Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Regionalizacja współpracy gospodarczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS2-1RWG
Kod Erasmus / ISCED: 14.601 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Regionalizacja współpracy gospodarczej
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 2 stopień 1 rok
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie, w pogłębionym stopniu teorii i praktyki regionalizmu i regionalizacji, w tym wiedzy na temat funkcjonowania pomiotów gospodarki światowej oraz międzynarodowej współpracy gospodarczej w warunkach regionalizacji. Studenci nabywają wiedzę na temat procesów regionalizacji i globalizacji oraz czynników determinujących oba procesy. Zwrócona zostanie także uwaga na podobieństwa i różnice obu procesów oraz ich wpływ na współpracę międzynarodową. Przedmiot zakłada również nabycie przez studentów umiejętności analizy regionalnych przepływów handlowych i kapitałowych z wykorzystaniem ogólnodostępnych baz danych statystycznych. Po zaliczeniu przedmiotu student rozumie podstawowe mechanizmy integracji gospodarczej oraz potrafi omówić i wyjaśnić wpływ regionalizacji na rozwój międzynarodowej współpracy gospodarczej.

Pełny opis:

PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki

FORMA STUDIÓW: stacjonarne

RODZAJ PRZEDMIOTU: kierunkowy (moduł 3)

DZIEDZINA: SPOŁECZNE

DYSCYPLINA: EKONOMIA I FINANSE

ROK STUDIÓW/ SEMESTR: rok I/ semestr 1

WYMAGANIA WSTĘPNE: brak

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: wykład - 15 h, konwersatorium 15 h

METODY DYDAKTYCZNE: wykład z wykorzystaniem prezentacji, angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas

wykładu i zadawania pytań; ćwiczenia: rozwiązywanie zadań, dyskusja

PUNKTY ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 15 h

- egzamin: 2 h

- udział w w konsultacjach: 4 h

- przygotowanie do egzaminu: 34 h

- udział w ćwiczeniach: 15 h

- przygotowanie do ćwiczeń: 20 h

- przygotowanie do kolokwium: 35 h

Łączny nakład pracy: 125 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela: liczba godzin 36 (ECTS: 1,4)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. K. Śledziewska, Regionalizm handlowy w XXI wieku : przesłanki teoretyczne i analiza empiryczna, UW, Warszawa 2012.

2. Miklaszewski S., Molendowski E., Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków, Difin, Warszawa 2009.

3. Hirata H., Kose M.A., Otrok Ch., Regionalization vs. Globalization, International Monetary Fund, 2013, https://www.imf.org/external/pubs/ ft/wp/2013/wp1319.pdf.

4. Jędrzejczyk-Kuliniak K, Kwieciński L., Michalski B., Stadtmuller E. (red.), Regionalizacja w stosunkach międzynarodowych. Aspekty polityczno-gospodarcze, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. Bazy danych statystycznych Organizacji Narodów Zjednoczonych, Banku Światowego, OECD, UNCTAD, MFW, WTO, EUROSTAT

2. Czerewacz-Filipowicz K., Regionalizm i regionalizacja w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, Politechnika Białostocka, Białystok 2016.

3. Klecha-Tylec K., Regionalizm w teorii i praktyce państw Azji Wschodniej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

4. Orłowska R., Żałądkiewicz K. (red.), Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, PWE, Warszawa 2012.

5. Skulska B., Domiter M., Michalczyk W. (red.), Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.

Efekty uczenia się:

1RWG_W01 Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu istotę złożonych zależności pomiędzy podmiotami gospodarki światowej, w szczególności w sferze handlu międzynarodowego oraz międzynarodowych przepływów czynników produkcji (KP7_WG3)

1RWG_U01 Student potrafi formułować oraz interpretować zjawiska i procesy gospodarcze i społeczne dokonujące się w gospodarce światowej w warunkach regionalizacji (KP7_UW1)

1RWG_K01 Student jest gotów do krytycznej oceny swojego poziomu wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę stałego uczenia się i rozwoju, w tym zasięgania opinii ekspertów ze względu na dynamikę procesów i zjawisk zachodzących w gospodarce światowej (KP7_KK1)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy: w formie pisemnej.

