Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka pracy naukowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS2-1MET Kod Erasmus / ISCED: 14.601 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Metodyka pracy naukowej
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 2L stac. II st. studia międzynarodowych stosunków gospodarczych - przedmioty obowiązkowe
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 1 rok 2 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest przyswojenie przez studenta podstawowych wiadomości z zakresu metodyki pracy naukowej. Przedmiot ten jest niezbędny dla poprawnego przygotowania merytorycznego, formalnego i jeżykowego pracy magisterskiej oraz do nabycia umiejętności prowadzenia poprawnych badań i analiz w toku studiów, w przym przygotowanych prac cząstkowych (semestralnych) w ramach zaliczanych przedmiotów. Przedmiot wprowadzania w tajniki procesów poznawczych oraz uczy poprawnego rozumowania naukowego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie przedmiotu student przyswaja kategorię wiedzy, wtym przede wszystkim wiedzy naukowej. Poznaje istotę nauki, w szcególności nauki ekonomicznej. zasady prowadzenia badań naukowych, metody badań naukowych, postępowanie badawcze, wymogi formalne, merytoryczne i etyczne w odniesieniu do pracy naukowej, a także zapoznaje się z procesem konsktruowania i pisania pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Profil studiów- adakemicki

Rodzaj studiów- stacjonarne

Przedmiot- obowiązkowy

Dziedzina- nauki społeczne, metodologia badań

Rok studiów/semestr: I/I(zimowy)

16 godzin wykładu/14 godzin ćwiczeń

Metody: wykład z wykorzystaniem multumediów, praca na ćwiczeniach, sporządzenie projektu semestralnego, dyskusja, prezentacja projektu (ustna)

PUnkty ECTS-3

W zakres przedmiotu wchodzą następujące zagadnienia:

1) Wiedza- pojęcie, rodzaje wiedzy, specyfikę wiedzy naukowej

2) Nauka- pojecie nauki, historia nauki, funkcje społeczne nauki, przesłanki rozwoju nauki, kasyfikację nauk

3) Ekonomia jako nauka- opis przedmiotu i zakresu badań ekonomicznych, filozofię uprawiania ekonomii jako nauki, modele uprawomocniania wiedzy ekonomicznej (konstruowania teorii ekonomicznych

4) Metody badań naukowych- obserwacja, eksperyment, sondaż diagnostyczny, wywiad, studium przypadku, metoda monograficzna, analiza literatury, krytyka materiałów źródłowych, metody statystyczne, wnioskowanie (analiza, synteza, indukcja, dedukcja)

5) Postępowanie badawcze- okreslenie problemu naukowego i badawczego, tematyki pracy, zasady doboru literatury i pracy z tekstem naukowym, dobór metod badań i sposoby postępowań badawczych

6) Pozanie zasad etyki badań naukowych- plagiat, autoplagiat, nierzetelność badań

7) Zasady pisarstwa naukowego- struktura planu pracy, kolejność rozdziałów, styl pisarski, opracowanie elementów nietekstowych (przypisy, bibliografią, tabele, rysunki, wykresy, schematy itd.)

8) Poznanie kryteriów recenzowania prac i wymogów uczelnianych wobec pracy magisterskiej

Literatura:

D. Kiełczewski, A.Matel (red.) "Poznanie naukowe w procesie kreowania wiedzy ekonomicznej", UwB, Białystok 2017

W. Krajewski, "Prawa nauki. Przegląd zagadnień metodologicznych i filozoficznych" Wyd. ksiązka i Wiedza, Warszawa 1998

J. Zieliński "Metodologia pracy naukowej", Wyd. ASPRA, warszawa 2012

J. Apanowicz, "Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej", Wyd. Difin, Warszawa 2005

R. Zenderowski "Praca magisterska. Licencjat" CEDEWU, Warszawa, b.r.w.

V. Smith, "Economics in the laboratory", "Journal of Economic Prespective 1994, nr 8.

Efekty uczenia się:

Wiedza

KP7_WG5

Zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia badawcze, w tym techniki pozyskiwania danych, w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz modelowania struktur gospodarczych i procesów w nich zachodzących- test pisemny

KP7_WK1

Ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy kultury oraz pogłębioną w odniesieniu do aktywności człowieka w międzynarodowym podziale pracy

KP7_WK2- test pisemny

Ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych systemów norm i reguł (prawnych,organizacyjnych,etycznych) kształtujących działania podmiotów na arenie międzynarodowej i rządzących nimi prawidłowościach -test pisemny

Umiejętności

KP7_UW3

Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania prac pisemnych z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych

KP7_UK1

Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych z obszaru międzynarodowych stosunków gospodarczych, w tym posługując się językiem obcym na poziomie B2+

KP7_UO2

Wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych do proponowania rozwiązań i samodzielnego rozstrzygania konkretnych problemów

KP7_UU1

Potrafi wykorzystać w praktyce i w pracach badawczych zdobytą wiedzę z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz ocenić przydatność zdobytej wiedzy

Kompetencje

KP7_KK1

maświadomośćpoziomuswojejwiedzyiumiejętności,rozumiepotrzebęciągłegodokształcaniasięzawodowegoirozwojuosobistegozewzględunadynamikęprocesówrynkowychispołecznychzachodzącychwświecie;potrafiinspirowaćiorganizować proces uczenia się innych osób.

KP7_KK2

potrafisamodzielnieikrytycznieuzupełniaćidoskonalićnabytąwiedzę i umiejętności rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny

KP7_KO2

Wykazuje postawę kreatywności,innowacyjności i przedsiębiorczości w podejmowanej aktywności społeczno-gospodarczej

Metody i kryteria oceniania:

Test pisemny, metryczka projektu pracy magisterskiej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kiełczewski
Prowadzący grup: Dariusz Kiełczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Sidorczuk-Pietraszko
Prowadzący grup: Edyta Sidorczuk-Pietraszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.