Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

1 rok SPC SJ sem.letni (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk o Edukacji)

Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 1 rok SPC SJ sem.letni
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024
380-RS5-1IAI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele:

1.zapoznanie Studentów z podstawowymi pojęciami (auksologia, ontogeneza, rozwój,wychowanie w kontekście rozwoju, akceleracja, dymorfizm płciowy, zdrowie, choroba, norma w rozwoju, dysfunkcja, kompensacja, dysharmonia w rozwoju, dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi).

2. zapoznanie Studentów ze specyfiką rozwoju dzieci ze SPE

3. doskonalenie umiejętności współpracy i współdziałania w zespole.

4. motywowanie Studentów do analizowania literatury przedmiotu.

Strona przedmiotu
380-RS5-1ICM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zdobycie wiedzy z zakresu historii kształcenia specjalnego, instytucji i idei wychowawczych z obszaru pedagogiki specjalnej. Rozwój poszczególnych działów pedagogiki specjalnej, w tym surdopedagogiki, oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki, pedagogiki rehabilitacyjnej. Kształtowania pedagogiki specjalnej jako subdyscypliny nauk pedagogicznych. Rola i funkcja poszczególnych systemów z opieki specjalnej, instytucjonalizowane formy oświatowej aktywności, nowe kierunki rozwoju pedagogiki specjalnej w XX wieku. Zmiana w podejściu do niepełnosprawności w kontekście społecznych zmian społecznych, kulturowych i gospodarczych danej epoki historycznej. Nabycie świadomości kulturotwórczej roli tradycji wychowawczej stanowiącej dla przyszłego pedagoga źródło inspiracji zawodowej oraz refleksji nad współczesną teorią i praktyką pedagogiczną. Zwrócenie uwagi na kwestie związane z projektowaniem uniwersalnym w edukacji w kontekście historycznym.

Strona przedmiotu
380-RS5-1JAN2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie/komunikacja, pisanie, rozumienie tekstu pisanego i mówionego. Założeniem przedmiotu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennych, jak również w kontaktach ze specjalistami z danej dziedziny na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Zajęcia zakładają korzystanie ze źródeł obcojęzycznych, obejmujących zagadnienia ogólne, akademickie i specjalistyczne, właściwe dla danego kierunku.

Strona przedmiotu
380-RS5-1JNI2 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-RS5-1JRO2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym i rozwijanie przede wszystkim sprawności mówienia na tematy związane z dziedziną nauk pedagogicznych.

Strona przedmiotu
380-RS5-1IAR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-RS5-1IAM brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem realizacji przedmiotu jest:

1. Dostarczenie studentom elementarnej, uporządkowanej wiedzy na temat prawnych, organizacyjno- formalnych i społecznych podstaw podejścia do niepełnosprawności, w szczególności zapoznanie z przysługującymi prawami i ich realizacją w obszarze dostępności przestrzeni publicznej, edukacji, wolności osobistej oraz rozwiązań w systemie opieki, rehabilitacji i resocjalizacji.

2.Kształtowanie umiejętności dokonywania merytorycznej analizy zjawisk społecznych i działań praktycznych podejmowanych na rzecz osób z niepełnosprawnością ze względu na przysługujące im prawa i zasady ich realizacji.

3.Kształtowanie przekonań o potrzebie podejmowania działań dotyczących przestrzegania i promowania praw osób z niepełnosprawnością w środowisku społecznym

Strona przedmiotu
380-RS5-1IAN brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści zajęć obejmują charakterystykę pedagogiki resocjalizacyjnej jako subdyscypliny pedagogicznej ujmującej człowieka przejawiającego symptomy nieprzystosowania z perspektywy koncepcji poznawczych oraz interakcjonistycznych a także metod oddziaływań bazujących na twórczej resocjalizacji jako czynnika służącego destygmatyzacji oraz prowadzącego do readaptacji i reintegracji społecznej.

Strona przedmiotu
380-RS5-1IAO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Andragogika i geragogika specjalna - podstawy.

2. Przekazanie wiedzy na temat możliwości rozwojowych człowieka w okresie dorosłości i późnej dorosłości

3. Poznanie problemów dorosłości i późnej dorosłości oraz implikacji społecznych wynikających ze starzenia się populacji.

