Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka pracy naukowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS2-1MET
Kod Erasmus / ISCED: 14.601 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metodyka pracy naukowej
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 2 stopień 1 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kształcenia ogólnego
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest pogłębienie przez studentów wiedzy i umiejętności z zakresu metodyki pracy naukowej. Przedmiot ten jest niezbędny dla poprawnego przygotowania merytorycznego, formalnego i językowego pracy magisterskiej oraz do prowadzenia poprawnych badań i analiz w toku studiów, w tym prac cząstkowych (semestralnych) w ramach zaliczanych przedmiotów. Przedmiot dostarcza wiedzy na temat procesów poznawczych oraz służy uporządkowaniu wiedzy i umiejętności niezbędnych do poprawnego rozumowania naukowego.

W trakcie przedmiotu student w pogłębionym stopniu poznaje kategorię wiedzy, w tym przede wszystkim wiedzy naukowej, istotę nauki, w szczególności nauki ekonomicznej. Student pogłębia swoją wiedzę i umiejętności dotyczące zasad prowadzenia badań naukowych, metod badań naukowych, postępowania badawczego, wymogów formalnych, merytorycznych i etycznych w pracy naukowej. Zapoznaje się z procesem konstruowania i pisania pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Profil studiów- ogólnoakademicki

Rodzaj studiów- stacjonarne

Przedmiot- obowiązkowy, Moduł I. Przedmioty kształcenia ogólnego

Rok studiów/semestr: I/I (zimowy)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 16 godzin wykładu + 14 godzin ćwiczeń

Metody: wykład z wykorzystaniem multimediów, praca na ćwiczeniach, sporządzenie projektu semestralnego, dyskusja, prezentacja projektu (ustna)

Punkty ECTS-3

Wskaźniki ilościowe

Aktywność studenta:

Udział w wykładach – 16 godz.

Udział w ćwiczeniach – 14 godz.

Przygotowanie się do ćwiczeń - 8 godz.

Udział w konsultacjach – 6 godz.

Przygotowanie pracy końcowej - 22 godz.

Przygotowanie do testu wiedzy – 8 godz.

Test wiedzy – 2 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela i studentów – 59 godz., (2,36 ECTS)

o charakterze praktycznym – 50 godz. (2 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Zieliński "Metodologia pracy naukowej", Wyd. ASPRA, warszawa 2012

J. Apanowicz, "Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej", Wyd. Difin, Warszawa 2005

Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, Poznań 2001

Literatura uzupełniająca:

D. Kiełczewski, A.Matel (red.) "Poznanie naukowe w procesie kreowania wiedzy ekonomicznej", UwB, Białystok 2017

W. Krajewski, "Prawa nauki. Przegląd zagadnień metodologicznych i filozoficznych" Wyd. ksiązka i Wiedza, Warszawa 1998

R. Zenderowski "Praca magisterska. Licencjat" CEDEWU, Warszawa, b.r.w.

V. Smith, "Economics in the laboratory", "Journal of Economic Prespective 1994, nr 8.

Efekty uczenia się:

Wiedza

2MPN_W1 - Zna w sposób pogłębiony metodologię nauk społecznych, w tym wybrane metody i narzędzia badawcze oraz techniki pozyskiwania danych, w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych (KP7_WG5)

2MPN_W2 - Ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako podmiocie badań naukowych, o roli nauki i naukowców w życiu społecznym i gospodarczym oraz rozumie fundamentalne dylematy współczesności z tym związane (KP7_WK1)

2MPN_W3 Ma pogłębioną wiedzę na temat norm i zasad (prawnych, organizacyjnych, etycznych) pracy naukowej (KP7_WK2)

Umiejętności

2MPN_U1 potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z metodologii badań do formułowania i testowania hipotez badawczych związanych z prostymi problemami badawczymi z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych, pracując indywidualnie i w zespole (KP7_UW3, KP7_UO2)

2MPN_U2 Posiada pogłębioną umiejętność formułowania i wypowiadania własnych opinii w formie prac pisemnych, wystąpień ustnych oraz uczestniczenia w dyskusji z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych, w tym posługując się językiem obcym (KP7_UK1, KP7_UK2)

2MPN_U3 potrafi współpracować z innymi osobami w ramach prac zespołowych, rozwiązując konkretne problemy z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych, a także podejmować w zespołach wiodącą rolę (KP7_UO2)

2MPN_U4 Umie samodzielnie planować i realizować proces własnego uczenia się a także inspirować i organizować uczenie się innych osób, potrafi oceniać przydatność zdobytej wiedzy z zakresu metodologii badań i wykorzystywać ją w praktyce (KP7_UU1)

Kompetencje

2MPN_K1 jest zdolny do krytycznej oceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę i jest gotów do ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, w tym do zasięgania opinii ekspertów (KP7_KK1)

2MPN_K2 potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu metodologii badań, rozszerzając je o wymiar interdyscyplinarny, a także zasięgając w razie potrzeby opinii ekspertów (KP7_KK2)

2MPN_K3 wykazuje kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość w podejściu do rozwiązywania problemów naukowych i poszukiwaniu źródeł wiedzy (KP7_KO2)

Metody i kryteria oceniania:

Test pisemny wiedzy z zakresu wykładu, praca końcowa w postaci projektu badawczego

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)