Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Regionalizacja współpracy gospodarczej 330-MS2-1RWG
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa i uzupełniająca (wybrane pozycje - szczegóły zostaną przekazane bezpośrednio przez prowadzących ćwiczenia): 1. Bazy danych statystycznych Organizacji Narodów Zjednoczonych, Banku Światowego, OECD, UNCTAD, MFW, WTO, EUROSTAT 2. Czerewacz-Filipowicz K., Konopelko A., Regional Integration Processes in the Commonwealth of Independent States. Economic and Political Factors, Springer 2017. 3. Czerewacz-Filipowicz K., Regionalizm i regionalizacja w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, Politechnika Białostocka, Białystok 2016. 4. Czernichowski K., Integracja Afrykańska – uwarunkowania, formy współpracy, instytucje, CeDeWu, Warszawa 2010. 5. Gawrycki M.F. (red.), Procesy integracyjne w Ameryce Łacińskiej, Difin, Warszawa 2007. 6. Hirata H., Kose M.A., Otrok Ch., Regionalization vs. Globalization, International Monetary Fund, 2013, https://www.imf.org/external/pubs/ ft/wp/2013/wp1319.pdf 7. Hughes J., Sasse G., Gordon C., Houndmills, Europeanization and regionalization in the EU’s enlargement to Central and Eastern Europe : the myth of conditionality, Basingstoke, Hampshire ; New York : Palgrave Macmillan, 2004. 8. Jędrzejczyk-Kuliniak K, Kwieciński L., Michalski B., Stadtmuller E. (red.), Regionalizacja w stosunkach międzynarodowych. Aspekty polityczno-gospodarcze, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008. 9. Klecha-Tylec K., Regionalizm w teorii i praktyce państw Azji Wschodniej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013. 10. Miklaszewski S., Molendowski E., Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków, Difin, Warszawa 2009. 11. Orłowska R., Żałądkiewicz K. (red.), Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, PWE, Warszawa 2012. 12. Oziewicz E. (red.), Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej, PWN, Warszawa 2001. 13. Rymarczyk J., Wróblewski M. (red.), Pozaeuropejskie ugrupowania integracyjne, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2006. 14. Skulska B., Domiter M., Michalczyk W. (red.), Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.

Efekty uczenia się:

1RWG_W01 - dyskusja prezentacje

1RWG_U01 -prezentacje

1RWG_K01 - dyskusja, praca w grupach

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową będzie miała wpływ aktywność studentów podczas zajęć oraz jakość zaprezentowanego podczas konwersatorium referatu ustnego, przygotowywanego w grupach (2-3 osobowych). Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach (dopuszczalna jest 1 nieobecność w semestrze). Nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach. Więcej niż 2 nieusprawiedliwione nieobecności wpływają na obniżenie oceny o pół stopnia. Brak zaliczenia konwersatorium następuje w przypadku opuszczenia przez studenta, bez usprawiedliwienia, min. połowy obowiązkowych zajęć.

Zakres tematów:

1.Organizacja międzynarodowa. Definicja, rodzaje. Szczegółowe omówienie charakterystyki dwóch wybranych organizacji międzynarodowych

2.Bank Światowy, Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych. Szczegółowa charakterystyka porównawcza wskazanych organizacji

3.OECD, ONZ. Szczegółowa charakterystyka porównawcza wskazanych organizacji

4.Handel zagraniczny krajów Unii Europejskiej. Analiza wielkości handlu międzynarodowego krajów UE (handel wewnątrzunijny, handel zewnętrzny)

5.Bezpośrednie inwestycje zagraniczne pochodzące z krajów UE i goszczone w krajach UE. Charakterystyka i analiza danych statystycznych

6.Migracje międzynarodowe i ich znaczenie gospodarcze. Analiza kierunków współczesnych migracji

7.Gospodarcze ugrupowania integracyjne w Europie

8.Gospodarcze ugrupowania integracyjne w Ameryce Północnej

9.Gospodarcze ugrupowania integracyjne w Ameryce Południowej

10.Gospodarcze ugrupowania integracyjne w Azji

11.Gospodarcze ugrupowania integracyjne w Afryce

12.Ugrupowania integracyjne w regionie Australii i Oceanii

13.Charakterystyka KTN na przykładzie 4 wybranych podmiotów

14. Handel zagraniczny krajów ASEAN. Analiza i wnioski

15. NAFTA . Charakterystyk, efekty gospodarcze, prognoza rozwoju

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, praca w grupach, analiza danych statystycznych, prezentacje multimedialne, quizy multimedialne.

W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy MS Teams.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 18:30 - 20:00, sala 302
Dorota Roszkowska 28/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.