Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Globalizacja w gospodarce światowej 330-MS2-2GGS
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

D. Rodrik, Jedna ekonomia, wiele recept. Globalizacja, instytucje i wzrost gospodarczy. Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2011.

J. E. Stiglitz, Globalizacja. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

E. Polak, Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne, Difin SA, Warszawa 2009.

J. A. Scholte, Globalizacja: krytyczne wprowadzenie, Oficyna Wydawnicza Humanista, Sosnowiec 2006.

D. Claes, C. Knutsen, Governing the global economy, Routledge, London 2011.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

A. Bąkiewicz, U. Żuławska (red.), Rozwój w dobie globalizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.

N. Wapshott, Keynes kontra Hayek - spór, który zdefiniował współczesną ekonomię, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2013.

J. E. Stiglitz, Cena nierówności, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

2GGS_W01 - egzamin końcowy

2GGS_W02 - egzamin końcowy

2GGS_W03 - egzamin końcowy

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

- egzamin końcowy pisemny (w formie testu na platformie MS Teams) w zakresie tematyki poruszanej na wykładach. Student powinien uzyskać przynajmniej 51% możliwych do zdobycia punktów.

Zakres tematów:

1. Ogólna charakterystyka globalizacji.

2. Istota, geneza i podstawowe problemy procesu globalizacji.

3. Uwarunkowania instytucjonalne.

4. Rynki finansowe. Kryzysy finansowe.

5. Przepływy kapitałowe w gospodarce światowej.

6. Kapitał ludzki.

7. Korporacje transnarodowe – ich rola i funkcjonowanie.

8. Gospodarki narodowe – granice suwerenności.

9. Gospodarka oparta na wiedzy.

10. Globalizacja a trwałość demokracji.

11. Procesy integracji a globalizacja.

12. Źródła i uwarunkowania dążeń integracyjnych.

13. Przykłady tendencji integracyjnych na świecie i płynące stąd doświadczenia.

14. Teorie ekonomii wobec procesów globalizacyjnych.

15. Perspektywy procesu globalizacji.

Metody dydaktyczne:

W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy MS TEAMS: wykład informacyjny i konwersatoryjny.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Marek Proniewski, Arkadiusz Niedźwiecki 26/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)