Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kierunki wychowania w pedagogice XX i XXI wieku 380-DS5-2IBP
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

L. Chmaj, Prądy i kierunki w pedagogice XX wieku, Warszawa, 1963.

J. Draus, R. Terlecki, Historia wychowania, Wiek XIX i XX, Kraków, t. 2, 2005.

Eksperymenty pedagogiczne w Polsce w latach 1900 – 1939, oprac.: W. Dzierzbicka, S. Dobrowolski, Wrocław, 1963.

Historia wychowania, red.: Ł. Kurdybacha, Warszawa, t. 2.,1968.

E. Key, Stulecie dziecka, Warszawa, 1928, (wznowienie 2005).

Myśliciele – o wychowaniu, red.: Cz. Kupisiewicz, I. Wojnar, Warszawa, t. 1, 1996.

Myśliciele – o wychowaniu, red.: Cz. Kupisiewicz, Warszawa, t. 2, 2000.

B. Nawroczyński, Współczesne prądy pedagogiczne, Warszawa, 1947.

J. Sobczak, „Nowe wychowanie” w polskiej pedagogice okresu Drugiej Rzeczypospolitej (1918 – 1939), Bydgoszcz, 1998.

J. Sobczak, Recepcja idei „nowego wychowania” w polskiej pedagogice okresu miedzy wojnami, Bydgoszcz, cz. 1, 1978.

S. Wołoszyn, Nauki o wychowaniu w Polsce XX wieku. Próba syntetycznego zarysu na tle powszechnym, Kielce, 1998.

Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, oprac.: S. Wołoszyn, Kielce, t. III, ks. 1-2, 1998.

Literatura uzupełniająca:

F. W. Araszkiewicz, Ideały wychowawcze Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa, 1978.

R. Baden – Powella, Skauting dla chłopców. Wychowanie dobrego obywatela metodą puszczańską, Warszawa, 1938.

R. Baden – Powella, Wskazówki dla skaumistrzów, Warszawa, 1930.

W. Bobrowska – Nowak, Historia wychowania przedszkolnego, Warszawa, 1978.

J. Bosko, Wspomnienia Oratorium, Warszawa, 2002.

T. Bosco, Spełniony Sen – Opowieść biograficzna o św. Janie Bosko, Warszawa, 2003.

L. Cian, System zapobiegawczy św. Jana Bosko i jego charakterystyka, Warszawa, 2001.

L. Cian, Wychowanie w duchu księdza Bosko, Warszawa, 2001.

O. Declory, Gry wychowawcze jako środek wdrożenia dziecka do czynności umysłowych i ruchowych, Warszawa, 1931.

J. Dewey, Moje pedagogiczne credo, Warszawa, 2005.

R. M. Fierro Tores, Poprzez niwę pedagogiczną. Konferencje o systemie wychowawczym ks. Jana Bosko, Warszawa, 1929.

G. Gutek, Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji, Gdańsk, 2003.

S. Hessen, O sprzecznościach i jedności wychowania, Lwów, 1939.

S. Hessen, Podstawy pedagogiki, Warszawa, 1931.

Historia wychowania – wiek XX, red.: J. Miąso, Warszawa,

t. 1-2,1980.

S. Kot, Historia wychowania, Warszawa, t. 2, 1996.

E. J. Kryńska, S. W. Mauersberg, Indoktrynacja młodzieży szkolnej w Polsce w latach 1945 – 1956, Białystok, 2003.

Ku pedagogii pogranicza, red.: Z. Kwieciński, L. Witkowski Toruń, 1992.

K. Lutosławski, Skauting jako system wychowania moralnego, Warszawa, 1913.

St. Łempicki, Polskie tradycje wychowawcze, Warszawa, 1936.

L. von Matt, H. Bosco, Ksiądz Bosko, Warszawa, 1994.

S. Możdżeń, Zarys historii wychowania, Kielce, cz. 2-3, 1993 – 1995.

W. Okoń, Dziesięć szkół alternatywnych, Warszawa, 1997.

Państwo – władza – społeczeństwo w dwudziestym wieku, red.: W. Kozyra, Lublin, 2004.

Pedagogika i edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności. Materiały z III Ogólnopolskiego Zjazdu Oświatowego, red.: J. Gnitecki, J. Rutkowiak, Warszawa, 1999.

Perspektywy i kierunki rozwoju pedagogiki, red.: J. Gnitecki, S. Pałka, Kraków, 1999.

