Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka pracy naukowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS2-1MET Kod Erasmus / ISCED: 14.601 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Metodyka pracy naukowej
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 2L stac. II st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty obowiązkowe
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 1 rok 2 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kształcenia ogólnego
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest przyswojenie przez studenta podstawowych wiadomości z zakresu metodyki pracy naukowej. Przedmiot ten jest niezbędny dla poprawnego przygotowania merytorycznego, formalnego i językowego pracy magisterskiej oraz do prowadzenia poprawnych badań i analiz w toku studiów, w tym prac cząstkowych (semestralnych) w ramach zaliczanych przedmiotów. Przedmiot dostarcza wiedzy na temat procesów poznawczych oraz uczy poprawnego rozumowania naukowego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

W trakcie przedmiotu student przyswaja kategorię wiedzy, w tym przede wszystkim wiedzy naukowej. Poznaje istotę nauki, w szczególności nauki ekonomicznej. zasady prowadzenia badań naukowych, metody badań naukowych, postępowanie badawcze, wymogi formalne, merytoryczne i etyczne w odniesieniu do pracy naukowej, a także zapoznaje się z procesem konstruowania i pisania pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Profil studiów- ogólnoakademicki

Rodzaj studiów- stacjonarne

Przedmiot- obowiązkowy, kształcenia ogólnego

Dziedzina- nauki społeczne, metodologia badań

Rok studiów/semestr: I/I (zimowy)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 16 godzin wykładu/14 godzin ćwiczeń

Metody: wykład z wykorzystaniem multimediów, praca na ćwiczeniach, sporządzenie projektu semestralnego, dyskusja, prezentacja projektu (ustna)

Punkty ECTS-3

Wskaźniki ilościowe

Aktywność studenta:

Udział w wykładach – 16 godz.

Udział w ćwiczeniach – 14 godz.

Przygotowanie się do wykładu - 8 godz.

Przygotowanie się do ćwiczeń - 14 godz.

Udział w konsultacjach – 4 godz.

Przygotowanie pracy końcowej - 24 godz.

Przygotowanie do testu wiedzy – 8 godz.

Test wiedzy – 1 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 35 godz., 1,5 ECTS

o charakterze praktycznym – 52 godz.

Literatura:

D. Kiełczewski, A.Matel (red.) "Poznanie naukowe w procesie kreowania wiedzy ekonomicznej", UwB, Białystok 2017

W. Krajewski, "Prawa nauki. Przegląd zagadnień metodologicznych i filozoficznych" Wyd. ksiązka i Wiedza, Warszawa 1998

J. Zieliński "Metodologia pracy naukowej", Wyd. ASPRA, warszawa 2012

J. Apanowicz, "Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej", Wyd. Difin, Warszawa 2005

R. Zenderowski "Praca magisterska. Licencjat" CEDEWU, Warszawa, b.r.w.

V. Smith, "Economics in the laboratory", "Journal of Economic Prespective 1994, nr 8.

Efekty uczenia się:

Wiedza

2MPN_W1 - Zna w sposób pogłębiony metodologię nauk społecznych, w tym wybrane metody i narzędzia badawcze, w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych (KP7_WG5)

2MPN_W2 - Ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako podmiocie badań naukowych, o roli nauki i naukowców w życiu społecznym i gospodarczym (KP7_WK1)

2MPN_W3 Ma pogłębioną wiedzę na temat norm i zasad (prawnych, organizacyjnych, etycznych) pracy naukowej (KP7_WK2)

Umiejętności

2MPN_U1 Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych, w tym posługując się językiem obcym (KP7_UW3, KP7_UK1)

2MPN_U2 Wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu metodologii badań do proponowania rozwiązań i samodzielnego rozstrzygania konkretnych problemów naukowych (KP7_UO2)

2MPN_U3 Potrafi wykorzystać w praktyce i w pracach badawczych zdobytą wiedzę z zakresu metodologii badań naukowych oraz ocenić przydatność zdobytej wiedzy (KP7_UU1)

Kompetencje

2MPN_K1 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego (KP7_KK1)

2MPN_K2 potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny (KP7_KK2)

2MPN_K2 wykazuje kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość

w podejściu do rozwiązywania problemów naukowych i poszukiwaniu źródeł wiedzy (KP7_KO2)

Metody i kryteria oceniania:

Test pisemny wiedzy z zakresu wykładu, praca końcowa w postaci projektu badawczego

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kiełczewski
Prowadzący grup: Dariusz Kiełczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Sidorczuk-Pietraszko
Prowadzący grup: Edyta Sidorczuk-Pietraszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kształcenia ogólnego
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Literatura:

D. Kiełczewski, A.Matel (red.) "Poznanie naukowe w procesie kreowania wiedzy ekonomicznej", UwB, Białystok 2017

W. Krajewski, "Prawa nauki. Przegląd zagadnień metodologicznych i filozoficznych" Wyd. ksiązka i Wiedza, Warszawa 1998

J. Zieliński "Metodologia pracy naukowej", Wyd. ASPRA, warszawa 2012

J. Apanowicz, "Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej", Wyd. Difin, Warszawa 2005

R. Zenderowski "Praca magisterska. Licencjat" CEDEWU, Warszawa, b.r.w.

V. Smith, "Economics in the laboratory", "Journal of Economic Prespective 1994, nr 8.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.