4. Sytuacja dorosłych osób niepełnosprawnych w rodzinie, w stowarzyszeniach, w środowisku lokalnym.

5. Starość i niepełnosprawność. Zasady projektowania uniwersalnego w rehabilitacji ludzi starych.

6. Przekazanie wiedzy na temat stosunku społeczeństwa do osób niepełnosprawnych w świetle badań naukowych.

7. Omówienie problemów dotyczących integracji społecznej osób niepełnosprawnych.

8. Uświadomienie wpływu uprzedzeń i stereotypów społecznych na postrzeganie i rozumienie osób o odmiennym rozwoju.

Strona przedmiotu
380-RS5-1JME
Podstawy języka migowego (od 2024-10-01)
brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu
- (od 2024-10-01) 1 rok SPC SJ sem.letni

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-RS5-1IAU
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Praktyka - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Praktyka - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem praktyki jest :

•Poznanie przez studentów organizacji szkoły lub przedszkola, w których edukacją są objęte dzieci (uczniowie) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a w szczególności: poznanie struktury placówki, organizacji pracy, realizowanych zadań opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych oraz terapeutycznych.

•Nabycie umiejętności prowadzenia obserwacji, dokonywania analizy i interpretacji zaobserwowanych lub doświadczonych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, identyfikowania stylów i nurtów wychowania w praktyce edukacyjnej i w działaniach opiekuńczo-wychowawczych;

•Kształtowanie wrażliwości studentów na konieczność dostrzegania i rozwiązywania problemów opiekuńczych, wychowawczych, dydaktycznych i terapeutycznych dzieci (uczniów) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz związanych z nimi dylematów etycznych.

Strona przedmiotu
380-RS5-1AEE
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe pojęcia z zakresu psychologii rozwojowej i psychologii rozwoju człowieka w ciągu życia. Modele rozwoju i ich wyznaczniki. Charakterystyka wybranych teorii rozwoju człowieka w ciągu życia. Potrzeby rozwojowe i mechanizmy ich zaspokajania. Potrzeby rozwojowe i mechanizmy ich zaspokajania. Różnice indywidualne w psychospołecznym funkcjonowaniu człowieka. Zaburzenia rozwoju i kryzysy rozwojowe. Znaczenie wiedzy z psychologii rozwoju człowieka dla praktyki edukacyjnej. Obszary wspomagania w perspektywie psychologii rozwojowej.

Strona przedmiotu
380-RS5-1PSS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest nabycie przez studentów wiedzy na temat mechanizmów społecznych leżących u podstaw zachowań ludzi.

Strona przedmiotu
380-RS1-1SWY
Socjologia wychowania (od 2024-10-01)
brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu
- (od 2024-10-01) 1 rok SPC SJ sem.letni

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-RS5-1IAP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem realizacji przedmiotu jest :

1.Dostarczenie studentom elementarnej, uporządkowanej wiedzy na temat społecznych, psychologicznych, pedagogicznych i formalnych podstaw organizacji i realizacji procesu edukacji włączającej.

2. Kształtowanie umiejętności dokonywania merytorycznej analizy zjawisk społecznych i działań praktycznych związanych z włączaniem edukacyjnym uczniów z niepełnosprawnością.

3.Kształtowanie przekonań o potrzebie podejmowania działań pedagogicznych środowisku społecznym służących promowaniu praw dziecka, ucznia i osób dorosłych z niepełnosprawnością oraz włączeniu społecznemu

Strona przedmiotu
380-RS5-1IAJ brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kształcenia w zakresie socjologii edukacji dziecka jest zaznajomienie uczestników zajęć z kluczową dla tej dyscypliny terminologią, obszarami jej głównych zainteresowań i eksploracji, repertuarem rozwijanych wyjaśnień procesów i zjawisk zachodzących w środowiskach wychowawczych, edukacyjnych i oświatowych, perspektywami socjologicznymi i ich interdyscyplinarnym związkiem z innymi współczesnymi dyscyplinami psychologicznymi i pedagogicznymi jak i możliwościami stosowania socjologicznych modeli interpretacyjnych w analizie, interpretacji i rozwiązywaniu aktualnie obserwowalnych problemów w sferze praktycznej działalności pedagogicznej.

Strona przedmiotu
380-RS5-1WFI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)