Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia kulturowa 380-S2-1YAKU
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Antropologia kultury: zagadnienia i wybór tekstów, [red.] A. Mencwel, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.

Barnard A., Antropologia. Zarys teorii i historii, PIW, Warszawa 2006.

Deliege R., Historia antropologii: szkoły, autorzy, teorie, Oficyna Naukowa, Warszawa 2011.

Eller J. D., Antropologia kulturowa. Globalne siły, lokalne światy, WUJ, Kraków 2012.

Gajda J., Antropologia kulturowa. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009.

Nowicka E., Świat człowieka - świat kultury, PWN, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

KA7_WG6 - ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym

KA7_WG7 - ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach istotnych z punktu widzenia procesów edukacyjnych

KA7_WK2 - ma uporządkowaną wiedzę o kulturowych uwarunkowaniach procesów edukacyjnych

KA7_UW1 - posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji (z wykorzystaniem nowoczesnych technologii) na temat zjawisk społecznych rozmaitej natury, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych

KA7_UW2 - potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych

KA7_UO2 - ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji edukacyjnych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań

KA7_KK1 - ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego

KA7_KO1 - jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą (w tym dotyczące ochrony własności intelektualnej); poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zalicza pozytywnie napisany egzamin, przeprowadzony zdalnie, w formie testu zamkniętego. Ocenę pozytywną z egzaminu gwarantuje uzyskanie przez studenta 51% punktów za udzielenie poprawnych odpowiedzi na pytania testu. Egzamin odbywa się za pomocą komunikatora Teams z wykorzystaniem aplikacji Forms. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Zakres tematów:

1. Metodologiczne zagadnienia antropologii kulturowej

2. Rozumienie kultury i wizje bytu ludzkiego

3. Czas i przestrzeń w kulturze

4. Rodzaje kultur

5. Tradycja i jej znaczenie w życiu człowieka

6. Małżeństwo i rodzina w ujęciu antropologii kulturowej

7. Antropologia i aksjologia

Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (parzyste), 15:30 - 17:00, sala C01
Lidia Dakowicz 112/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.