Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projektowa metoda pracy 370-PS5-1PAM
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. E. Babbie, Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013

2. J. Stelmach, B. Brożek, Metody prawnicze: logika, analiza, argumentacja, hermeneutyka, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006

3. P. Bajor, J. Fichna, M. Grabowski, B. Lis, M. Matuszewski, P. Oprocha, Jak napisać wniosek o finansowanie badań naukowych. Poradnik Rady Młodych Naukowców, Warszawa 2013, http://rmn.org.pl/images/PORADNIK%20RMN_v3.pdf

Literatura uzupełniająca:

1. Zarządzanie projektem europejskim, pod red. M. Trockiego i B. Gruczy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007

2. T. Janus, Jak zdobyć granty na badania naukowe, UKSW, Warszawa 2018, https://bbn.uksw.edu.pl/sites/default/files/jak_zdobyc_granty_na_badania_naukowe.pdf

Efekty uczenia się:

WIEDZA. Po ukończeniu studiów jednolitych magisterskich na kierunku prawo absolwent:

KA7_WK6 - zna metody i narzędzia, w tym techniki, pozyskiwania danych właściwych dla nauk prawnych, metody badawcze stosowane w naukach prawnych

UMIEJĘTNOŚCI. Po ukończeniu studiów jednolitych magisterskich na kierunku prawo absolwent:

KA7_UW3 - umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa

KA7_UU2 - dostrzega związki między zjawiskami prawnymi, a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi

KOMPETENCJE SPOŁECZNE. Po ukończeniu studiów jednolitych magisterskich na kierunku prawo absolwent:

KA7_KO2 - umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swej działalności

KA7_KK2 - potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny

KA7_KO3 - potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: projekt; ocena aktywności w trakcie zajęć; ocena efektów pracy zespołowej

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do końcowego zaliczenia konwersatorium jest nieprzekroczenie limitu jednej nieobecności na zajęciach. W przypadku opuszczenia przez studenta (z jakiejkolwiek przyczyny) więcej jednych zajęć, jest on zobowiązany do odrobienia nieobecności poprzez odpowiedź ustną na dyżurze lub pisemną drogą mailową z zakresu materiału, który był opracowywany na przedmiotowych zajęciach. Odrabianie nieobecności powinno nastąpić w terminie 2 tygodni od chwili ustania przyczyny nieobecności na zajęciach.

Zaliczenie na podstawie aktywnego udziału w zajęciach oraz projektu końcowego przygotowanego przez studentów według wskazówek podanych przez prowadzącego.

Ocena zależna od poziomu przedstawionego projektu końcowego. Skala ocen od 2 do 5.

Aktywny udział w zajęciach oraz praca w grupach może podnieść ocenę końcową z zaliczenia o maksymalnie 0,5 stopnia.

Zakres tematów:

1. Możliwości zastosowania projektowej metody pracy w działalności naukowej i praktycznej

2. Pojęcie projektu

3. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu (opis problemu)

4. Formułowanie celów projektu 2

5. Opis działań/zadań w projekcie, podział pracy

6. Podstawowe zasady tworzenia harmonogramu i budżetu projektu

7. Określanie ryzyka w projekcie.

8. Monitoring realizacji projektu.

9. Komunikacja w projekcie.

10. Metodyka Design Thinking i jej zastosowanie.

Metody dydaktyczne:

wykład konwersatoryjny, dyskusja dydaktyczna, metoda przypadków,metoda projektów, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 14:30 - 16:45, sala zdalnie
Wioleta Hryniewicka-Filipkowska 31/52 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.