Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy socjologii 380-SS1-1SOC
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. J. Turner, Socjologia. Podstawowe pojęcia i ich zastosowanie, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka 1994.

2. N. Goodman, Wstęp do socjologii, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka 1997.

3. Z. Ziembiński, Elementy socjologii, Poznań: Wydawnictwo: Ars Boni et Aequi 1994.

4. P.Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków: Wydawnictwo ZNAK 2012.

5. B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa: Oficyna Naukowa 2003.

6. F. Znaniecki, Socjologia wychowania, Warszawa 2001.

7. E. Lisowska, Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie, Szkoła Główna Handlowa, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2008.

8. C. M. Renzetti, D. Curran, Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

9. A. Giddens, Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

10. E. Kramkowska, Człowiek stary jako ofiara przemocy w rodzinie, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2017.

11. A. Leszczyńska-Rejchert, Starość człowieka w perspektywie instytucjonalnych form pomocy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2008.

12. J. A.Vincent, Ageing Contested: Anti-ageing Science and the Cultural Construction of Old Age, Sociology, Volume 40(4), 2006: 681– 698.

14. B. Szatur-Jaworska, P. Błędowski, M. Dzięgielewska (red.), Podstawy gerontologii społecznej, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRAJR 2006

Efekty uczenia się:

1. Wiedza: student ma uporządkowaną elementarną wiedzę na temat procesów społecznych. Zna wybrane koncepcje człowieka – przede wszystkim społeczne stanowiące teoretyczne podstawę pracy socjalnej. KA6_WG3

sposób weryfikacji efektu: egzamin pisemny

2. Ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych, więzi społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjami. KA6_WG5

sposób weryfikacji efektu: egzamin pisemny

3. Student zna definicję podstawowych problemów społecznych: posiada wiedzę dotyczącą ich mechanizmów, genezy, identyfikacji oraz strategii

ich rozwiązywania. KA6_WG6

sposób weryfikacji efektu: egzamin pisemny

4. Jest wyposażony w wiedzę dotyczącą kluczowych przemian i mechanizmów współczesnego świata; posiada wiedzę z dziedziny nauk społecznych wyjaśniającą funkcjonowanie motywów i wzorów ludzkich zachowań. KA6_WK4

sposób weryfikacji efektu: egzamin pisemny + wykonanie przez każdego studenta 2 konkretnych zadań (prac pisemnych) i zamieszczenie

ich na platformie Blackboard (etap kształcenia zdalnego)

4. Umiejętności: student potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działań w

pracy socjalnej w Polsce i w Unii Europejskiej. KA6_UW4

sposób weryfikacji efektu: dyskusja inicjowana przez prowadzącego wykład (etap wykładów prowadzonych w kontakcie bezpośrednim) + wykonanie przez każdego studenta 2 konkretnych zadań (prac pisemnych) i zamieszczenie

ich na platformie Blackboard (etap kształcenia zdalnego)

5. Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pracy socjalnej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania, interpretowania problemów społecznych z zastosowaniem strategii ich rozwiązywania KA6_UW5

sposób weryfikacji efektu: dyskusja w trakcie wykładu (etap wykładów prowadzonych w kontakcie bezpośrednim) + egzamin pisemny + wykonanie przez każdego studenta 2 konkretnych zadań (prac pisemnych) i zamieszczenie

ich na platformie Blackboard (etap kształcenia zdalnego)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia wykładu jest:

a) wykonanie 2 zadań (przygotowanie konkretnych prac pisemnych) i zamieszczenie ich na platformie Blackboard - za każdą pracę student może uzyskać maksymalnie 5 pkt.

b) zaliczenie testu kończącego wykłady - będzie to test składający się z pytań zamkniętych - maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia to 32 - test zostanie udostępniony studentom na platformie Blackboard

Łącznie, za wymienione aktywności, student może uzyskać 42 pkt. Aby zaliczyć przedmiot musi zgromadzić 51% wszystkich punktów, tj. 22 pkt.

Oceny przewidziane za konkretną liczbę punktów:

22-25 pkt. - ocena: dostateczny

26-29 pkt. - ocena: dostateczny plus

30-33 pkt. - ocena: dobry

34-48 pkt. - ocena: dobry plus

39-42 pkt. - ocena: bardzo dobry

Podczas wykładów sprawdzana jest obecność. Student ma prawo do jednej nieobecności, każdą kolejną musi zaliczyć przygotowując notatkę z zadanego mu materiału.

Weryfikacja obecności studenta podczas każdego wykładu odbywającego się w trybie kształcenia zdalnego, będzie polegała na wykonaniu przez studenta krótkiego testu dotyczącego treści omawianych podczas danego wykładu. Aby zaliczyć test, student musi uzyskać min. 50% pkt. możliwych do zdobycia (student nieobecny na zajęciach nie musi wykonywać testu).

Dodatkowo, będą generowane raporty obecności studentów podczas każdej sesji, stanowiące narzędzie dostępne na platformie Blackboard Collaborate

Zakres tematów:

1. Czym jest socjologia, czyli o istocie i początkach socjologii, jej twórcach i metodach. Wybrane teorie socjologiczne.

2. Proces socjalizacji - przebieg, uwarunkowania i efekty socjalizacji. Perspektywa pracownika socjalnego.

3. Zmienność społeczna, rozwój, postęp, nowoczesność i globalizacja a praca socjalna.

4. Starzejące się społeczeństwo polskie z perspektywy pracy socjalnej.

5. Kobiety, mężczyźni, społeczeństwo. Płeć biologiczna i płeć kulturowa.

6. Emocje w codziennej pracy pracownika socjalnego z perspektywy socjologii emocji.

Metody dydaktyczne:

Podczas wykładów wykorzystywane będą:

- prezentacja multimedialna

- materiały edukacyjne np. filmiki inicjujące dyskusję

- dyskusja

Na etapie kształcenia zdalnego, wykłady odbywają się z wykorzystaniem platformy Blackboard Collaborate

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 8:30 - 10:00, sala A209
Emilia Kramkowska 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.