Konwersatorium: ocena referatu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Fiedorczuk
Prowadzący grup: Monika Fiedorczuk, Maksymilian Fiedoruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie, w pogłębionym stopniu

teorii i praktyki regionalizmu i regionalizacji, w tym wiedzy na temat funkcjonowania pomiotów gospodarki światowej oraz międzynarodowej współpracy gospodarczej w warunkach regionalizacji. Studenci nabywają wiedzę na temat procesów regionalizacji i globalizacji oraz czynników determinujących oba procesy. Zwrócona zostanie także uwaga na podobieństwa i różnice obu procesów oraz ich wpływ na współpracę międzynarodową. Przedmiot zakłada również nabycie przez studentów umiejętności analizy regionalnych przepływów handlowych i kapitałowych z wykorzystaniem ogólnodostępnych baz danych statystycznych. Po zaliczeniu przedmiotu student rozumie podstawowe mechanizmy integracji gospodarczej oraz potrafi omówić i wyjaśnić wpływ regionalizacji na rozwój międzynarodowej współpracy gospodarczej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Rodzaj przedmiotu: kierunkowy Moduł: M_3

Rok studiów /semestr: studia drugiego stopnia, rok I, semestr 1 Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład 15 godzin, konwersatorium 15 godzin. Metody dydaktyczne: • wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu • ćwiczenia: angażujące studentów do pracy samodzielnej i w grupach oraz dyskusji na podejmowane tematy, a także samodzielnej prezentacji treści i opinii na forum grupy, analizy typu case study (wybranych ugrupowań regionalnych)

Punkty ECTS: 5 pkt. Bilans nakładu pracy studenta (rodzaj aktywności i liczba godzin): • udział w wykładach w formie stacjonarnej (15 godz.) • studiowanie literatury przedmiotu (25 godz.) • przygotowanie do egzaminu końcowego (15 godz.) • udział w ćwiczeniach (15 godz.) • przygotowanie do ćwiczeń (10 godz.) • przygotowanie referatu (35 godz.) • przygotowanie prezentacji (5 godz.) • przygotowanie prac domowych-pisemnych (5 godz.) • udział w konsultacjach (6 godz.) • udział w egzaminie pisemnym (2 godz.) Łączny nakład pracy studenta: 125 godz. Wskaźniki ilościowe: • nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (Liczba godzin/Punkty ECTS

38 godz. / 1,52 ECTS.

Literatura:

Podstawowa i uzupełniająca (wybrane pozycje - szczegóły zostaną przekazane bezpośrednio przez prowadzących): 1. Bazy danych statystycznych Organizacji Narodów Zjednoczonych, Banku Światowego, OECD, UNCTAD, MFW, WTO, EUROSTAT 2. Czerewacz-Filipowicz K., Konopelko A., Regional Integration Processes in the Commonwealth of Independent States. Economic and Political Factors, Springer 2017. 3. Czerewacz-Filipowicz K., Regionalizm i regionalizacja w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, Politechnika Białostocka, Białystok 2016. 4. Czernichowski K., Integracja Afrykańska – uwarunkowania, formy współpracy, instytucje, CeDeWu, Warszawa 2010. 5. Gawrycki M.F. (red.), Procesy integracyjne w Ameryce Łacińskiej, Difin, Warszawa 2007. 6. Hirata H., Kose M.A., Otrok Ch., Regionalization vs. Globalization, International Monetary Fund, 2013, https://www.imf.org/external/pubs/ ft/wp/2013/wp1319.pdf 7. Hughes J., Sasse G., Gordon C., Houndmills, Europeanization and regionalization in the EU’s enlargement to Central and Eastern Europe : the myth of conditionality, Basingstoke, Hampshire ; New York : Palgrave Macmillan, 2004. 8. Jędrzejczyk-Kuliniak K, Kwieciński L., Michalski B., Stadtmuller E. (red.), Regionalizacja w stosunkach międzynarodowych. Aspekty polityczno-gospodarcze, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008. 9. Klecha-Tylec K., Regionalizm w teorii i praktyce państw Azji Wschodniej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013. 10. Miklaszewski S., Molendowski E., Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków, Difin, Warszawa 2009. 11. Orłowska R., Żałądkiewicz K. (red.), Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, PWE, Warszawa 2012. 12. Oziewicz E. (red.), Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej, PWN, Warszawa 2001. 13. Rymarczyk J., Wróblewski M. (red.), Pozaeuropejskie ugrupowania integracyjne, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2006. 14. Skulska B., Domiter M., Michalczyk W. (red.), Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)