Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologia rozwoju 320-BS1-2BRO
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Bednarska E. 1994. Zarys embriologii roślin okrytonasiennych (skrypt). Wyd. UMK, Toruń.

2. Evert R. F. 2006. Esau's Plant Anatomy. Meristems, Cells, and Tissues of the Plant Body: Their Structure, Function, and Development, Third Edition.

file:///C:/Users/UZYTKO~1/AppData/Local/Temp/2-1.pdf

3. Leyser O., Day S.2003. Mechanisms in plant development. John Wiley and Sons Ltd, Oxford.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student rozumie jedność i różnorodność organizmów, w tym zasady organizacji życia na poszczególnych poziomach, w tym cechy charakterystyczne roślin zarodnikowych i kwiatowych oraz zwierząt, w tym człowieka: KA6_WG1

2. Student rozpoznaje i charakteryzuje etapy rozwoju układów tkankowych i narządowych u człowieka: KA6_WG2

3. Student objaśnia rozwój gametofitów i gamet, rozwój zarodka, bielma, nasienia i owocu u roślin kwiatowych: KA6_WG2

4. Student opisuje przebieg morfogenezy u roślin – przedstawia organizację merystemów i powstające z nich tkanki, omawia sposób rozmieszczenia tkanek w organach: KA6_WG2

Umiejętnosci:

5. Student potrafi wykorzystać podstawowe narzędzia laboratoryjne w celu wykonania preparatów z materiału biologicznego: KA6_UW1

6. Student potrafi, pracując zarówno indywidualnie jak i zespołowo, stosować zasady ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie laboratorium z Biologii rozwoju: KA6_UO11

Kompetencje społeczne:

7. Student jest gotów do poszanowania pracy własnej i innych członków zespołu w czasie zajęć laboratoryjnych z Biologii rozwoju: KA6_KR5

Sposoby weryfikacji:

- KA6_WG1, WG2, UW1, UO11, KR5: kolokwia pisemne na ocenę, wejściówki na ocenę

Metody i kryteria oceniania:

1. Kontrola obecności studenta na zajęciach laboratoryjnych (dopuszcza się jedną nieobecność).

2. Bieżąca kontrola stanu wiedzy studentów przed zajęciami (wejściówki na ocenę).

3. Bieżąca ocena prawidłowo wykonanych rysunków i schematów oglądanych obiektów.

4. Pozytywna ocena przedstawionego przez studenta referatu.

5. Pozytywne oceny z kolokwiów pisemnych.

6. Zaliczenie na ocenę pozytywną laboratorium na podstawie pozytywnych wyników wszystkich aktywności wymienionych w pkt. 1-5.

7. Spełnienie ww wymieniowych warunków kwalifikuje studenta do dopuszczenia do zaliczenia końcowego.

Zakres tematów:

Część zoologiczna:

1. Rozwój układu szkieletowego, mięśniowego i kończyn.

2. Rozwój układu oddechowego i pokarmowego.

3. Rozwój układu moczowo – płciowego.

4. Rozwój układu sercowo – naczyniowego.

5. Rozwój układu nerwowego, narządu wzroku, słuchu i równowagi.

Część botaniczna:

1. Mikrosporogeneza i rozwój pyłku u okrytonasiennych.

2. Makrosporogeneza i rozwój woreczka zalążkowego u okrytonasiennych.

3. Embriogeneza u okrytonasiennych.

4. Typy rozwojowe bielma.

5. Rozwój wybranych typów nasion i owoców.

6. Merystemy pierwotne i ich pochodne.

7. Merystemy wtórne i ich pochodne (typy tkanek w organach roślinnych i ich rozmieszczenie).

Metody dydaktyczne:

1. Analiza preparatów makro- i mikroskopowych z materiału biologicznego.

2. Analiza schematów rozwojowych.

3. Wykonywanie ćwiczeń według instrukcji.

4. Prezentacje multimedialne.

4. Konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:15, sala 2021
Danuta Drzymulska, Sebastian Maciak, Sylwia Buczyńska, Mirosława Kupryjanowicz 11/ szczegóły
2 każda środa, 10:45 - 12:15, sala 3021
Sebastian Maciak, Danuta Drzymulska, Mirosława Kupryjanowicz, Sylwia Buczyńska 9/ szczegóły
3 każda środa, 12:30 - 14:00, sala 2021
Sebastian Maciak, Danuta Drzymulska, Mirosława Kupryjanowicz, Sylwia Buczyńska 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 00 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)