Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Regionalizacja współpracy gospodarczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS2-1RWG
Kod Erasmus / ISCED: 14.601 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Regionalizacja współpracy gospodarczej
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 2 stopień 1 rok
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie, w pogłębionym stopniu teorii i praktyki regionalizmu i regionalizacji, w tym wiedzy na temat funkcjonowania pomiotów gospodarki światowej oraz międzynarodowej współpracy gospodarczej w warunkach regionalizacji. Studenci nabywają wiedzę na temat procesów regionalizacji i globalizacji oraz czynników determinujących oba procesy. Zwrócona zostanie także uwaga na podobieństwa i różnice obu procesów oraz ich wpływ na współpracę międzynarodową. Przedmiot zakłada również nabycie przez studentów umiejętności analizy regionalnych przepływów handlowych i kapitałowych z wykorzystaniem ogólnodostępnych baz danych statystycznych. Po zaliczeniu przedmiotu student rozumie podstawowe mechanizmy integracji gospodarczej oraz potrafi omówić i wyjaśnić wpływ regionalizacji na rozwój międzynarodowej współpracy gospodarczej.

Pełny opis:

PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki

FORMA STUDIÓW: stacjonarne

RODZAJ PRZEDMIOTU: kierunkowy (moduł 3)

DZIEDZINA: SPOŁECZNE

DYSCYPLINA: EKONOMIA I FINANSE

ROK STUDIÓW/ SEMESTR: rok I/ semestr 1

WYMAGANIA WSTĘPNE: brak

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: wykład - 15 h, konwersatorium 15 h

METODY DYDAKTYCZNE: wykład z wykorzystaniem prezentacji, angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas

wykładu i zadawania pytań; ćwiczenia: rozwiązywanie zadań, dyskusja

PUNKTY ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 15 h

- egzamin: 2 h

- udział w w konsultacjach: 4 h

- przygotowanie do egzaminu: 34 h

- udział w ćwiczeniach: 15 h

- przygotowanie do ćwiczeń: 20 h

- przygotowanie do kolokwium: 35 h

Łączny nakład pracy: 125 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela: liczba godzin 36 (ECTS: 1,4)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. K. Śledziewska, Regionalizm handlowy w XXI wieku : przesłanki teoretyczne i analiza empiryczna, UW, Warszawa 2012.

2. Miklaszewski S., Molendowski E., Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków, Difin, Warszawa 2009.

3. Hirata H., Kose M.A., Otrok Ch., Regionalization vs. Globalization, International Monetary Fund, 2013, https://www.imf.org/external/pubs/ ft/wp/2013/wp1319.pdf.

4. Jędrzejczyk-Kuliniak K, Kwieciński L., Michalski B., Stadtmuller E. (red.), Regionalizacja w stosunkach międzynarodowych. Aspekty polityczno-gospodarcze, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. Bazy danych statystycznych Organizacji Narodów Zjednoczonych, Banku Światowego, OECD, UNCTAD, MFW, WTO, EUROSTAT

2. Czerewacz-Filipowicz K., Regionalizm i regionalizacja w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, Politechnika Białostocka, Białystok 2016.

3. Klecha-Tylec K., Regionalizm w teorii i praktyce państw Azji Wschodniej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

4. Orłowska R., Żałądkiewicz K. (red.), Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, PWE, Warszawa 2012.

5. Skulska B., Domiter M., Michalczyk W. (red.), Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.

Efekty uczenia się:

1RWG_W01 Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu istotę złożonych zależności pomiędzy podmiotami gospodarki światowej, w szczególności w sferze handlu międzynarodowego oraz międzynarodowych przepływów czynników produkcji (KP7_WG3)

1RWG_U01 Student potrafi formułować oraz interpretować zjawiska i procesy gospodarcze i społeczne dokonujące się w gospodarce światowej w warunkach regionalizacji (KP7_UW1)

1RWG_K01 Student jest gotów do krytycznej oceny swojego poziomu wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę stałego uczenia się i rozwoju, w tym zasięgania opinii ekspertów ze względu na dynamikę procesów i zjawisk zachodzących w gospodarce światowej (KP7_KK1)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy: w formie pisemnej.

Konwersatorium: ocena referatu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)