Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka pracy naukowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS2-1MET
Kod Erasmus / ISCED: 14.601 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metodyka pracy naukowej
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 2 stopień 1 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kształcenia ogólnego
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest pogłębienie przez studentów wiedzy i umiejętności z zakresu metodyki pracy naukowej. Przedmiot ten jest niezbędny dla poprawnego przygotowania merytorycznego, formalnego i językowego pracy magisterskiej oraz do prowadzenia poprawnych badań i analiz w toku studiów, w tym prac cząstkowych (semestralnych) w ramach zaliczanych przedmiotów. Przedmiot dostarcza wiedzy na temat procesów poznawczych oraz służy uporządkowaniu wiedzy i umiejętności niezbędnych do poprawnego rozumowania naukowego.

W trakcie przedmiotu student w pogłębionym stopniu poznaje kategorię wiedzy, w tym przede wszystkim wiedzy naukowej, istotę nauki, w szczególności nauki ekonomicznej. Student pogłębia swoją wiedzę i umiejętności dotyczące zasad prowadzenia badań naukowych, metod badań naukowych, postępowania badawczego, wymogów formalnych, merytorycznych i etycznych w pracy naukowej. Zapoznaje się z procesem konstruowania i pisania pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Profil studiów- ogólnoakademicki

Rodzaj studiów- stacjonarne

Przedmiot- obowiązkowy, Moduł I. Przedmioty kształcenia ogólnego

Rok studiów/semestr: I/I (zimowy)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 16 godzin wykładu + 14 godzin ćwiczeń

Metody: wykład z wykorzystaniem multimediów, praca na ćwiczeniach, sporządzenie projektu semestralnego, dyskusja, prezentacja projektu (ustna)

Punkty ECTS-3

Wskaźniki ilościowe

Aktywność studenta:

Udział w wykładach – 16 godz.

Udział w ćwiczeniach – 14 godz.

Przygotowanie się do ćwiczeń - 8 godz.

Udział w konsultacjach – 6 godz.

Przygotowanie pracy końcowej - 22 godz.

Przygotowanie do testu wiedzy – 8 godz.

Test wiedzy – 2 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela i studentów – 59 godz., (2,36 ECTS)

o charakterze praktycznym – 50 godz. (2 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Zieliński "Metodologia pracy naukowej", Wyd. ASPRA, warszawa 2012

J. Apanowicz, "Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej", Wyd. Difin, Warszawa 2005

Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, Poznań 2001

Literatura uzupełniająca:

D. Kiełczewski, A.Matel (red.) "Poznanie naukowe w procesie kreowania wiedzy ekonomicznej", UwB, Białystok 2017

W. Krajewski, "Prawa nauki. Przegląd zagadnień metodologicznych i filozoficznych" Wyd. ksiązka i Wiedza, Warszawa 1998

R. Zenderowski "Praca magisterska. Licencjat" CEDEWU, Warszawa, b.r.w.

V. Smith, "Economics in the laboratory", "Journal of Economic Prespective 1994, nr 8.

Efekty uczenia się:

Wiedza

2MPN_W1 - Zna w sposób pogłębiony metodologię nauk społecznych, w tym wybrane metody i narzędzia badawcze oraz techniki pozyskiwania danych, w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych (KP7_WG5)

2MPN_W2 - Ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako podmiocie badań naukowych, o roli nauki i naukowców w życiu społecznym i gospodarczym oraz rozumie fundamentalne dylematy współczesności z tym związane (KP7_WK1)

2MPN_W3 Ma pogłębioną wiedzę na temat norm i zasad (prawnych, organizacyjnych, etycznych) pracy naukowej (KP7_WK2)

Umiejętności

2MPN_U1 potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z metodologii badań do formułowania i testowania hipotez badawczych związanych z prostymi problemami badawczymi z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych, pracując indywidualnie i w zespole (KP7_UW3, KP7_UO2)

2MPN_U2 Posiada pogłębioną umiejętność formułowania i wypowiadania własnych opinii w formie prac pisemnych, wystąpień ustnych oraz uczestniczenia w dyskusji z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych, w tym posługując się językiem obcym (KP7_UK1, KP7_UK2)

2MPN_U3 potrafi współpracować z innymi osobami w ramach prac zespołowych, rozwiązując konkretne problemy z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych, a także podejmować w zespołach wiodącą rolę (KP7_UO2)

2MPN_U4 Umie samodzielnie planować i realizować proces własnego uczenia się a także inspirować i organizować uczenie się innych osób, potrafi oceniać przydatność zdobytej wiedzy z zakresu metodologii badań i wykorzystywać ją w praktyce (KP7_UU1)

Kompetencje

2MPN_K1 jest zdolny do krytycznej oceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę i jest gotów do ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, w tym do zasięgania opinii ekspertów (KP7_KK1)

2MPN_K2 potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu metodologii badań, rozszerzając je o wymiar interdyscyplinarny, a także zasięgając w razie potrzeby opinii ekspertów (KP7_KK2)

2MPN_K3 wykazuje kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość w podejściu do rozwiązywania problemów naukowych i poszukiwaniu źródeł wiedzy (KP7_KO2)

Metody i kryteria oceniania:

Test pisemny wiedzy z zakresu wykładu, praca końcowa w postaci projektu badawczego

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Sidorczuk-Pietraszko
Prowadzący grup: Edyta Sidorczuk-Pietraszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kształcenia ogólnego
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Literatura:

D. Kiełczewski, A.Matel (red.) "Poznanie naukowe w procesie kreowania wiedzy ekonomicznej", UwB, Białystok 2017

W. Krajewski, "Prawa nauki. Przegląd zagadnień metodologicznych i filozoficznych" Wyd. ksiązka i Wiedza, Warszawa 1998

J. Zieliński "Metodologia pracy naukowej", Wyd. ASPRA, warszawa 2012

J. Apanowicz, "Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej", Wyd. Difin, Warszawa 2005

R. Zenderowski "Praca magisterska. Licencjat" CEDEWU, Warszawa, b.r.w.

V. Smith, "Economics in the laboratory", "Journal of Economic Prespective 1994, nr 8.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Poskrobko
Prowadzący grup: Tomasz Poskrobko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kształcenia ogólnego
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Literatura:

D. Kiełczewski, A.Matel (red.) "Poznanie naukowe w procesie kreowania wiedzy ekonomicznej", UwB, Białystok 2017

W. Krajewski, "Prawa nauki. Przegląd zagadnień metodologicznych i filozoficznych" Wyd. ksiązka i Wiedza, Warszawa 1998

J. Zieliński "Metodologia pracy naukowej", Wyd. ASPRA, warszawa 2012

J. Apanowicz, "Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej", Wyd. Difin, Warszawa 2005

R. Zenderowski "Praca magisterska. Licencjat" CEDEWU, Warszawa, b.r.w.

V. Smith, "Economics in the laboratory", "Journal of Economic Prespective 1994, nr 8.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)