Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia kształcenia specjalnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-RS5-1ICM Kod Erasmus / ISCED: 05.7 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia kształcenia specjalnego
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok SPC SJ sem.letni
Przedmioty obowiązkowe - stac. jednolite kier. Ped. Spec.
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmioty wprowadzające: wiadomości z historii powszechnej na poziomie szkoły średniej

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zdobycie wiedzy z zakresu historii kształcenia specjalnego, instytucji i idei wychowawczych z obszaru pedagogiki specjalnej. Rozwój poszczególnych działów pedagogiki specjalnej, w tym surdopedagogiki, oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki, pedagogiki rehabilitacyjnej. Kształtowania pedagogiki specjalnej jako subdyscypliny nauk pedagogicznych. Rola i funkcja poszczególnych systemów z opieki specjalnej, instytucjonalizowane formy oświatowej aktywności, nowe kierunki rozwoju pedagogiki specjalnej w XX wieku. Zmiana w podejściu do niepełnosprawności w kontekście społecznych zmian społecznych, kulturowych i gospodarczych danej epoki historycznej. Nabycie świadomości kulturotwórczej roli tradycji wychowawczej stanowiącej dla przyszłego pedagoga źródło inspiracji zawodowej oraz refleksji nad współczesną teorią i praktyką pedagogiczną.

Pełny opis:

Profil: ogólnoakademicki

Forma: studia magisterskie stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Rok studiów/semestr: I rok/sem I

Liczba godzin: 10 godz. wykładów i 10 godz. ćwiczeń

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, pogadanka, praca z tekstem, pokaz

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach: 10 g.

Udział w ćwiczeniach: 10 g.

Przygotowanie się do zajęć ćwiczeniowych: 10 g.

Konsultacje: 2 g.

Przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń (kolokwium pisemnego): 10 g.

Przygotowanie się do zaliczenie wykładów: 10 g.

Suma 52 g.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 32 g. - 1 ECTS

- o charakterze praktycznym: 20g. - 1 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Balcerek M., Dzieje opieki nad dzieckiem w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju kształcenia upośledzonych umysłowo, Wyd. WSPS, Warszawa 1977.

2. Dycht M., Rozwój polskiej pedagogiki specjalnej, Wyd. UKSW, Warszawa 2006.

3. Kalinowski M., Pełka J., Zarys dziejów resocjalizacji nieletnich, Wyd. APS, Warszawa 2003.

4.Nurowski E., Surdopedagogika polska, PWN, Warszawa 1983.

5. Sękowska Z., Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej, Wyd. WSPS, Warszawa 1998.

6. Mauersberg S. (red.), Dzieje szkolnictwa i pedagogiki specjalnej, PWN, Warszawa 1990.

7. Kulbaka J., Niepełnosprawni Z dziejów kształcenia specjalnego, Wyd. APS, Warszawa 2012.

8. Hryniewicka A., Szkolnictwo wyższe w latach II wojny światowej ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i jego pracowników w: ,,Człowiek - Niepełnosprawność - Społeczeństwo" 2015, nr 3, s. 33-51

9. Garbat M., Historia niepełnosprawności Geneza i rozwój rehabilitacji, pomocy technicznych oraz wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, Novae Res, Gdynia 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. Pańczyk J. (red.), Pedagogika specjalna lat dwutysięcznych, Dajas, Łódź 2000.

2. Głodkowska J., Rozwój pedagogiki specjalnej, Wyd. APS, Warszawa 2002.

3. Dykcik W. (red.), Pedagogika specjalna, Wyd. UAM, Poznań 1997.

4. Błeszyński J., Baczała D., Binnebesel J.(red.), Historyczne dyskursy nad pedagogiką specjalną w ujęciu pedagogicznym, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej w Łodzi, Łódź 2008.

5. Krause A., Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej, Impuls, Kraków 2011.

6. Chrzanowska I., Pedagogika specjalna: od tradycji do współczesności, Impuls, Kraków 2018.

Efekty uczenia się:

KA7_WG7, Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą współczesnych podejść do problemów osób z niepełnosprawnością, przewlekle chorych, nieprzystosowanych społecznie (podmiotowość autonomia, samostanowienie, jakość życia) i wynikających z nich implikacji społecznych i edukacyjnych (edukacja włączająca, integracyjna, specjalna)

KA7_UW2, Potrafi rozpoznawać i interpretować zjawiska społeczne –ukazujące ich powiązanie z rożnymi obszarami pedagogiki specjalnej i innych nauk społecznych oraz humanistycznych i medycznych

KA7_KK2, Docenia tradycję i dorobek badań w zakresie pedagogiki specjalnej oraz rozumie potrzebę ich kontynuacji poszerzania o nowe obszary i procedury badawcze

KA7_KR4 Charakteryzuje się poszanowaniem kultury języka

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie odbywa się na podstawie:

- zaliczenie końcowe wykładów na ocenę (forma pisemna)

- zaliczenie końcowe ćwiczeń na ocenę (forma pisemna)

- obecności na wykładach i ćwiczeniach (dopuszczalna jest jedna nieobecność na wykładach i jedna na ćwiczeniach)

-51% punktów uzyskanych przez studenta jest niezbędne do uzyskania oceny pozytywnej

- 50% nieobecności nieusprawiedliwionych podczas wykładów i ćwiczeń kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Wróblewska
Prowadzący grup: Urszula Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Wróblewska
Prowadzący grup: Urszula Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.