Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka pracy naukowej 330-MS2-1MET
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 14
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

D. Kiełczewski, A.Matel (red.) "Poznanie naukowe w procesie kreowania wiedzy ekonomicznej", UwB, Białystok 2017

W. Krajewski, "Prawa nauki. Przegląd zagadnień metodologicznych i filozoficznych" Wyd. ksiązka i Wiedza, Warszawa 1998

J. Zieliński "Metodologia pracy naukowej", Wyd. ASPRA, warszawa 2012

J. Apanowicz, "Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej", Wyd. Difin, Warszawa 2005

R. Zenderowski "Praca magisterska. Licencjat" CEDEWU, Warszawa, b.r.w.

V. Smith, "Economics in the laboratory", "Journal of Economic Prespective 1994, nr 8.

Efekty uczenia się:

Umiejętności

MET -U01 - Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania prac pisemnych z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych- ocena projektu badawczego

MET2 - U02 - Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych z obszaru międzynarodowych stosunków gospodarczych, w tym posługując się językiem obcym na poziomie B2+ - prezentacja projektu

MET - U03

Wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych do proponowania rozwiązań i samodzielnego rozstrzygania konkretnych problemów- ocena pracy na ćwiczeniach

MET-U04

Potrafi wykorzystać w praktyce i w pracach badawczych zdobytą wiedzę z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz ocenić przydatność zdobytej wiedzy- ocena pracy na ćwiczeniach, projekt pracy magisterskiej

Kompetencje

KP7_KK1

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności,rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego ze względun a dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie; potrafi inspirowa ćiorganizować proces uczenia się innych osób.- ocena pracy na ćwiczeniach

KP7_KK2

potrafisamodzielnieikrytycznieuzupełniaćidoskonalićnabytąwiedzę i umiejętności rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny- ocena pracy na ćwiczeniach ocena projektu pracy magisterskiej

KP7_KO2

Wykazuje postawę kreatywności,innowacyjności i przedsiębiorczości w podejmowanej aktywności społeczno-gospodarczej- ocen apracy na ćwiczeniach, ocena projektu pracy magisterskiej

Metody i kryteria oceniania:

Ocena projektu w formie opracowania planów badawczych przez studentów (0-10 pkt., na ocenę pozytywną wymagane 6 pkt.)

Ocena pracy na ćwiczeniach (0-3 pkt.)

Ostateczna ocena z ćwiczeń jest łączną oceną za obydwie formy aktywności:

6 pkt. - dst

8 pkt. - dst+

9 pkt. - db

10 pkt. - db+

11 pkt. - bdb

Zakres tematów:

1. Przegląd metod badań naukowych

2. Praca z tekstem- sporządzanie notatek i wyciągów z literatury

3. Zasady prowadzenia obserwacji naukowej

4. Zasady sporządzania kwestionariusza

5. Opracowywanie danych statystycznych

6. Redagowanie tekstu naukowego

7. Prezentacja i omówienie przygotowanych projektów

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia praktyczne z zakresu poszukiwania i analizy danych oraz tworzenia tekstów naukowych

Praca w grupach

Dyskusja wspomagana prezentacją multimedialną

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi piątek (parzyste), 9:45 - 11:15, sala 205
Edyta Sidorczuk-Pietraszko 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.