedzinie prawa prywatnego.

33. Kodeks zobowiązań 1933 i kodeks handlowy 1934.

34. Procedury cywilne w II RP.

35. Modele prawa handlowego w Europie.

36. Początki i rozwój prawa pracy.

37. Prawo cywilne III Rzeszy.

38. Prawo cywilne i rodzinne w ZSRR.

39. Unifikacja prawa cywilnego w Polsce Ludowej 1945-1946.

40. Kodeks rodzinny 1950 r.

41. Konstytucja PRL z 1952 r. a prawo cywilne i rodzinne.

42. Organizacja i rezultaty prac Komisji Kodyfikacyjnej PRL z 1956 r. w dziedzinie prawa prywatnego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)