Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologia rozwoju 320-BS1-2BRO
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Bartel H. 2009. Embriologia medyczna. Ilustrowany podręcznik. PZWL, Warszawa.

2. Evert R. F. 2006. Esau's Plant Anatomy. Meristems, Cells, and Tissues of the Plant Body: Their Structure, Function, and Development, Third Edition.

file:///C:/Users/UZYTKO~1/AppData/Local/Temp/2-1.pdf

3. Hejnowicz Z. 2002. Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych. PWN, Warszawa.

4. Lack A.J., Evans D.E. 2005. Biologia roślin. Krótkie wykłady. PWN, Warszawa.

5. Twyman R.M.. 2003. Biologia rozwoju. Krótkie wykłady. PWN, Warszawa.

6. Wojtaszek P. i in. 2007. Biologia komórki roślinnej. T2 Funkcja. PWN, Warszawa.

7. Bielańska-Osuchowska Z. 2004. Zarys organogenezy. Różnicowanie się komórek w narządach, PWN, Warszawa.

8. Woliński N. 2005. Rozwój biologiczny człowieka, PWN, Warszawa.

9. Rodkiewicz i wsp.1996. Embriologia Angiospermae rozwojowa i eksperymentalna. Wyd. UMCS, Lublin.

Efekty uczenia się:

1. Student rozpoznaje i charakteryzuje kolejne stadia rozwoju zarodkowego typowe dla omawianych przedstawicieli świata roślin i zwierząt: KA6_WG1

2. Student objaśnia mechanizmy (w tym genetyczne podstawy) rozwoju roślin i zwierząt: KA6_WG1

3. Student wyjaśnia procesy różnicowania się komórek w wielokomórkowym organizmie rośliny: KA6_WG2

4. Student dostrzega podobieństwa i różnice w budowie i przebiegu procesów rozwojowych u roślin i zwierząt: KA6_WG1, WG2

Kompetencje społeczne:

5. Student jest gotów do poszanowania pracy własnej i innych członków zespołu w trakcie wykładów z Biologii rozwoju: KA6_KR5

Sposoby weryfikacji:

- KA6_WG1, WG2, KR5: pisemne zaliczenie końcowe na ocenę

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia studenta do testu zaliczeniowego obejmującego treści przekazane w czasie wykładu jest uprzednie zaliczenie laboratorium na ocenę pozytywną.

Następnie wymagana jest ocena pozytywna z pisemnego zaliczenia końcowego wykładu. Zaliczenie łączy w sobie treści botaniczne i zoologiczne w proporcji 1:1.

Zakres tematów:

Część zoologiczna:

1. Gametogeneza (spermatogeneza i budowa plemnika; oogeneza i rozwój pęcherzyków jajnikowych; organizacja wewnętrzna komórki jajowej

2. Procesy związane z zapłodnieniem (zaplemnienie, kapacytacja, etapy zapłodnienia, mechanizmy zapobiegające polispermii).

3. Przebieg bruzdkowania od zygoty do moruli; powstawanie blastocysty; implantacja;

4. Genetyczne i molekularne mechanizmy różnicowania się płci.

5. Różnicowanie się trofoblastu, powstanie dwulistkowej tarczki zarodkowej, gastrulacja i wykształcenie mezodermy.

6. Rozwój błon płodowych i pęcherzyka żółtkowego; fałdowanie się zarodka; budowa, rozwój i funkcje łożyska.

7. Charakterystyka morfologiczna zarodka i płodu. Mechanizmy porodu.

Część botaniczna:

1. Morfogeneza kwiatu u okrytonasiennych (rola homeotycznych genów regulatorowych w ustalaniu tożsamości organów kwiatowych). Rozwój pręcików i słupków.

2. Rozwój gametofitu męskiego (ziarna pyłku). Typy rozwojowe gametofitu żeńskiego (woreczka zalążkowego). Budowa gamet.

3. Podwójne zapłodnienie. Bielmo – typy rozwojowe i rola w odżywianiu zarodka. Rozwój zarodka zygotycznego (wzorce rozwoju zarodka u okrytonasiennych). Rozwój nasienia.

4. Rozwój siewki. Rozwój pędu i korzenia (merystemy apikalne; tworzenie planu budowy ciała; przekształcenie merystemu apikalnego pędu w merystem kwiatowy; merystemy wtórne). Powstawanie organów bocznych.

5. Procesy różnicowania się komórek w wielokomórkowym organizmie roślinnym (typy wzrostu komórek; genetyczne podstawy rozwoju i różnicowania; czynniki morfogenetyczne; informacja pozycyjna, kompetencja, indukcja i nierówne podziały w różnicowaniu; czynniki zewnętrzne wpływające na różnicowanie, programowana śmierć komórek w rozwoju roślin).

6. Rozwój liścia.

7. Anomalie rozwojowe roślin.

Metody dydaktyczne:

1. Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.

2. Konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 8:30 - 10:00, sala zdalnie
Danuta Drzymulska, Sebastian Maciak 29/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)