Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia kształcenia specjalnego 380-RS5-1ICM
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Balcerek M., Dzieje opieki nad dzieckiem w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju kształcenia upośledzonych umysłowo, Wyd. WSPS, Warszawa 1977.

2. Dycht M., Rozwój polskiej pedagogiki specjalnej, Wyd. UKSW, Warszawa 2006.

3. Kalinowski M., Pełka J., Zarys dziejów resocjalizacji nieletnich, Wyd. APS, Warszawa 2003.

4.Nurowski E., Surdopedagogika polska, PWN, Warszawa 1983.

5. Sękowska Z., Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej, Wyd. WSPS, Warszawa 1998.

6. Mauersberg S. (red.), Dzieje szkolnictwa i pedagogiki specjalnej, PWN, Warszawa 1990.

7. Kulbaka J., Niepełnosprawni Z dziejów kształcenia specjalnego, Wyd. APS, Warszawa 2012.

8. Hryniewicka A., Szkolnictwo wyższe w latach II wojny światowej ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i jego pracowników w: ,,Człowiek - Niepełnosprawność - Społeczeństwo" 2015, nr 3, s. 33-51

9. Garbat M., Historia niepełnosprawności Geneza i rozwój rehabilitacji, pomocy technicznych oraz wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, Novae Res, Gdynia 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. Pańczyk J. (red.), Pedagogika specjalna lat dwutysięcznych, Dajas, Łódź 2000.

2. Głodkowska J., Rozwój pedagogiki specjalnej, Wyd. APS, Warszawa 2002.

3. Dykcik W. (red.), Pedagogika specjalna, Wyd. UAM, Poznań 1997.

4. Błeszyński J., Baczała D., Binnebesel J.(red.), Historyczne dyskursy nad pedagogiką specjalną w ujęciu pedagogicznym, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej w Łodzi, Łódź 2008.

5. Krause A., Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej, Impuls, Kraków 2011.

6. Chrzanowska I., Pedagogika specjalna: od tradycji do współczesności, Impuls, Kraków 2018.

Efekty uczenia się:

KA7_WG7, Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą współczesnych podejść do problemów osób z niepełnosprawnością, przewlekle chorych, nieprzystosowanych społecznie (podmiotowość autonomia, samostanowienie, jakość życia) i wynikających z nich implikacji społecznych i edukacyjnych (edukacja włączająca, integracyjna, specjalna)

KA7_UW2, Potrafi rozpoznawać i interpretować zjawiska społeczne –ukazujące ich powiązanie z rożnymi obszarami pedagogiki specjalnej i innych nauk społecznych oraz humanistycznych i medycznych

KA7_KK2, Docenia tradycję i dorobek badań w zakresie pedagogiki specjalnej oraz rozumie potrzebę ich kontynuacji poszerzania o nowe obszary i procedury badawcze

KA7_KR4 Charakteryzuje się poszanowaniem kultury języka

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie odbywa się na podstawie:

- zaliczenie końcowe na ocenę (forma pisemna)

- obecności na wykładach (dopuszczalna jest jedna nieobecność)

-51% punktów uzyskanych przez studenta jest niezbędne do uzyskania oceny pozytywnej

- 50% nieobecności nieusprawiedliwionych kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu

Zakres tematów:

Początki kształcenia osób niepełnosprawnych w Europie i świecie

Historia kształcenia dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie

Historia kształcenia dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej

Historia kształcenia dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej

Historia kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie

Historia kształcenia dzieci i młodzieży wybitnie zdolnej

historia kształcenia dzieci i młodzieży przewlekle chorej i kalekiej

Metody dydaktyczne:

Metody nauczania: dyskusja, pogadanka, praca z tekstem źródłowym, metoda projektu, problemowa

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (parzyste), 10:15 - 11:45, sala C2.19
co druga środa (parzyste), 8:30 - 10:00, sala C2.2
Urszula Wróblewska 27/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.