K. Sośnicki, Rozwój pedagogiki zachodniej na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa, 1967.

B. Suchodolski, O pedagogikę na miarę naszych czasów, Warszawa, 1958.

B. Suchodolski, Wychowanie mimo wszystko, Warszawa, 1990.

W. A. Suchomliński, Oddaję serce dzieciom, 1978.

W. A. Suchomliński, Słów kilka o wychowaniu, 1982.

W. A. Suchomliński, Sto rad dla nauczyciela, 1987.

J. Szacki, Durkheim, Warszawa, 1964.

J. Szacki, Znaniecki, Warszawa, 1986.

B. Śliwerski, Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków, 2005.

J. Tarnowski, Jak wychowywać?, Warszawa, 1993.

R. Weinschenk, Podstawy pedagogiki Księdza Bosko, Warszawa, 2000.

L. Witkowski, Edukacja wobec sporów o (po)nowoczesność, Warszawa, 1997.

S. Wołoszyn, Dzieje wychowania i myśli pedagogicznej w zarysie, Warszawa, 1964.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

KA7_WG1 - Ma pełną wiedzę na temat filozofii człowieka, wychowania i aksjologii, subdyscyplin pedagogiki oraz potrafi ją odnieść do osobowego, integralnego rozwoju siebie i ucznia.

KA7_WG3 - Ma wiedzę dotyczącą klasycznych i współczesnych teorii rozwoju człowieka, wychowania, uczenia się i nauczania oraz ich wartości aplikacyjnych, potrafi je krytycznie oceniać i twórczo wykorzystywać.

KA7_WK1 - Ma wiedzę dotyczącą praw dziecka, sposobów ich egzekwowania oraz propagowania w środowisku szkolnym i pozaszkolnym/w przedszkolu i poza nim w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych oraz ich kulturowych uwarunkowaniach.

KA7_WK3 - Ma wiedzę dotyczącą struktury i funkcji systemu edukacji: podstaw prawnych, celów, organizacji oraz funkcjonowania instytucji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, i zachodzących między nimi relacjach.

KA7_WK4 - Ma wiedzę dotyczącą alternatywnych form edukacji ich powiązań z nurtami i systemami pedagogicznymi, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania.

KA7_WK7 - Ma wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, oraz roli nauczyciela/wychowawcy w rozwijaniu postaw i zachowań dzieci/uczniów oraz zasad i norm etycznych obowiązujących w przedszkolu i szkole; znaczenia własnego rozwoju nauczyciela w pracy z dziećmi.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia finalizują się oceną końcową, w której skład wchodzą:

- obecność na zajęciach (2 h stacjonarnie; 13 h zdalnie);

- aktywność merytoryczna na zajęciach (w oparciu o literaturę);

- aktywność na platformie Blackborard: wypełnianie testów i zadań (w przypadku zajęć zdalnych);

- zaliczone kolokwium w formie testu (test przeprowadzany jest w obecności prowadzącego na platformie e-learningowej Blackboard).

Dopuszczalna ilość nieobecności – 2h, pozostałe należy zaliczać indywidualnie na konsultacjach.

Zakres tematów:

1.Zajęcia organizacyjne, informacje wstępne. Nowatorski system pedagogiki prewencyjnej księdza Jana Bosko.

2.Pedagogika XX wieku w konfrontacji z rozwojem nauk pokrewnych – ruch „Nowego wychowania” otwarciem na nowe sposoby myślenia o nauczaniu.

3.Próba stworzenia idealnego społeczeństwa – Ellen Key.

4.Uczenie się poprzez działanie oraz koncentracja wokół aktywności ucznia– John Dewey i Georg Kerschensteiner propagatorami indywidualizmu pedagogicznego. Koncepcja całościowego nauczania Owidiusza Decroly’ego.

5.Wychowanie przedszkolne metodami Marii Montessori. Indywidualny program nauczania Helen Parkhurst.

6-7.Wspólnota dziecięca i szkolna oraz system skautingu Roberta Baden – Powela. Resocjalizacja w koloniach i komunach pracy Antoniego Makarenki. Pedagogika serca Wasyla Suchomlińskiego. Kontrowersje wokół wychowania w wolnej szkole Rudolfa Steinera.

8. Zaliczenie przedmiotu

Metody dydaktyczne:

Warsztaty, metoda projektu, dyskusja problemowa, praca w grupie, prezentacja multimedialna. Do prowadzenia zajęć zdalnych zostanie wykorzystana platforma e-learningowa Blackboard.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 15:30 - 17:00, sala A6
Łukasz Kalisz 22/ szczegóły
2 co drugi wtorek (parzyste), 15:30 - 17:00, sala B123
Łukasz Kalisz 24/ szczegóły
3 co drugi wtorek (nieparzyste), 17:15 - 18:45, sala B123
Łukasz Kalisz 26/ szczegóły
4 co drugi wtorek (parzyste), 17:15 - 18:45, sala A209
Łukasz Kalisz 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.